Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 7 od 60  
Back povratak na rezultate
2011, vol. 36, br. 1, str. 97-104
Višegodišnji uticaj različitih sistema obrade zemljišta na energetsku efikasnost i prinos kukuruza
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za ratarstvo, Srbija
bUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Odsek/institut za poljoprivrednu tehniku, Srbija
cInstitut za kukuruz 'Zemun polje', Beograd-Zemun, Srbija

e-adresaemomirov@agrif.bg.ac.rs
Projekat:
Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta (MPNTR - 31037)

Sažetak
Efikasno unapređenje različitih sistema obrade zemljišta u pravcu održive poljoprivredne proizvodnje, danas ima poseban socijalni, ekonomski i ekološki značaj. Osnova održivosti proizvodnje, jeste produktivnost sistema gajenja određene kulture izražena kao odnos uložene energije u procesu proizvodnje i dobijene energije oličene u prinosu glavnog proizvoda. Cilj ovog rada bio je da upoređenjem ispitivanih sistema obrade zemljišta sa energetskog i proizvodnog aspekta odgovori na pitanje održivosti proizvodnje kukuruza. Odgovarajuća merenja u poljskim uslovima, su obavljena u višegodišnjem periodu 1998-2010. godine, na zemljištu tipa karbonatni černozem. Kukuruz je gajen u balkanskom dvopoljnom plodoredu, naizmeničnim smenjivanjem sa ozimom pšenicom. Prinos suvog zrna i energetska efikasnost praćeni su na različitim sistemima obrade zemljišta: konvencionalna obrada (CTS-letnja obrada strništa + duboko jesenje oranje + predsetvena obrada zemljišta); redukovane obrade (RTS - obrada teškom tanjiračom), i direktne setve (NTS - usejavanjem u strnište pokriveno kompletnom masom žetvenih ostataka sejalicom za direktnu setvu, John Deer Max Emerge 2). Rezultati istraživanja ukazuju na visoku energetsku efikasnost sistema direktne setve (NTS), što bez obzira na statistički niže prinose ostvarene u odnosu na klasičnu obradu zemljišta aktuelizuje potrebu nastavka razvojnih istraživanja na implementaciji novih tehnologija gajenja kukuruza.
Reference
Isakov, S., Marinković, L., Mišković, Đ., Protulipac, T., Doroški, P., Sindjić, M. (2009) Efekat prelaska sa konvencionalne na konzervacijsku obradu i setvu pšenice, soje, stočnog graška i pasulja. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 115-124
Kovačević, D., Oljača, S., Oljača, M., Broćić, Z., Ružičić, L., Vesković, M., Jovanović, Ž. (1997) Savremeni sistemi zemljoradnje - korišćenje i mogućnosti za očuvanje zemljišta u konceptu održive poljoprivrede. u: Kongres JDPZ 'Uređenje, korišćenje i očuvanje zemljišta', (IX), zbornik radova, Novi Sad, 101-113
Kresović, B., Tolimir, M. (2009) Uticaj sistema obrade na prinos kukuruza i poroznost oraničnog sloja navodnjavanog černozema. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 2, str. 43-51
Mileusnić, Z., Đević, M., Miodragović, R., Petrović, D. (2008) Struktura direktnih energetskih inputa u proizvodnji merkantilnog kukuruza. Poljoprivredna tehnika, vol. 33, br. 3, str. 57-64
Mileusnić, Z.I., Đević, M.S., Petrović, D.V., Miodragović, R. (2007) Optimizacija traktorsko mašinskih agregata za različite tehnologije obrade zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 32, br. 1, str. 19-28
Momirovic, N., Misovic, M., Brocic, Z. (1997) Effect of organic mulch application on the yield of potato seed crop. Acta Horticulturae, br. 462, vol. 1, str. 291-296
Momirović, N., Kovačević, D., Broćić, Z., Radošević, Ž. (1998) Effect of conservation tillage practice on soil physical environment and yield of maize as a second crop. u: International Conference on 'Soil Condition and Crop Production', Gododlo. Hungary, Proceedings, 184-187
Momirović, N., Oljaca, S., Vasić, G., Kovačević, D., Radošević, Ž. (1999) Effect of intercropping pumpkins (Cucurbita maxima) and maize (Zea mays) under different farming systems. u: Proc. 2nd Balcan Symp. On Field Crops, Novi Sad, 2: 251-254
Momirović, N. (1992) Effect of different tillage methods on dynamics of some soil physical properties and silage corn yield in a double-cropping system. Review of Research work at the Faculty of Agriculture, 37(2): 47-65
Oljača, M.V., Oljača, S.I., Kovačević, D., Radivojević, D., Gligorević, K., Pajić, M., Ralević, M., Mitrović, B., Radosavljević, U. (2009) Uređenje, korišćenje i mere zaštite poljoprivrednog zemljišta Opštine Kosjerić. Poljoprivredna tehnika, vol. 34, br. 4, str. 83-94
Veljić, M., Marković, D. (2006) Uticaj radnih elemenata i koncepcija mašina na racionalnu obradu zemljišta. Poljoprivredna tehnika, vol. 31, br. 2, str. 73-78
Videnovic, Ž., Simić, M., Srdić, J., Dumanović, Z. (2011) Long term effects of different soil tillage systems on maize (Zea mays L) yields. Plant Soil and Environment, vol. 57, (4), 186-192
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 25.01.2012.

Povezani članci

Nema povezanih članaka