Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Megatrend revija
2019, vol. 16, br. 1, str. 25-39
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/06/2019
doi: 10.5937/MegRev1901025K
Creative Commons License 4.0
Blagostanje i perspektive stanovnika Srbije
Univerzitet 'Union - Nikola Tesla', Fakultet za menadžment - FAM, Sremski Karlovci

e-adresa: 1010brojevi@gmail.com, dragan.ICT@gmail.com, aleksandra_penjisevic@yahoo.com

Sažetak

Predmet ovog rada je ocena srpske ekonomije kroz prizmu životnog standarda, i uopšte kvaliteta života stanovništva, što smatramo najznačajnijim kriterijumom blagostanja. Istraživanje je vršeno komparacijom srpske ekonomije sa ekonomijama sa kojima to ima najviše smisla, a to su zemlje iz neposrednog okruženja, sa ciljem da se dobije najrealnija slika. Takođe, sve ove države su podeljene u dve grupe: članice Evropske Unije (EU) i ostale, pa je kompariran kvalitet života stanovništva, da bi utvrdili razlike među njima. Primenom statističkih metoda: Studentovog t-testa i jednofaktorske analize varijanse (ANOVA), utvrđeno je da po pitanju vrednosti Indeksa ljudskog razvoja, kojim se meri kvalitet života stanovništva, u posmatranom periodu postoji značajna statistička razlika između Srbije sa jedne, i Rumunije i Albanije sa druge strane. Takođe, utvrđeno je da takva razlika ne postoji između grupe zemalja članica, i grupe zemalja koje apliciraju za prijem u EU. Ovakav ugao posmatranja nacionalne ekonomije i egzaktni pristup, nisu uobičajeni u našoj savremenoj praksi, a mogu biti korisni kao podloga neprestanom usavršavanju privrednog sistema i vođenja ekonomske politike. Trebalo bi se ugledati na uspešnije uporedive privrede i preispitati proklamovane ekonomske koristi članstva u EU.

Ključne reči

indeks ljudskog razvoja; statistički značajne razlike; kvalitet života stanovništva; članstvo u EU

Reference

Alain, M., Jean-Michel, J., ur. (2007) Democracy, freedom and Coercion. Cheltenham: Edward Elgar Publishing
Batić, J. (2010) Privatizacija, raspodela, standard i kvalitet života. Beograd: Megatrend univerzitet
Begg, D., Fisher, S., Dornbusch, R. (2010) Ekonomija. Beograd: Datastatus
Dušan, J. (2006) Poslovna statistika. Beograd: Megatrend univerzitet primenjenih nauka
Eurostat (2017) Key figures in Europe. Luxemburg: Publication Office of the European Union, 2016 edition
Evropska Komisija (2014) Proširenje Evropske unije. Luksemburg: Kancelarija za publikacije Evropske unije
Ghanbar, M., Vahid, M., Mohsen, A. (2012) Impact of social capital on the identification and exploitation of entrepeneurial opportunities. International Review, 3-4, 5-19
Hanić, H., Šojić, M. (2008) Finansijska statistika. Beograd: Beogradska bankarska akademija
Knežević, V., Kvrgić, G., Ivković, D. (2013) Serbian Modern Economy: Regional comparative analysis. International Review, 1-2, 7-27
Kornai, J. (2000) Ten years after the road to a free economy. u: The World Bank, Annual Bank Conference on Development Economics, ABCDE, Aprill 18-20
Mann, P. (2010) Uvod u statistiku. Beograd: Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta
Marić, N. (2009) Statistika kompjuterski pristup. Beograd: Data status
Prescott-Allen, R. (2001) The well being of nations: A country-by-country index of quality of life and the environment. Washington: Island Press
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2017) Statistički godišnjak Republike Srbije 2016. Beograd
Republički Zavod Za Statistiku Srbije (2008) Studija o životnom standardu - Srbija 2002-2007. Beograd
United Nations Development Programme (2016) Human Development Report 2016. New York: Human Development for Everyone
Vanke, J. (2010) Europeanism and European Union. Palo Alto, CA: Academica Press