Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:10
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 5 od 10  
Back povratak na rezultate
Timočki medicinski glasnik
2008, vol. 33, br. 3-4, str. 94-97
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 16/03/2009
Kombinovani terapijski pristup kod nepovoljne linije preloma angulusa mandibule - prikaz bolesnika
aKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd
bDom zdravlja `Zvezdara`, Beograd

e-adresa: masagoran@ptt.rs

Sažetak

UVOD: Prelomi mandibule nastaju delovanjem diretne ili indiretne sile. Lokalizovani su u predelu vrata mandibule, simfize, ramusa, tela, angulusa ili alvolarnog nastavka. Mogu biti jednostruki, dvostruki, višestruki ili kominutivni. CILJ RADA: Prikaz dijagnostičko-terapijskog tretmana frakture angulusa mandibule, duž nepovolje linije preloma. METOD: Dijagnoza je postavljena na osnovu anamneze o načinu povređivanja, kliničkog i radiografskog pregleda (pre i nakon tretmana- RTG AP i profil lobanje, pregledni i bočni snimak mandibule i ortopantomogram). Terapija je bila konzervativna (imobilizacione šine) i hirurška (osteosinteza- mini pločicom). REZULTATI: Pacijent star 18 godina usled povrede zadobijene u tuči februara 2008.godine lečen je u Institutu za ORL i MFH KCS u Begradu. Inspekcijom spolja uočen je otok nepravilnog oblika donje trećine obraza levo, palpatorno mekane konzinstencije, bolan na dodir. Intraoralnom inspekcijom konstantovan je otok i krvni podliv sluznice levo. Bimanuelnom palpacijom mandibule utvrđena je patološka pokretljivost koštanih fragmenata u predelu angulisa levo.Inspekcijom je uočeni otok nepravilnog oblika donje tećine obraza levo, biopalpatorno mekane konzistencije, bolan na dodir. Intraoralnom inspekcijom je nađen otok i krvni podliv sluznice levo. Bimanuelnom palpacijom mandibule nađena je patološka pokretljivost u predelu angulusa levo. Marta 2008. godine postavljene su imobilizacione udlage i uspostavljena je elastična intermaksilarna vuča. Kontrolni radiografski nalaz pokazao je nepovoljan položaj koštanih fragmenata u liniji preloma, u projekciji impaktiranog umnjaka (zub 38), od gornje ivice alveolarnog nastavka put nazad i dole, do baze mandibule. Učinjena je hirurška repozicija fragmenata i osteosinteza uz ekstrakciju zuba 38. Postignuta je zadovoljavajuća okluzija. ZAKLJUČAK: Angulus mandibule je jedno od predilekcionih mesta (1/5) preloma donje vilice, a prisustvo impaktiranog umnjaka ga čini još slabijim. Pravac frakturne linije je značajan u dislokaciji fragmenata. i određuje terapijski modalitet lečenja uz anatomsku repoziciju fragmenata.

Ključne reči

prelom donje vilice; nepovoljna linija preloma; terapija

Reference

Bolourian, R., Lazow, S., Berger, J. (2002) Transoral 2.0-mm miniplate fixation of mandibular fractures plus 2 weeks' maxillomandibular fixation: a prospective study. J Oral Maxillofac Surg, 60(2): 167-70
Escott, E.J., Branstetter, B.F. (2008) Incidence and characterization of unifocal mandibule fracture in CT. AJNR Am J Neuroraddiol, Feb 13
Fox, A.J., Kellman, R.M. (2003) Mandibular angle fractures: two-miniplates fixation and complications. Arch Facial Plastic Surg, Nov-Dec,5(6):464-9
Knoll, W.D., Gaida, A., Maurer, P. (2006) Analysis of mechanical stress in reconstrustion plates for bridging mandibular angl defects. J Craniomaxillofac Surg, 34(4):201-9
Piščević, A., Gavrić, M., Sjerobabin, I. (1995) Maksilofacijalna hirurgija. Beograd: Draganić
Pohlenz, P., Blessmann, M., Blake, F., Gbara, A., Schmelze, R., Heiland, M. (2008) Major mandibular surgical procedures as an indication for intra-operative imaging. J. Oral Maxillofac Surg, Feb, 66, (2), 324-9
Rocton, S., Chaine, A., Ernenwein, D., Bertolus, C., Rigolet, A., Bertrand, J.C., Ruhin, B. (2007) Mandibular fractures: epidemiology, therapeutic management, and complications in a series of 563 cases / Fractures de la mandibule: epidemiologie, prise en charge therapeutique et complications d'une serie de 563 cas. Revue de stomatologie et de chirurgie maxillo-faciale,, 108(1): 3-10;
Turgut, G., Kavah, M.U., Soydan, A.T., Gündüz, O., Salman, S., Oktar, F., Bas, L. (2008) Biommechanical comparation of a new technique of mandibular angle fractures: Biplanar and bicortical superior proximal 3 holes and bicortical inferior plate fixation. J Craniofac. Surg, Mar; 19(2), str. 428-432