Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 8 od 11  
Back povratak na rezultate
Psihijatrija danas
1999, vol. 31, br. 4, str. 297-308
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 02/06/2007
Uticaj nepovoljnih životnih događaja na depresivnost

Sažetak

Ovim istraživanjem smo hteli da ukažemo na korelaciju stresa i depresivnosti, kao i činjenicu da nisu svi tipovi događaja podjednako zastupljeni u tome. U istraživanje je uključeno 40 pacijenata lečenih u Dnevnoj bolnici Odseka za afektivne poremećaje Instituta za mentalno zdravlje u Beogradu, u periodu od marta do maja 2000.godine. Iz posmatrane populacije, stratifikovan je uzorak od 34 depresivna pacijenta, oba pola, starosti od 20 do 60 godina, koji su tri meseca pred hospitalizaciju bili izloženi uticaju nepovoljnih životnih događaja. Fenomenološki, velike finansijske teškoće su bile najzastupljeniji stresogeni događaj, ali je statističkom analizom prvih pet item-a ipak potvrđena nulta hipoteza, tj. da ne postoji karakterističan događaj za koji se može pretpostaviti da će značajno biti povezan sa depresijom. Rezultati deskriptivne statističke obrade prikupljenih podataka pokazuju da se sa najvećom učestalošću izdvajaju pacijenti ženskog pola, u radnom odnosu srednje stručne spreme, u braku, dok se statističkom analizom došlo do rezultata koji pokazuju da je kod pacijenata izloženih stresu najzastupljenija klinička slika major depresije, neurotičnog entiteta, sa kliničkim dijagnozama depresivne epizode ili rekurentne depresije. Obzirom na dobijene rezultate, potvrđena je značajna korelacija stresa i depresije sa zaključkom da vrsta događaja nije od presudnog značaja.

Ključne reči

nepovoljni životni događaji; stres; depresivnost

Reference

Cvjetković-Bošnjak, M., Stajić-Soldatović, B.S. (2000) Unipolarne i bipolarne depresije - sličnosti i razlike. u: Kongres psihijatara Jugoslavije (XI), 27-30. jun, zbornik sažetaka
Hamilton, M. (1992) Skala za procenu depresivnosti. u: Timotijević I. i Paunović V. [ur.] Instrumenti kliničke procene u psihijatriji, Beograd: Naučna knjiga, 1, str. 78-90
Kaličanin, P., Lečić-Toševski, D.M. (1994) Knjiga o stresu. Beograd: Medicinska knjiga
Kaličanin, P.V., Lečić-Toševski, D.M. (1995) Depresije. Beograd: Medicinska knjiga
Kessler, R.C. (1997) The effects of stressful life events on depression. Annu Rev Psychol, 48: 191-214
Paykel, E.S. (1992) Skala životnih događaja. u: Timotijević I. i Paunović V. [ur.] Instrumenti kliničke procene u psihijatriji, Beograd: Naučna knjiga, 1, str. 40-43
Roth, M., Gurney, C., i dr. (1992) Skala za procenu i diferenciranje neurotične od endogene depresije - New Castle. u: Timotijević I. i Paunović V. [ur.] Instrumenti kliničke procene u psihijatriji, Beograd: Naučna knjiga, 1, str. 77-78
Sherrill, J.T., Anderson, B., Frank, E., Reynolds, C.F., Tu, X.M., Patterson, D., Ritenour, A., Kupfer, D.J. (1997) Is life stress more likely to provoke depressive episodes in women than in men?. Depress Anxiety, 6(3): 95-105