Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:24
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 7 od 10  
Back povratak na rezultate
Opšta medicina
2007, vol. 13, br. 3-4, str. 135-140
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 06/10/2008
Anesteziološko-hirurški tretman pacijenta sa malignom hipertermijom
aKlinički centar Srbije, Klinika za ORL i MFH, Beograd
bDom zdravlja "Zvezdara", Beograd
cUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Medicinski fakultet

e-adresa: masagoran@ptt.yu

Sažetak

Uvod. Maligna hipertermija, retko metaboličko oboljenje, nasleđuje se uglavnom autosomno dominantno i može se javiti u svim uzrastima. Bolešću može biti zahvaćeno samo centralno jedro, moguće su druge miopatije (mišićna distrofija), ili se javlja kao izolovani sindrom nevezan s drugim mišićnim oboljenjima. Javlja se pri visokoj febrilnosti ili podvrgavanju opštoj ili lokalnoj anesteziji. Karakteriše se rigiditetom mišića, biohumoralnim disbalansom, metaboličkom ili respiratornom acidozom, visokim vrednostima serumske kreatin kinaze (iznad 35.000 IU/I). Cilj rada je da se ukaže na oprez i neophodnost pravilnog anesteziološkog protokola pri hirurškoj intervenciji pacijenta sa ranije dijagnostikovanom malignom hipertermijom. Prikaz slučaja. Pacijentkinja, 28 godina, hospitalizovana je u Institutu za ORL i MFH KCS u Beogradu radi operativnog lečenja tumora u predelu leve parotidne regije. Kliničkim pregledom se u predelu parotidne lože levo palpirao tumefakt, veličine 2x3 cm, tvrd, bezbolan, slabije pokretan. Porodičnom anamnezom dobijen je podatak da više članova porodice boluje od maligne hipertermije. Preoperativne laboratorijske vrednosti (SE, KKS, aspartat aminotransferaza, alanin aminotransferaza, laktat dehidrogenaza, serumska kreatin kinaza kao i odsustvo mioglobina u urinu) bile su u referentnim vrednostima. Marta 2006. godine pacijentkinja je dobila premedikaciju flormidalom bez atropina, uvedena je u opštu endotrahealnu anesteziju diprivanom, fentanilom uz trakrium kao mišićnim relaksansom i urađena je ekstirpacija tumorozne promene u celosti iz leve parotidne žlezde (PH: Adenoma pleomorphe), koji je dobro podnela (bez laringospazma, trizmusa i hipertermije). Postoperativni tok je protekao uredno. Zaključak. Maligna hipertermija, teška nasledna metabolička bolest, može se javiti i kod do tada potpuno zdrave osobe, u svakom životnom dobu, provocirana visokom telesnom temperaturom ili davanjem anestetika pri hirurškim intervencijama, što je čini posebnim sindromom koji može uzrokovati i letalni ishod.

Ključne reči

Reference

Ben, A.R., Adet, P., Glauber, V., Perel, A. (1998) Malignant hypertermia. Post Med. J., 74 (867); 11-7
Ben, A.R., Cahava, A., Krivosic-Horber, R., Perel, A. (1997) Malignant hyperthermia-susceptibility anesthetic implications and risk stratification. Q J Med, 90: 13–18
Bernhardt, D., Hcrder, M.H. (1977) Extra-cardial rise of the CPK in the screening of urgent diagnostic (among others, a case of anaesthesia induced myoglobinuria and a case of malignant hypertermia) (author's transl). Med Klin, 72(46): 1967-71
Bouhajja, B., Haddad, F., Ben, A.M.S. (2002) Malignant hyperthermia. Tunis Med, 80(7): 395-401
Christiaens, F., Gepts, E.D., Haese, J., Camu, F. (1995) Malignant hypertermia, suggestive hypermetabolic syndrome et emergence from anestesia. Acta Anesthesial. Belg, 45(2), str. 93-7
Halliday, N.J. (2003) Malignant hyperthermia. J Craniofac Surg, 14(5): 800-2
Haugen, T., Toft, M., Mjller, C.R., Aasly, J. (2005) Malignant hyperthermia: A hereditary and potentially life-threatening condition. Tidsskr Nor Laegeforen, 125(20): 2792-4
Heggie, J.E. (2002) Malignant hyperthermia: Considerations for the general surgeon. Can J Surg, 45(5): 369-72
Lalević, P. (1988) Anestezija. u: Sekulović J. [ur.] Komplikacije opšte anestezije, poglavlje Maligna hipertermija, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavna sredstva, 124-128, četvrto dopunjeno izdanje
Lovstad, R.Z., Halvorsen, P., Steen, P.A., Lindal, S. Malignant hypertermia: Still a current and dangerous problem
Stolworthy, C., Haas, R.E. (1998) Malignant hyperthermia: A potentially fatal complication of anesthesia. Semin Perioper Nurs, 7(1): 58-66
Zimprich, F., Kress, H.G., Zeitlhofer, J. (2003) Malignant hyperthermia. Wien Klin Wochenschr, 115(15-16): 556-62