Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6
članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova, Elektrotehnički institut "Nikola Tesla"
2014, br. 24, str. 1-14
jezik rada: srpski
vrsta rada: stručni članak
objavljeno: 12/12/2014
doi: 10.5937/zeint24-6997
Definisanje uslova za rad uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) u sistemu automatskog upravljanja naponima u mreži
aUniverzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut 'Nikola Tesla'
bSchool of Electrical and Electronic Engineering, The University of Manchester, Manchester, United Kingdom
cPD 'Termoelektrane Nikola Tesla' d.o.o, Obrenovac, Srbija

e-adresa: Dusan.Arnautovic@ieent.org

Projekat

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju (MPNTR - 33020)

Sažetak

U radu se razmatra mogućnost direktnog uključenja uređaja za grupnu regulaciju pobude i reaktivnih snaga u automatizovani sistem upravljanja naponima u elektroenergetskom sistemu. Grupni regulator pobude i reaktivnih snaga (GRPRS) predstavlja sistem kojim se vrši automatsko upravljanje reaktivnim režimom elektrane i raspodela reaktivnog opterećenja među generatorima paralelno spregnutim preko blok transformatora i uključenim u grupni rad. Realizacijom sistema za grupnu regulaciju reaktivne snage postiže se ravnomerna raspodela reaktivnog opterećenja agregata koji učestvuju u grupnoj regulaciji, a prema mogućnostima koje definišu pogonske karte pojedinih agregata. Grupnu regulaciju agregata u okviru elektrane potrebno je realizovati kako bi se uravnotežila eksploatacija agregata i kako bi se obezbedilo da se agregati u grupnoj regulaciji ravnomerno odazivaju na poremećaje u elektroenergetskom sistemu, kako bi se obezbedio rad agregata unutar pogonskog dijagrama pri različitim radnim uslovima u mreži (uslovi izuzetno niskih i izuzetno visokih napona) kao i radi adekvatnog definisanja naponsko-reaktivne karakteristike u tački priključenja elektrane na prenosnu mrežu. Sa stanovišta elektroenergetskog sistema implementacija GRPRS omogućava: i) praktičnu realizaciju sekundarne regulacije napona u sistemu, ii) maksimalno iskorišćenje raspoložive reaktivne rezerve u sistemu što doprinosi udaljavanju od granice naponske stabilnosti sistema, iii) ocenu doprinosa svakog generatora u pružanju pomoćne usluge regulacije napona. GRPRS ima potpuni uvid u reaktivnu i naponsku rezervu svakog generatora, prati stanje u mreži kroz napon na sabirnicama tako da se može koristiti da u realnom vremenu dostavlja operatoru sistema cenu i tarifnu zonu proizvedene reaktivne energije. U toku dve godine praktične upotrebe skupljena su iskustva u podešenju referentnog napona i statizma sabirnica na dnevnom, mesečnom i sezonskom nivou. Na kraju uređaj GRPRS se osvetljava sa aspekta upotrebe kao alatke za realizaciju sekundarne regulacije napona. U celom sistemu sekundarne regulacije napona, najskuplji i tehnički vrlo zahtevan korak je kako zahtevane nivoe reaktivne/snage/napona 'dostaviti' generatoru. GRPRS predstavlja rešenje koje ne iziskuje nikakve promene na pobudnim sistemima i u stanju je da održava napon čvorne tačke u sistemu, kontinualno u vremenu, a prema zahtevu višeg nivo upravljanja. Na kraju rada je razmatrana mogućnost primene nekoliko koordinisanih GRPRS uređaja.

Ključne reči

sekundarna regulacija napona; grupna regulacija pobude i reaktivnih snaga; reaktivna snaga; rezerva reaktivne snage

Reference

Corsi, S., Pozzi, M., Sabelli, C., Serrani, A. (2004) The Coordinated Automatic Voltage Control of the Italian Transmission Grid, Part II: Control apparatuses and field performance of the consolidated hierarchical system. IEEE Trans. on Power Systems, 19(4): 173
Davies, J.B., Midford, L.E. (2000) High side voltage control at Manitoba hydro. u: Proc. IEEE PES Summer Meeting, Seattle, WA, Jul. 16–20, 1: 271-2
Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V. (2011) PLC Based Model of Reactive Power Flow in Steam Power Plant for Coordinated Q-V Control. IEEE Trans. on Power Systems, 26(4): 225
Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V. (2012) Coordinated Reactive Power - Voltage Controller for Multi Machine Power Plant. IEEE Trans. on Power Systems, 27(3): 154
Dragosavac, J., Janda, Ž., Milanović, J.V., Arnautović, D. (2013) Robustness of Commissioned Coordinated Q-V Controller for Multi-machine Power Plant. IEEE Trans. on Power Systems, 28(2): 141
Dragosavac, J., Janda, Z., Milanovic, J.V., Arnautovic, D., Radojicic, B. (2012) On-line Estimation of Available Generator Reactive Power for Network Voltage Support. u: 8th Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and Energy Conversion (MEDPOWER 2012), 1-3 Oct., : 30
Lefebvre, H., Fragnier, D., Boussion, J.Y., Mallet, P., Bulot, M. (2000) Secondary coordinated voltage control system: feedback of EDF. u: Proc. IEEE PES Summer Meeting, Seattle, WA, Jul. 16–20, 1: 290-2
Nobile, J.Z.E., Bose, A., Bhattacharya, K. (2004) Localized Reactive Power Markets Using the Concept of Voltage Control Areas. IEEE Trans. on Power Systems, 19(3): 155
Rabiee, A., Shayanfar, H.A., Amjady, N. (2009) Reactive Power Pricing. Power and Energy Magazine, IEEE, 7(1): 18-3