Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:2
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Industrija
2011, vol. 39, br. 2, str. 185-201
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 27/09/2011
Merenje performansi ključnih dimenzija unutrašnjeg marketinga
aUniverzitet u Beogradu, Tehnički fakultet u Boru
bEkonomski institut, Beograd

e-adresa: riznic.dejan@nadlanu.com

Projekat

Organizacione i informacione podrške sistemu upravljanja kvalitetom kao ključnim faktorom povećanja konkurentnosti naših preduzeća i njihiovog bržeg izlaska na svetsko i EU tržište (MPNTR - 179001)

Sažetak

Obezbediti proizvode i usluge superiornog kvaliteta i na taj način zadovoljiti svoje klijente, imperativ je svake uspešne kompanije. U ostvarivanju tog cilja, pored ostalog, veliki doprinos pruža i koncept unutrašnjeg marketinga. Orijentacija ka unutrašnjem marketingu predstavlja sposobnost kompanije da stvara vrednosti za svoje zaposlene kroz efikasno upravljanje odnosima između zaposlenih, rukovodilaca i top menadžmenta, a sa ciljem jačanja tržišne orijentacije. Dosadašnja praksa pokazuje da mnoge kompanije nemaju izbalansiran ovaj odnos tržišnih ciljeva i unutrašnjih mogućnosti. Cilj ovog rada je da razvije i potvrdi alat koji bi pomogao kompanijama da procene svoju orjentaciju ka internom marketingu kako bi ga uspešnije uskladile sa tržišnim ciljevima. Pored toga, alat treba da omogući kompanijama lakšu identifikaciju ključnih mesta kod kojih je potrebno preduzeti korektivne mere.

Ključne reči

interni marketing; tržišna orjentacija; kompanija; klijent

Reference

Allen, M.J., Yen, W.M. (2002) Introduction to measurement theory. Long Grove: Waveland Press
Bansal, H.S., Mendelson, M.B., Sharma, B. (2001) The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. J Qual Manage, 6(1), str. 61-76
Cronin, J., Brady, M., Hult, G. (2000) Assessing the effects of quality, value, and customer satisfaction on consumer behavioral intentions in service environments. Journal of Retailing, 76(2): 193-218
Das, A., Handfield, R.B., Calantone, R.J., Ghosh, S. (2000) A Contingent View of Quality Management-The Impact of International Competition on Quality. Decision Sciences, 31(3): 649-690
Gorsuch, R.L. (1983) Factor analysis. Hillsdale, NJ, itd: Erlbaum
Gounaris, S.P. (2006) Internal-market orientation and its measurement. Journal of Business Research, 59, str. 432-448
Gummesson, E. (1987) Lip service-a neglected area in service marketing. Journal of Services Marketing, 1(1): 19-23
Homburg, C., Rudolph, B. (2001) Customer satisfaction in industrial markets: Dimensional and multiple role issues. Journal of Business Research, 52;15-33
Hooley, G., Piercy, N., Nicoulaud, B. (2008) Marketing strategy and competitive positioning. UK: Pearson Education Limited
Kaynak, H. (2003) The relationship between total quality management practices and their effects on firm performance. Journal of Operations Management, 21(4): 405
Knežević, S., Cvijanović, J.M., Zeremski, A. (2010) Upravljanje konfliktima u makro-organizacionim promenama. Industrija, vol. 38, br. 1, str. 43-68
Kupermintz, H. (2003) Lee J. Cronbachs contributions to educational psychology. u: Zimmerman B.J., Schunk D.H. [ur.] Uducational psychology: A century of contributions, Mahwah: Erlbaum, str. 289-302
Lings, I. (2004) Internal market orientation Construct and consequences. Journal of Business Research, 57(4): 405-413
Molina, L.M., Lolorens-Montes, J., Ruiz-Moreno, A. (2007) Relationship between quality management practices and knowledge transfer. Journal of Operations Management, 25, 682-701
Naude, P., Desai, J., Murphy, J. (2003) Identifying the determinants of internal marketing orientation. European Journal of Marketing, 37(9): 1205-1220
Riznić, D., Vojnović, B., Grujić, D. (2010) Istraživanje i marketing strategije u funkciji održive konkurentske prednosti. Industrija, vol. 38, br. 2, str. 91-119
Stefanović, I., Jaško, O., Damnjanović, P. (2010) Analiza prirode savremenog organizacionog okruženja. Industrija, vol. 38, br. 2, str. 23-43