Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
2021, vol. 34, br. 1, str. 109-122
Ortoepija u programima za mlađe razrede osnovne škole
Univerzitet u Kragujevcu, Pedagoški fakultet, Užice, Srbija

e-adresamirjanastakic073@gmail.com
Projekat:
Nastava i učenje: problemi, ciljevi i perspektive (MPNTR - 179026)

Ključne reči: artikulacija; glasovi; nastavni programi za mlađe razrede osnovne škole; ortoepija; srpski jezik
Sažetak
U ovom radu ukazujemo na značaj koji ima rad na pravilnoj artikulaciji glasova i analiziramo zastupljenost ortoepije u sadržajima programa nastave i učenja za predmet Srpski jezik u mlađim razredima osnovne škole. Rezultati analize sadržaja pokazuju da u novim programima značaj kontinuiranog rada na pravilnoj artikulaciji glasova nije prepoznat. Rad na izgovoru glasova uključen je u programske sadržaje samo u prvom razredu. Komparativnom analizom starih (2004, 2005, 2006) i novih programa (2017, 2018, 2019) utvrđeno je da su reformom odbačeni svi sadržaji kojima se rad na izgovoru glasova kontinuirano produžavao do četvrtog razreda. Stanje izgovorne norme u praksi, koje je potvrđeno i rezultatima istraživanja, ukazuje na brojne probleme u vezi sa atipičnom artikulacijom koja nije organske prirode, te su pedagoške implikacije da se izmenama i/ili dopunama sadržaji iz ortoepije koji se tiču izgovora glasova uvrste u nastavne programe maternjeg jezika u mlađim razredima osnovne škole i konkretizuju kroz ishode kao funkcionalno znanje koje se tiče izgovorne norme. Reč je o sadržajima koji su bili zastupljeni u nastavnim programima pre reforme, a tiču se izgovora afrikata (č, ć, dž, đ) i frikativa (h) u trećem i četvrtom razredu. Time bi se omogućio kontinuitet u radu praktičara koji je neophodan da bi se kod učenika ispravile greške u izgovoru glasova koje nisu organske prirode i učvrstila korektna artikulacija.
Reference
*** (2004) Pravilnik o nastavnom planu i programu za prvi i drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 10
*** (2005) Pravilnik o nastavnom planu za prvi, drugi, treći i četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja i nastavnom programu za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije - Prosvetni glasnik, br. 1
*** (2018) Pravopis srpskoga jezika. Novi Sad: Matica srpska
*** (2006) Pravilnik o nastavnom programu za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 3
*** (2017) Pravilnik o planu nastave i učenja za prvi ciklus osnovnog obrazovanja i vaspitanja i programu nastave i učenja za prvi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 10
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za treći razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 5
*** (2018) Pravilnik o programu nastave i učenja za drugi razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, br. 16
*** (2019) Pravilnik o programu nastave i učenja za četvrti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik, broj 11
Alić, Z., Mrkonjić, Z. (2019) Učestalost i vrste govornih poremećaja kod djece ranog školskog uzrasta. Educa, 12(12): 97-101
Belić, A. (1972) Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika - I - fonetika. Beograd: Naučna knjiga
Brborić, V. (2015) Pravopis i škola. Beograd: Društvo za srpski jezik i književnost Srbije
Bugarski, R. (1995) Uvod u opštu lingvistiku. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Djordjević, S. (2010) Poremećaji artikulacije kod učenika mladjih razreda osnovnih škola u Vranju. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, (1): 85-98
Dragićević, R. (2012) Leksikologija i gramatika u školi - metodički ogledi. Beograd: Učiteljski fakultet
Đorđev, I. (2016) Upotreba velikog slova u pismenim zadacima učenika srednjih škola. Metodički vidici, Novi Sad, 7(7): 113-135
Đorđević, S., Stanojević, D., Stojanović, S., Đorđević, L. (2017) Articulation of children in preschool preparatory program. Facta Universitatis. Series: Teaching, Learning and Teacher Education, 1(1): 23-32
Đorđević, S. (2012) Stanje izgovora glasova dece predškolskog uzrasta. Godišnjak Učiteljskog fakulteta u Vranju, 3: 267-278
Farago, E., Arapović, D., Heđever, M. (1998) Fonološko-artikulacijski poremećaji u hrvatske dece. Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja, 34(1): 165-182
Flipsen, P. (2015) Emergence and prevalence of persistent and residual speech errors. Seminars in Speech Language, 36(4): 217-223
Golubović, S., Đorđievski, I., Ječmenica, N. (2019) Procena fonemskog sluha i nekih elemenata fonološke svesnosti kod dece predškolskog uzrasta. Izuzetna deca: obrazovanje i tretman / Exceptional Children: Education and Treatment, 1(1): 9-21; Novi Sad: Društvo defektologa Vojvodine; Maravić S.; Nikolić S.; Vantić-Tanjić M.; Šćepanović M.; Bukvić Z.; Končar M.; Stanojkovska-Trajkovska N.; Slavković S. (ur.); Posećeno 27. avgusta
Golubović, S., Čolić, G. (2010) Artikulacione sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Specijalna edukacija i rehabilitacija, 9(2): 301-315
Golubović, S., Ječmenica, N., Jovanović-Simić, N., Petrović-Lazić, M. (2019) Artikulacione i fonološke sposobnosti dece uzrasta od pet do sedam godina. Nastava i vaspitanje, vol. 68, br. 2, str. 265-283
Golubović, S.M., Radivojević, N.D., Ječmenica, N.R. (2019) Fonološke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, 32(3): 74-89
Hayiou-Thomas,, Carroll, M.E., Leavett, J.M., Hulme, R., Snowling, C., M.J. (2017) When does speech sound disorder matter for literacy?: The role of disordered speech errors, co-occurring language impairment and familial risk for dyslexia. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(2): 197-205
Hodžić, N. (2010) Utvrđivanje artikulacijskog statusa djece predškolskog uzrasta u funkciji prevencije govornih mana. u: Repaić D.; Nedović G.; Marinković D. [ur.] Specijalna edukacija i rehabilitacija - nauka i/ili praksa, Sombor: Društvo defektologa Vojvodine, 153-170
Hulme, C., Snowling, M.J. (2016) Reading disorders and dyslexia. Current Opinion in Pediatrics, 28(6): 731-735
Janjić, M. (2007) Teorijske osnove kulture govora. Uzdanica, 4(2): 24-31
Jovanović-Simić, N., Duranović, M., Petrović-Lazić, M. (2017) Govor i glas. Foča: Medicinski fakultet
Jovičić, S., Đorđević, J., Kašić, Z. (2019) Specific forms of individual production in speech expression: Forensic implications. u: Jaćimovski S. [ur.] Thematic Conference Proceedings of International Significance, Beograd: University of Criminal Investigation and Police Studies, I & II: 245-260, Retrieved September 27, 2020. from www: http://eskup.kpu.edu.rs/dar/article/view/118
Junuzović-Žunić, L., Mrkonjić, Z. (2010) Analiza artikulacije glasova u djece predškolske dob. u: Kovačević J.; Vučinić V. [ur.] Smetnje i poremećaji: fenomenologija, prevencija i tretman, I deo, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, 65-77
Kravanja, S.L., Irena, H.I., Marolt, M.M., Jarc, A., Verdenik, I., Ovsenik, M. (2018) Three-dimensional ultrasound evaluation of tongue posture and its impact on articulation disorders in preschool children with anterior open biteon articulation disorders in preschool children with anterior open bite. Radiol Oncol, 52(3): 250-256
Lazarević, E. (2014) Razvijenost fonološke sposobnosti dece predškolskog uzrasta. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 46, br. 2, str. 425-450
Lewis, B.A., Freebairn, L., Tag, J., Benchek, P., Morris, N.J., Iyengar, S.K., Taylor, H.G., Stein, C.M. (2018) Heritability and longitudinal outcomes of spelling skills in individuals with histories of early speech and language disorders. Learning and Individual Differences, 65: 1-11
McLeod, S., Crowe, K. (2018) Children's consonant acquisition in 27 languages: A cross-linguistic review. American Journal of Speech-Language Pathology, 27(4): 1546-1571
Mihajlović, B., Cvjetićanin, B., Veselinović, M., Škrbić, R., Mitrović, S.M. (2015) Articulation of speech sounds of Serbian language in children aged six to eight. Medicinski pregled, vol. 68, br. 7-8, str. 240-244
Milanović, A. (2015) Značenje pojma fonema i njen značaj za učiteljski poziv. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 13-17
Milatović, V. (2013) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti u mlađim razredima osnovne škole. Beograd: Učiteljski fakultet
Miletić, B. (1933) Izgovor srpskohrvatskih glasova -eksperimentalno-fonetska studija. Beograd: Srpska kraljevska akademija
Milićević-Stanković, I., Golubović, S., Kašić, Z. (2014) Regionalni izgovor i netipičnost artikulacije kod dece predškolskog uzrasta. Beogradska defektološka škola, br. 3, str. 613-626
Miller, G.J., Lewis, B., Benchek, P., Freebairn, L., Tag, J., Budge, K., Iyengar, S.K., Voss-Hoynes, H., Taylor, G.H., Stein, C. (2019) Reading outcomes for individuals with histories of suspected childhood apraxia of speech. American Journal of Speech-Language Pathology, 28(4): 1432-1447
Nelson, H.D., Nygren, P., Walker, M., Panoscha, R. (2006) Screening for speech and language delay in preschool children: systematic evidence review for the us preventive services task force. Pediatrics, 117(2): 298-319
Nešić, B.V., Minić, J.Lj., Jakšić, A.S. (2011) Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, 41: 587-601
Nikolić, S. (2009) Individualne vežbe razvoja funkcije slušanja i govora. Beograd: Zadužbina Andrejević
Opsenica, S., Vila, A. (2013) Dislalija - najdominantniji govorni poremećaj u ranom detinjstvu. Naša škola, 8(2): 52-66
Peco, A. (1985) Stazama našeg jezika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Pešikan, M., Ilić, P., Klajn, I., Pešikan, M., Brborić, B. (2007) Akcenat i druga pitanja pravilnog izgovora. u: Ilić P.; Klajn I.; Pešikan M.; Brborić B. [ur.] Srpski jezički priručnik, Beograd: Beogradska knjiga, 65-90
Petrović, D., Gudurić, S. (2010) Fonologija srpskoga jezika. Beograd: Institut za srpski jezik SANU
Piper, P., Klajn, I. (2014) Normativna gramatika srpskog jezika. Novi Sad: Matica srpska
Punišić, S. (2012) Artikulaciono-akustički i auditivni aspekt odstupanja glasova u patološkom izgovoru. Beograd: Multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija; Posećeno 27. avgusta 2020. na www: http://nardus.mpn.gov.rs/bitstream/handle/123456789/2710/Disertacija. pdf?sequence=4&isAllowed=y
Punišić, S., Subotić, M., Čabarkapa, N. (2009) Artikulacijsko-akustička obilježja atipičnog izgovora frikativa u srpskom jeziku. Govor, 26(2): 101-118
Punišić, S., Subotić, M., Pantelić, S., Đoković, N. (2006) Karakterizacija glasovnih odstupanja u globalnom artikulacionom testu. Posećeno 28. maja 2020. na www: https://www.etran.rs/common/archive/ ETRAN_1955-2006/ET(R)AN_1955-2006/eTRAN/50.ETRAN.2006.2/AK/Punisic%20Subotic%20Pantelic%20Djokovic.ETRAN2006.pdf
Purić, D.S. (2018) Vežbanje u nastavi srpskog jezika u funkciji unapređivanja usmenog i pisanog izražavanja učenika mlađeg školskog uzrasta. Zbornik radova Pedagoškog fakulteta, Užice, br. 20, str. 163-176
Simić, B., Simić, R. (1980) Sistem afrikata u srpskohrvatskom književnom jeziku. Književni jezik, 9(2): 7-21
Simić, R., Ostojić, B. (1996) Osnovi fonologije srpskog književnog jezika. Beograd: Univerzitet u Beogradu
Stakić, M., Maričić, S. (2019) Učenje pravopisa kroz matematiku. u: Lončar Vujnović M. [ur.] Nauka bez granica II: 3. Pristupi u obrazovanju, Kosovska Mitrovica: Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, 273-287
Stakić, M. (2019) Glasovi srpskog jezika - teorijsko-metodički aspekt. Užice: Univerzitet u Kragujevcu - Pedagoški fakultet
Stevanović, J. (2014) O spojenom i odvojenom pisanju reči u izražavanju mladih. Radovi Filozofskog fakulteta-Filološke nauke, 16(1/1): 293-306
Stijović, R. (2004) Srpski jezički priručnik. Naš jezik, vol. 35, br. 1-4, str. 155-158
Subotić, Lj., Sredojević, D., Bjelaković, I. (2011) Fonetika i fonologija - ortoepska i ortografska norma standardnog srpskog jezika. Novi Sad: Filozofski fakultet, Posećeno 26. avgusta 2020. na www: http://digitalna. ff.uns.ac.rs/sites/default/files/db/dodatak/Fonetika%20i%20fonologija.pdf
Šipka, M. (2011) Kultura govora. Prometej
Tasić, R., Kekuš, D., Stanisavljević, S., Antić, G. (2019) Javnozdravstveni značaj poremećaja izgovora glasova kod dece predškolskog uzrasta. Sestrinska reč, vol. 22, br. 78, str. 19-23
Tešić, R.M. (2014) Popularisanje jezičke kulture. Jezik danas, 10(1-2): 51-53
Težak, S. (1954) Pravopis i ortoepija. Jezik, 3(3): 94-96
Umićević, U., Ljubić, M. (2015) Prevalenca govorno-jezičkih poremećaja dece predškolske dobi. u: Milošević N. [ur.] Govorno-jezički poremećaji razvojnog doba, Beograd: Udruženje logopeda Srbije, 101-111
Vesić, L. (2015) Greške u određivanju priloga. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 28, br. 4, str. 29-36
Videnović, M., Čaprić, G. (2020) PISA 2018 - izveštaj za Republiku Srbiju. Beograd: Ministrarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Vladisavljević, S. (1997) Govor i jezik - jezik i govor. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Vuković, M.G., Ilić, D.D. (2003) Oblici poremećaja artikulacije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Istraživanja u defektologiji, br. 3, str. 185-194
Vuletić, D., Ljubešić, M. (1984) Izgovor u dječaka i devojčica. Defektologija, 20(1-2): 41-50
Zečević, V. (1989) Status 'grešaka' u usmenoj komunikaciji na standardnom jeziku. Govor, 6(1): 53-64
Zeljić, G.N., Vesić, L.D. (2019) Rimske brojke u nastavi i gramatičkim i pravopisnim priručnicima srpskog jezika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 32, br. 1, str. 75-88
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/inovacije2101109S
primljen: 09.09.2020.
prihvaćen: 07.02.2021.
objavljen u SCIndeksu: 10.07.2021.
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka