Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:13
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4

Sadržaj

članak: 3 od 6  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 8, br. 2, str. 315-330
Etički aspekti marketing miksa neprofitnih organizacija
Visoka škola akademskih studija, Akademija za poslovnu ekonomiju, Čačak

e-adresadalevk@ptt.rs
Sažetak
Neprofitne organizacije imaju sve zapaženiju ulogu u društvu, a njihova uspešnost u velikoj meri zavisi od uspešnosti marketinga. Neophodnost etičkog ponašanja, imperativ je koji nameće i potrebu primene marketinga kao strateški važnog pitanja za održivi razvoj neprofitnih subjekata. Postizanje boljih performansi biće jednostavnije ukoliko se integrišu pristupi primene holističkog marketinga, a što može biti dobra osnova za kreiranje imidža i pozicioniranje. Imajući to u vidu, kao i činjenicu da neprofitne organizacije doprinose izgradnji vrednosnih sistema u društvu i brinu za njegovo opšte dobro, ovaj rad ima za cilj da ukaže na neophodnost holističkog marketinga i marketing miksa u neprofitnim organizacijama.
Reference
Alfirević, N., Pavičić, J., Čačija, N.N., Mihanović, Z., Matković, J. (2013) Osnove marketinga i menadžmenta neprofitnih organizacija. Zagreb: Školska knjiga
Borović, N., Zakić, V. (2011) Conceptual framework of success for non-profit organizations. Ekonomika preduzeća, vol. 59, br. 5-6, str. 266-274
Brenkert, Dž.Dž. (2011) Marketinška etika. Beograd: Službeni glasnik
Ćuković, A. (2013) Aleksandar Prnjat o jezičko-ekspresivnom paternalizmu. Glasnik za društvene nauke, 5, 151-158
Dašić, D. (2013) Etički aspekti različitih vidova brendiranja sa osvrtom na međuzavisnost posebnih vidova brendiranja. Beograd: Alfa univerzitet, doktorska disertacija
Dašić, D. (2014) Točak kao simbol i zaštitni znak. Leskovački zbornik, br. 54, 321-332
Dašić, D. (2012) Azbuka Rotarija. Jagodina: Narodna biblioteka, drugo dopunjeno i izmenjeno izdanje
Dašić, D. (2013) Brendiranje država i nacija. Kultura, br. 139, str. 396-415
Dej, L.A. (2008) Etika u medijima - primeri i kontroverze. Beograd: Medija centar
di Džordž, R.T. (2003) Poslovna etika. Beograd: Filip Višnjić
Fan, Y. (2005) Ethical branding and corporate reputation. Corporate Communications: An International Journal, 10(4): 341-350
Glišović, J. (2003) Razvoj marketing koncepcije u obrazovnim institucijama. Teme, vol. 27, br. 2, str. 245-258
Gobe, M. (2006) Emocionalno brendiranje - nova paradigma povezivanja brendova i ljudi. Beograd: Mass Media International
Hull, E.W. (2004) The four-way test-core values of the rotary movement. Alabama: The Rotary Club Birmingham
Ivanović, M., Kostić-Stanković, M., Ognjanov, G. (2012) Društveni marketing u poslovanju neprofitnih organizacija. Teme, vol. 36, br. 3, str. 1215-1240
Kotler, F., Li, N. (2007) Marketing u javnom sektoru. Zagreb: Mate
Krivošejev, V. (2012) Muzeji menadžment turizam. Valjevo: Narodni muzej
Lindstrom, M. (2007) Brand sense građenje moćnih brendova pomoću čula dodira, ukusa, mirisa, vida i sluha. Beograd: Mass Media International
Marković, M. (2009) Paternalizam i kritika - odgovor Aleksandru Prnjatu. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 1, str. 281-282
Minić, V. (2004) Etička dimenzija poslovanja u tranzicionim procesima. Sociološki pregled, vol. 38, br. 1-2, str. 101-113
Olins, V. (2003) O brendu. Beograd: Profile
Pavičić, J. (2000) Upravljanje strateškim marketingom neprofitnih organizacija. Zagreb: Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Pavičić, J. (2003) Strategija marketinga neprofitnih organizacija. Zagreb: Masmedia
Popović, A. (2010) Direktni marketing u neprofitnim organizacijama. Marketing, vol. 41, br. 3, str. 179-194
Previšić, J., Ozretić, Đ., Kesić, T., Mandić, M., Palić, M., Pavičić, J., Rajh, P.S., Prebežac, D., Renko, N., Sinčić, N., Škare, V., Tkalac, A., Verčić-Tomašević, M., Vlašić, G., Vranešević, T. (2004) Marketing. Zagreb: Adverta
Prnjat, A. (2008) Crkva i paternalizam - odgovor Mihailu Markoviću. Filozofija i društvo, vol. 19, br. 2, str. 253-256
Prnjat, A. (2009) O jezičko-ekspresivnom paternalizmu - replika Mihailu Markoviću. Filozofija i društvo, vol. 20, br. 3, str. 247-250
Prnjat, A. (2012) Lični interes i moralna motivacija vernika. Kultura, br. 137, str. 340-347
Rakić, B. (2005) Marketing. Beograd: Megatrend univerzitet, peto dopunjeno i izmenjeno izdanje
Ristić, Ž. (2000) Globalni fiskalni menadžment. Beograd: Savremena administracija
Vasiljev, S. (2005) Marketing principi. Novi Sad: Prometej
Vujić, V., Ivaniš, M., Bojić, B. (2012) Poslovna etika i multikultura. Zagreb: Grafo Mark d.o.o
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/PosEko1402315D
objavljen u SCIndeksu: 18.05.2015.