Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Glasnik Advokatske komore Vojvodine
2014, vol. 86, br. 2, str. 79-106
jezik rada: srpski
vrsta rada: članak
objavljeno: 18/09/2018
doi: 10.5937/gakv1402079M
Zabluda i pravne posledice zablude
Pravni fakultet Univerziteta u Beču, Austrija + Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet

Sažetak

Zabluda, u materiji pravnih poslova, predstavlja netačnu predstavu o pravnim činjenicama relevantnim za punovažnost pravnog posla. Prema tradicionalnoj podeli, u zavisnosti od činjenice na koju se zabluda odnosi, razlikujemo zabludu o prirodi pravnog posla (error in negotio), zabludu o ličnosti (error in personae), zabludu o predmetu pravnog posla (error in corpore), zabludu o svojstvima ili supstanciji predmeta (error in supstantia), zabludu o motivu (error in motivo), zabludu o kauzi ili cilju pravnog posla (causa finalis) i zabludu zbog pogrešnog prenošenja volje (falsa demonstratio). U zavisnosti od toga da li se pogrešna predstava odnosi na nepoznavanje pravnih propisa ili na neko faktičko stanje, takođe je značajna podela na pravnu zabludu (error iuris) i stvarnu zabludu (error facti). Poništaj ugovora zbog bitne zablude može tražiti strana koja je u zabludi, pod uslovom da je pri zaključenju pravnog posla postupala sa odgovarajućim standardom pažnje, prilikom vršenja svojih subjektivnih prava i obaveza. Rokovi za podnošenje tužbe su prekluzivni. Pravna posledica poništenja pravnog posla zbog bitne zablude je naknada štete.

Ključne reči

zabluda; mane volje; ništavi pravni poslovi; rušljivi pravni poslovi; punovažnost ugovora; naknade štete

Reference

*** (1978-2003) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 9/78, 39/85, 45/89 i 57/89, Službeni list SRJ br. 1/93 i Službeni list SCG br. 1/03
*** (1997) Presuda Vrhovnog suda Srbije. posl. broj Rev. 4313/97 od 01.10.1997. godine
Dolović, K. (2011) Nepostojeći ugovor. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 263-278
Dudaš, A. (2012) Shvatanja o kauzi ugovora u domaćoj civilistici po usvajanju Zakona o obligacionim odnosima. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 46, br. 1, str. 475-490
Đurđević, D. (2004) Uticaj nedozvoljenog motiva na punovažnost testamenta. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 447-486
Hiber, D. (1991) Pojam bitne zablude pri zaključenju ugovora. Beograd, doktorska disertacija
Hiber, D.M. (1992) Neskrivljenost zablude. Arhiv za pravne i društvene nauke, vol. 78, br. 2, str. 267-278
Kalabić, Đ. (1960) Uticaj zablude na sudbinu ugovora. Glasnik Advokatske komore Vojvodine, vol. 9, no. 10, 3-6
Perović, S. (1978) Nevažeći ugovori prema Zakonu o obligacionim odnosima. Privreda i pravo, Zagreb, br. 10/1978, 33-44
Perović, S. (1980) Obligaciono pravo. Beograd
Popov, D. (2005) Građansko pravo - opšti deo. Beograd: Službeni glasnik
Popov, D. (2006) Rušljivost pravnog posla usled zablude. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 40, br. 3, str. 231-243
Salma, J. (2004) Načelo 'Nemo auditur propriam turpitudinem allegans' i ništavost ugovora. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 52, br. 3-4, str. 487-495
Salma, J. (2011) Ugovorna odgovornost - u Evropskom, uporednom i domaćem pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 1, str. 69-107
Simonović, I. (2012) Restitucija u građanskom pravu - domašaj primene. Niš
Stanković, O., Vodinelić, V. (1995) Uvod u građansko pravo. Beograd
Vizner, B. (1977) Pravno-relevantno značenje zablude o motivu. Glasnik Advokatske komore SAP Vojvodine, br. 1, str. 17
Vizner, B., ur. (1978) Komentar Zakona o obveznim (obligacionim) odnosima. Zagreb: Narodne novine, knj. 1
Vrhovni sud Srbije (2008) Trideset godina primene Zakona o obligacionim odnosima. Bilten sudske prakse, Beograd, broj 3