Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 4 od 20  
Back povratak na rezultate
Teme
2011, vol. 35, br. 2, str. 495-510
jezik rada: engleski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 27/07/2011
Nasilje navijačkih grupa u Srbiji i kriminalitet maloletnika
Policijska akademija, Beograd

e-adresa: goran.milosevic@kpa.edu.rs, srdjan.milasinovic@kpa.edu.rs

Sažetak

U radu se prate eskalacija nasilja navijačkih grupa u Srbiji, njegove osnovne karakteristike, uzroci i oblici ispoljavanja i, posebno, mesto i uloga maloletnika u ovom obliku kriminala. Naročita pažnja se posvećuje ambivalentnoj ulozi medija i ukupnoj društvenoj reakciji na taj fenomen. Autori zaključuju da insistiranje na isključivo administrativnim i represivnim merama ne može dati odgovarajuće dugoročne rezultate. Stoga se oni zalažu za celovito sagledavanje problema i izgradnju strategije za prevenciju i sprečavanje nasilja na sportskim manifestacijama i u vezi s njima, koja se u ovom trenutku čini kao jedino moguće i prihvatljivo rešenje kojim bi se na stručan i sveobuhvatan način pristupilo rešavanju problema huliganizma.

Ključne reči

Reference

*** (2008) Srpski navijači, ratnici. Građanski list, 19. 11
*** (2003-2007) Zakon o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama. Službeni glasnik RS, br. 67/03, 101/05 i 90/07
Armstrong, G., Giulianotti, R. (1999) Football Cultures and Identities. MacMillan
Cohen, S. (1973) Folk devils and moral panics. London, itd: Paladin
Dunning, E., Murphy, P., Williams, J. (1988) The roots of football hooliganism. London: Routledge
Gabriel, J. (1998) Whitewash: Racialized politics and the media. London: Routledge
Giulianotti, R., Bonney, N., Hepworth, M. (1994) Football violence and social identity. London: Routledge
Harnischmacher, R., Apel, I. (1989) Huligan i njegov svjetonazor u okviru nogometnog vandalizma. Izbor 2
Ignjatović, Đ. (2004) Maloletničko krivično pravo između bolećivosti i retributivnosti. Pravni život, vol. 53, br. 9, str. 529-553
Kešetović, Ž., Korajlić, N. (2008) Krizni menadžment. Travnik: Pravni fakultet Univerziteta u Travniku
Koković, D. (2001) Nasilje sportske publike. Defendologija, 10: 9-29
Misić, Z. (2010) Nasilje i nedolično ponašanje navijača kao faktor ugrožavanja bezbednosti. Beograd: Fakultet bezbednosti, magistarska teza
Savković, M. (2010) Kontekst i implikacije huliganskog nasilja u Srbiji. Bezbednost Zapadnog Balkana, 5(18): 91-99
Simeunović-Patić, B. (2009) Kriminalitet maloletnika u Republici Srbiji i savremena društvena reakcija. Kragujevac: Pravni fakultet, Doktorska disertacija
Williams, J. (1989) Spectator behaviour, media coverage and crowd control at 1988: European championships: A review of data from Belgium, Denmark, The Federal Republic of Germany, the Netherlands and the United Kingdom. Council of Europe
Žugić, Z. (1996) Uvod u sociologiju sporta. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu