Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 6  
Back povratak na rezultate
Specijalna edukacija i rehabilitacija
2011, vol. 10, br. 3, str. 467-478
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
Pojam o sebi slabovidih adolescenata i njihovih vršnjaka neoštećenog vida
Univerzitet u Beogradu, Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju

Projekat

Efekti primenjene fizičke aktivnosti na lokomotorni, metabolički, psiho-socijalni i vaspitni status populacije R Srbije (MPNTR - 47015)

Sažetak

Cilj istraživanja bio je da ispitamo da li se slabovidi adolescenti razlikuju od vršnjaka neoštećenog vida u pogledu dimenzija pojma o sebi. Uzorkom je obuhvaćeno 49 slabovidih ispitanika i 123 ispitanika neoštećenog vida uzrasta 14-18 godina koji pohađaju škole u Beogradu. Korišćene su skale pojma o sebi Opačića (1995) i skala opšteg samopoštovanja Rozenberga (Rosenberg, 1965). Rezultati su pokazali da slabovidi adolescenti imaju niže opšte samopoštovanje i niže procenjuju vlastitu fizičku privlačnost, dok se u pogledu sledećih dimenzija pojma o sebi: intelektualne sposobnosti, fizičke sposobnosti, vrednovanje od strane drugih i racionalnost-emotivnost ne razlikuju od vršnjaka neoštećenog vida. Rezultati upućuju na potrebu daljih istraživanja mehanizama kojim slabovidost utiče na formiranje pojma o sebi.

Ključne reči

Reference

Beaty, L.A. (1992) Adolescent self-perception as a function of vision loss. Adolescence, 27(107): 707-14
Cooley, C.H. (1902) Human nature and the social order. New York: Schochen Books
Festinger, L.A. (1954) A theory of social comparison processes. Human Relations, vol. 7, str. 117-140
Harter, S. (1990) Self and identity development. u: Feldman S.& Elliott G. [ur.] At the Threshold, Cambridge, MA, itd: Harvard University Press, str. 352-387
Havelka, N.N. (1992) Socijalna percepcija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Huurre, M., Aro, H.M. (2000) The psychosocial well-being of Finnish adolescents with visual impairments versus those with chronic conditions and those with no disabilities. Journal of Visual Impairment & Blindness, 94, 625-637
Huurre, T.M., Aro, H.M. (1998) Psychosocial development among adolescents with visual impairment. European Child & Adolescent Psychiatry, 7(2): 73-78
James, W. (1890-1950) Principles of psychology. New York: Holt
Kef, S. (2002) Psychosocial adjustment and the meaning of social support for visually impaired adolescents. Journal of Visual impairment and Blindness, 96, 22-37
Kef, S., Deković, M. (2004) The role of parental and peer support in adolescents well-being: a comparison of adolescents with and without a visual impairment. Journal of adolescence, 27(4): 453-66
Lifshitz, H., Hen, I., Weisse, I. (2007) Self-concept, adjustment to blindness, and quality of friendship among adolescents with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 101, 96-107
Lopez-Justicia, M.D., Pichardo, M.C., Amezcua, J.A., Fernandez, E. (2001) The self-concepts of Spanish children and adolescents with low vision and their sighted peers. Journal of Visual Impairment and Blindness, 95(3), 150-60
Matejić-Đuričić, Z., Đuričić, M. (2007) Socijalni stavovi studenata prema ometenima. u: Nove tendencije u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 87-106
Opačić, G.Đ. (1995) Ličnost u socijalnom ogledalu. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja / IPI
Pfeiffer, J.P., Pinquart, M. (2011) Attainment of developmental tasks by adolescents with visual impairments and sighted adolescents. Journal of Visual Impairment & Blindness, 105, 33-44
Radoman, V.J. (1986) Crtež ljudske figure u funkciji istraživanja ličnosti gluvih, slabovidih i cerebralno parakitičnih. Psihologija, br. 3-4
Rosenberg, M. (1979) Conceiving the Self. New York-Oxford: Basic Books
Rosenberg, M. (1965) Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ: Princeton University Press
Stanimirović, D., Žigić, V. (2006) Životna perspektiva slepih adolescenata. Specijalna edukacija i rehabilitacija, br. 1-2, str. 47-58