Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 2 od 5  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 58, br. 4, str. 55-73
Poreska krivična dela kao vodeći oblik privrednog kriminaliteta
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Pravni fakultet
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe

e-adresasuzana.dimic@pr.ac.rs, vanda.bozic@pravni-fakultet.info
Ključne reči: privredni kriminalitet; poreska krivična dela; poreska utaja; neuplaćivanje poreza po odbitku; poreski kriminalitet; poreski obveznik; porezi
Sažetak
Finansiranje vitalnih interesa društvene zajednice opravdava poresko zahvatanje, ali ga poreski obveznici zbog smanjenja svoje ekonomske snage doživljavaju kao teret. Usled toga, pribegavaju različitim modalitetima ponašanja - od promene svojih ekonomskih odluka, koje se putem tržišnog mehanizma šire na privredu, do raznih oblika protivpravnog ponašanja. Aktivnosti kojima poreski obveznici svesno i namerno krše poreske propise u cilju umanjenja ili potpunog neizvršenja svoje poreske obaveze inkriminisane su kao poreska krivična dela. U radu je napravljena analiza poreskih krivičnih dela u odnosu na krivična dela privrednog kriminaliteta, te je zaključeno da su poreska krivična dela vodeći oblik privrednog kriminaliteta. U zaključnim razmatranjima dati su predlozi de lege ferenda za suzbijanje poreskog kriminaliteta.
Reference
*** (2006) Fundamental reform of personal income tax. u: OECD tax policy studies, No. 13, https://read.oecd-ilibrary.org/taxation/fundamental-reform-of-personal-income-tax_9789264025783-en#page1, 20. 7. 2020
*** (2005-2019) Krivični zakonik. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 i 35/2019, čl. 54 st. 1
*** (2002-2019) Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji. Službeni glasnik RS, br. 80/2002, 84/2002, 79/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2014, 112/2015, 15/2016, 108/
*** (2005-2014) Krivični zakonik iz 2014. godine. Službeni glasnik RS, br. 85/2005, 88/2005 - ispr., 107/2005 - ispr., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 i 108/2014
Anđelković, M. (2018) Javne finansije i finansijsko pravo. Niš
Arsić, M., Ranđelović, S., Altiparmakov, N. (2018) Kretanje sive ekonomije u Srbiji - 2012-2017. Kvartalni monitor, br. 52
Božić, V. (2016) Gospodarska kaznena djela u hrvatskom kaznenom zakonodavstvu s posebnim osvrtom na prijevaru u gospodarskom poslovanju kao najučestalijim gospodarskim kaznenim djelom u sudskoj praksi. u: Evropske integracije i kazneno zakonodavstvo - poglavlje 23 - norma, praksa i mere harmonizacije, Beograd: Srpsko udruženje za krivičnopravnu teoriju i praksu
Božić, V., Dimić, S. (2020) Poreski obveznik u ulozi korisnika poreskih usluga kao prevencija poreskog kriminaliteta. u: Mićović Miodrag [ur.] Usluge i prava korisnika, Kragujevac
Kulić, M., Milošević, G. (2011) Odnos krivičnih dela poreske utaje i neuplaćivanja poreza po odbitku u srpskom krivičnom pravu. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 59, br. 2, str. 321-343
Milošević, G., Golubović, N. (2011) Poreska incidenca. Kultura polisa, br. 15
OECD (2017) Fighting tax crime: The ten global principles. Paris: OECD Publishing, http://www.oecd.org/tax/crime/fighting-tax-crime-the-global-principles.htm, 29. 9. 2020, 18
Owens, J. (2006) Fundamental tax reform: An international perspective. National Tax Journal, 59(1): 131-164
Pavišić, B., Grozdanić, V., Veić, P. (2007) Komentar Kaznenog zakona. Zagreb: Narodne novine
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Beograd
Republički zavod za statistiku (2016) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2015. - prijave, optuženja i osude. Bilten, Beograd, br. 617, 16, 66
Republički zavod za statistiku (2017) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2016 - prijave, optuženja i osude. Bilten, Beograd, 629, 16, 38
Republički zavod za statistiku (2018) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2017 -prijave, optuženja i osude. Bilten, Beograd, br. 643, 18, 42
Republički zavod za statistiku (2019) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2018 - prijave, optuženja i osude. Bilten, Beograd, 653, 18, 42, https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G20195653.pdf (pristupljeno 14. aprila 2020)
Republički zavod za statistiku (2020) Punoletni učinioci krivičnih dela u Republici Srbiji - 2019. Bilten, br. 202, 5, 9
Stiglitz, J.E. (2013) Ekonomija javnog sektora. Beograd
Vidović, N., Beriša, H., Dželetović, M. (2019) Ekonomska analiza problematike poreske evazije u Republici Srbiji. Vojno delo, vol. 71, br. 2, str. 254-264
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PiP2004055D
primljen: 31.07.2020.
revidiran: 19.11.2020.
prihvaćen: 26.11.2020.
objavljen u SCIndeksu: 31.12.2020.

Povezani članci

Nema povezanih članaka