Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 3 od 20  
Back povratak na rezultate
Industrija
2011, vol. 39, br. 4, str. 293-306
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 13/12/2011
Fiskalni kriminalitet u Srbiji
aMegatrend Univerzitet, Fakultet za poslovne studije, Beograd
bPolicijska akademija, Beograd

e-adresa: mirkokulic@hotmail.com

Projekat

Razvoj institucionalnih kapaciteta, standarda i procedura za suprotstavljanje organizovanom kriminalu i terorizmu u uslovima međunarodnih integracija (MPNTR - 179045)

Sažetak

Postoje raznovrsni oblici napada na fiskalne interese države koji, prema pozitivnom zakonodavstvu, dobijaju karakter krivičnih dela. U nekim državama prisutna je tendencija povećanja broja fiskalnih krivičnih dela, što je odraz sve većeg umnožavanja nezakonitih radnji s ciljem da se izbegne plaćanje fiskalnih prihoda. Promene u razvoju državnih finansija dovode i do promena u oblasti inkriminacija, tako što vremenom neke od njih odumiru, a druge nastaju. Ova pojava remeti raspodelu dohodka u odnosu na ciljeve koje društvo želi da ostvari. To stvara teškoće u vezi sa tačnim definisanjem veličina nužnih za određivanje ekonomske politike, odnosno za sprovođenje odgovarajućih privrednih mera i instrumenata. Ona smanjuje, u nekim slučajevima čak drastično, prihode državnog fiskusa. Osim toga, pošto ova pojava prožima celokupnu ekonomiju, ona sprečava nosioce ekonomske politike da imaju tačnu sliku o tome šta se događa u nacionalnoj privredi. Fiskalni kriminalitet predstavlja fenomen koji ima raznovrsne posledice, kako na fiskalnom planu (jer u budžet ne pristižu planirana sredstva), tako i na socijalno-političkom (jer ugrožava princip horizontalne pravičnosti), a ponašanja koja su usmerena na to da se porez ne plati često narušavaju neke društvene vrednosti, što mora da povuče odgovarajuću reakciju - bilo na moralnom, bilo na pravnom terenu.

Ključne reči

fiskalni kriminalitet; fiskalna krivična dela; fiskalni prihodi; državne finansije

Reference

Aleksić, Ž.L., Škulić, M., Žarković, M. (2004) Leksikon kriminalistike. Beograd
Cowell, F. (1990) Cheating the government: The economics of evasion. Cambridge, MA: MIT Press
Hrustić, H. (1998) Evropska unija - poreska utaja u zajedničkom sistemu poreza. Ekonomska politika, broj 2396, 39-41
Kulić, M. (2010) Poreska krivična dela. Beograd: Fin-tax centar
Milošević, G.B. (2006) Evazija poreza. Nauka, bezbednost, policija, vol. 11, br. 2, str. 61-77
Perić, A.V. (1971) Finansijska teorija i politika. Beograd: Savremena administracija
Raičević, B., Ranđelović, S. (2008) Analiza visine poreza u Srbiji. Industrija, vol. 36, br. 1, str. 1-16
Republički zavod za statistiku (2003-2010) Punoletni učinioci krivičnih dela - Prijave, optuženja i osude za 2003 - 2010. godinu. Statistički bilten