Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:12
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:9

Sadržaj

članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 60, br. 90, str. 77-95
Poreska utaja kao najteži oblik poreske evazije - osvrt na zakonodavstvo i praksu u Srbiji
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet

e-adresasuzana.dimic@pr.ac.rs
Ključne reči: poreski obveznici; poreska evazija; poreska utaja; poreska krivična dela; taxpayers; tax evasion; tax fraud; fiscal offenses; tax and contribution avoidance
Sažetak
Imajući u vidu da se oporezivanjem smanjuje raspoloživi dohodak razumljiv je otpor poreskih obveznika prema povinovanju poreskoj obavezi. Upravo zato se u savremnoj fiskalnoj teoriji i praksi posebna pažnja poklanja popularizaciji poreza, ukazivanjem na svrhu oporezivanja. Porezi su prihvatljivi za poreske obveznike samo utoliko što se njima finansiraju javna dobra čiji su oni korisnici. Za razliku od drugih krivičnih dela, kod kojih štetna posledica može biti i neposredno vidljiva, neposredna štetna posledica poreskih krivičnih dela, pa i poreske utaje, nije transparentna. U tome leži jedan od značajnih problema - a to je psihološki efekat da poreska krivična dela imaju malu ili, čak, zanemarljivu društvenu opasnost, što se nikako ne može prihvatiti kao tačno. Naprotiv, poreska krivična dela predstavljaju društveno veoma opasna ponašanja, jer se njima ugrožavaju fiskalni interesi države. Samo blagovremenim plaćanjem poreza i drugih dažbina obezbeđuje se kontinuitet u finansiranju javnih potreba ( poput obrazovanja, zdravstva, infrastrukture i sl.), kao i vitalnih funkcija države, (na primer, vojske, policije, sudstva). Poreskom evazijom, pa i poreskom utajom kao njenim najtežim oblikom, država ostaje uskraćena za onaj iznos prihoda koji bi bio naplaćen da su se svi poreski obveznici povinovali poreskoj obavezi. Posebna pažnja u ovom radu posvećena je normativnom okviru u Srbiji, kao i osnovnim pitanjima koja se javljaju u praksi. Razlog tome je primetna dugogodišnja blaga kaznena politika sudova u Srbiji, uz postojanje brojnih problema prilikom procesuiranja poreske utaje (od poteškoća prilikom sprovođenja finansijske istrage pa do zahteva za postojanjem zadovoljavajućeg nivoa znanja sudija iz ove oblasti). Postavlja se pitanje da li je u dovoljnoj meri, imajući u vidu štetne posledice po fiskalni sistem države, izvršena inkriminacija poreske utaje u Srbiji. Stiče se utisak da će najnovije izmene zakona, kojima je povećan cenzus (visina utajenog poreza) za postojanje ovog krivičnog dela, značiti "udaljavanje" od adekvatne osude ovakvih ponašanja kao društveno neprihvatljivih. To može samo nepovoljno uticati na i onako već prisutan nizak nivo poreskog morala u Srbiji.
Reference
*** (2019) Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii. ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 23.04.2019)
*** Obrazloženje Izmena Krivičnog zakonika RS
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, Br. 85. 2005, 107. 2005, 72. 2009, 111. 2009, 121.2012, 104.2013, 108. 2014, 94.2016 i 35. 2019
*** (2002-2020) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, Br. 80. 2002, 84. 2002, 79. 2003, 55. 2004, 61. 2005, 85. 2005, 62. 2006, 61. 2007, 20. 2009, 72. 2009, 53. 2010, 101. 2011, 2. 2012, 93. 2012, 47. 2013, 108. 2013, 68. 2014, 105. 2014, 91. 2014, 112
*** (2004-2020) Zakon o porezu na dodatu vrednost. Sl. glasnik RS, br. 84/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014, 68/2014, 142/2014, 5/2015, 83/2015, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019, 72/2019, 8/2020
Anđelković, M. (2011) Modeliranje ponašanja poreskih obveznika u savremenoj literaturi. u: Isailović Z. [ur.] Pravni sistem i društvena kriza - zbornik radova sa naučne konferencije, Kosovska Mitrovica: Univerziteta u Prištini-Pravni fakultet, Prva sveska, str. 475-490
Anđelković, M. (2017) Izazovi savremenih poreskih reformi. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 76 (LVI). 595-610
Anđelković, M., Dimitrijević, M. (2008) Poresko pravo Srbije. Niš: Pravni fakultet u Nišu-Centar za publikacije
Anđelković, M. (2018) Javne finansije i finansijsko pravo. Niš: Pravni fakultet u Nišu-Centar za publikacije
Anđelković, M. (2014) Zakonita neprihvatljiva poreska evazija - problemi definisanja i sprečavanja. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 67, str. 79-98
Božić, V., Dimić, S., Đukić, M. (2020) Some issues of processing tax fraud in criminal legislation of the Republic of Serbia. Balkan Social Science Review, vol. 16. 89-107
Dimitrijević, M. (2014) Inoviranje procesa upravljanja poreskom saglasnošću. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 67, str. 185-198
Dimitrijević, M. (2019) Dizajniranje delotvorne politike sprečavanja poreske evazije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 58, br. 84, str. 31-43
Dukić, M., Dimić, S. (2019) Tax fraud in Serbia: Normative and practical aspect
Ilić-Popov, G. (2019) Poreska administracija i poreski obveznik u poreskom postupku - 'suparnici' ili 'saradnici'. Pravni život, 11(III). 5-16
Ilić-Popov, G. (2016) Poreska krivična dela u srpskom poreskom zakonodavstvu. NBP - Nauka, bezbednost, policija - Žurnal za kriminalistiku i pravo, vol. 21, br. 1, str. 40-56
Jovašević, D. (2016) Poreska krivična dela. Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja
Kulić, M., Milošević, G. (2011) Odnos krivičnih dela poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku u srpskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 321-343
OECD (2017) Fighting tax crime: The ten global principles. Paris, http://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-global-principles.htm, 29. 9. 2020, 18
OECD Fighting Tax Crime: The Ten Global Principles
Popović, D.M. (2003) Komentar Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Beograd: Cekos IN
Škulić, M. (2017) Zloupotreba položaja odgovornog lica - ratio legis i neki nedostaci postojeće inkriminacije. u: Stevanović Ivana, Čolović, V. [ur.] Privredna krivična dela - zbornik radova, Beograd: Institut za kriminološka i sociološka istraživanja, str. 69-94
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfn0-30968
primljen: 20.02.2021.
prihvaćen: 20.05.2021.
objavljen u SCIndeksu: 23.07.2021.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka