Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 6 od 10  
Back povratak na rezultate
Vojnotehnički glasnik
2013, vol. 61, br. 3, str. 7-25
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 15/10/2013
doi: 10.5937/vojtehg61-2215
Svojstva i struktura wolframkarbid-kobalt prevlake deponovane plazma-sprej postupkom
Institut za mikrotalasnu tehniku i elektroniku - IMTEL, Beograd

e-adresa: miki@insimtel.com

Projekat

Mikromehanički kriterijumi oštećenja i loma (MPNTR - 174004)
Razvoj tehnologije izrade obloge i jezgra na bazi domaćih sirovina za proizvodnju specijalnih obloženih elektroda namenjenih za elektrolučno zavarivanje čelika (MPNTR - 34016)

Sažetak

Cilj istraživanja bio je da se optimizacijom plazma-sprej parametara deponuju WC17Co slojevi optimalnih strukturno-mehaničkih karakteristika. Prah je deponovan plazma-sprej postupkom na atmosferskom pritisku (APS).Pri izboru parametara kao osnovni parametar uzet je protok plazma gasa He. Helijum u odnosu na druge gasove ne reaguje sa prahom, proizvodi gušću plazmu sa manjim toplotnim sadržajem i manje inkorporira okolni vazduh u mlaz plazme, što smanjuje dekarburizaciju praha. U istraživanju su korišćene tri grupe uzoraka dobijene sa tri protoka plazma gasa od 12, 22 i 32 l/min He. Prevlaka sa najboljim karakteristikama deponovana je na rukavcu vratila glavnog rotora helikoptera 'gazela H42' da bi se smanjio uticaj ležaja i vibracija na habanje rukavca do 500°C. Procene WC17Co slojeva prevlake urađene su na osnovu njihovih strukturnomehaničkih karakteristika. Morfologija površine čestica praha WC17Co ispitana je na SEM-u. Mehaničke karakteristike deponovanih prevlaka ispitane su u skladu sa standardom TURBOMECA. Procena mehaničkih karakteristika slojeva urađena je ispitivanjem mikrotvrdoće metodom HV0.3 i čvrstoće spoja ispitivanjem na zatezanje. Metalografska procena udela pora u slojevima WC17Co prevlaka (image analiza) urađena je tehnikom svetlosne mikroskopije u skladu sa standardom Pratt & Whitney. Istraživanja su pokazala da protok plazma gasa bitno utiče na mehaničke osobine i strukture prevlaka.

Ključne reči

Reference

*** (1992) ASM handbook. Ohio: ASM International, Volume 3, Alloy Phase Diagrams
*** (2002) Turbojet engine-standard practices manual. East Hartford, USA: Pratt-Whitney, Part No 58 5005
Brossard, S., Munroe, P.R., Tran, A.T.T., Hyl, M.M. (2010) Study of the effects of surface chemistry on splat formation for plasma sprayed NiCr onto stainless steel substrates. Surface and Coatings Technology, 204, 9-10, 1599-1607
de Villiers, L.H.L. (1998) Powder/Processing/Structure Relationships in WC-Co Thermal Spray Coatings: A Review of the Published Literature. Journal of Thermal Spray Technology, 7(3): 357-373
Dorfman, M.R. (2002) Thermal spray basics. Advanced Materials & Processes, 160, 7, 47-50
Li, C.-Jiu, Ohmori, A., Harada, Y. (1996) Effect of powder structure on the structure of thermally sprayed WC-Co coatings. Journal of Materials Science, 31(3): 785-794
Material Product Data Sheet (2011) Metco 73F-NS-1 tungsten carbide- 17% cobalt powder: DSMTS - 0030. 2. Sulzer Metco
Mrdak, M., Kakaš, D., Pović, Đ. (2004) Karakterizacija plazma-sprej prevlaka Cr3C225NiCr i WC17Co otpornih na habanje i koroziju. u: Istraživanje i Razvoj Mašinskih Elemenata i Sistema, IRMES 04, Kragujevac, str. 407-421
Mrdak, M., Kakaš, D., Pović, Đ. (2003) Ispitivanje strukturnih i mehaničkih osobina prevlaka sa povišenom otpornošću na habanje. u: Internacionalna konferencija o tribologiji (VIII), Beograd, str. 125 -128
Mrdak, M.R. (2010) Karakterizacija WCCo/NiCrBSi prevlake otporne na habanje. Vojnotehnički glasnik, vol. 58, br. 2, str. 43-52
Roumilhac, Ph., Coudert, J.F., Leger, J.M., Fauchais, P. (1988) Characterization of a D.C. spraying Plasma Torch using optical and thermal diagnostics. u: Plasma-Technik Symposium (I), Lucerne, Proceedings, 1, str. 105-119
Roumilhac, Ph., Fauchais, P. (1988) Optical and thermal diagnostics regarding the working conditions of a plasma spray mini torch. u: Plasma-Technik Symposium (I), Lucerne, Proceedings, 1, str. 121-126
Saha, G.C., Mateen, A., Khan, T.I. (2010) Tribological studies of conventional microcrystalline and engineered near-nanocrystalline WC-17Co HVOF coatings. u: NSTI - Nanotech 2010, (1), 592-595
Stewart, D., Shipway, P., McCartney, D. (2000) Microstructural evolution in thermally sprayed WC-Co coatings: comparison between nanocomposite and conventional starting powders. Acta Materialia, 48(7): 1593-1604
Valiev, R. (2002) Materials science: nanomaterial advantage. Nature, 419(6910): 887, 889
Vencl, A., Mrdak, M., Cvijović, I. (2006) Mikrostruktura i tribološke karakteristike prevlaka na bazi gvožđa nanetih na osnovu od Al legure plazma sprej postupkom u atmosferskim uslovima. FME Transactions, vol. 34, br. 3, str. 151-157