Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Savremena poljoprivredna tehnika
2013, vol. 39, br. 4, str. 221-228
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak

Analiza sagorevanja balirane biomase u ložištu toplotne snage 50 kW
aUniverzitet u Beogradu, Institut za nuklearne nauke Vinča
bUniverzitet u Beogradu, Mašinski fakultet

e-adresa: erica@vinca.rs

Projekat

Razvoj i unapređenje tehnologija za energetski efikasno korišćenje više formi poljoprivredne i šumske biomase na ekološki prihvatljiv način, uz mogućnost kogeneracije (MPNTR - 42011)

Sažetak

Imajući u vidu različitost osobina ostataka iz poljoprivredne proizvodnje, koji se mogu sagorevati u istom ložištu u formi bale, optimizacija procesa predstavlja važnu kariku za dugotrajnu i uspešnu eksploataciju. Pri tome se u razmatranje moraju uzeti svi segmenti procesa sagorevanja, od faze sušenja do faze dogorevanja produkata nepotpunog sagorevanja. Jedna od kritičnih faza je proces sagorevanja koksnog ostataka, koji vremenski traje najduže, a u zoni njegovog sagorevanja se formiraju najviše temperature. Visoke temperature su nepovoljne iz više razloga, ali su najznačajnija dva. Prvi razlog je proces topljenja pepela biomase koji kod pojedinih vrsta (npr. pšenična slama) naročito izražen i počinje na temperaturama ispod 800oC. Drugi razlog je formiranje azotnih oksida, jer na visokim temperaturama dolazi do izražaja mehanizam formiranja termičkog NO. Oba problema iziskuju obimna istraživanja koja nije lako izvesti na velikim kotlovima, pa je zato eksperimentalno ložište koje koristi biomasu u formi malih bala veoma pogodno za obavljanje neophodnih ispitivanja. U radu su prikazani rezultati ispitivanja koji su uključili merenje karakterističnih veličina neophodnih za određivanje materijalnog i energetskog bilansa kao i kvaliteta procesa sagorevanja biomase.

Ključne reči

Reference

Bech, N., Wolff, L., Germann, L. (1996) Mathematical Modeling of Straw Bale Combustion in Cigar Burners. Energy & Fuels, 10(2): 276-283
Erić, A.M. (2010) Termomehanički procesi pri sagorevanju baliranog sojinog ostatka u potisnom ložištu -. Beograd, doktorska disertacija
Marinković, A., Repić, B., Dakić, D., Mladenović, M., Nemoda, S. (2011) Eksperimentalno određivanje uticaja aditiva na karakteristike pepela poljoprivrednih biomasa. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 37, br. 2, str. 175-184
Miltner, M., Miltner, A., Harasek, M., Friedl, A. (2007) Process simulation and CFD calculations for the development of an innovative baled biomass-fired combustion chamber. Applied Thermal Engineering, 27(7): 1138-1143
Mladenović, R., Erić, A., Mladenović, M., Repić, B., Dakić, D. (2008) Energy production facilities of original concept for combustion of soya straw bales. u: European Biomass Conference & Exhibition - From Research to Industry and Markets (XVI), June 2-6, Valencia, Proceedings, 1260-1270
Radojević, A., Repić, B., Dakić, D., Erić, A. (2010) Analiza i ispitivanje pepela poljoprivredne biomase i potencijalnih aditiva. Savremena poljoprivredna tehnika, vol. 36, br. 4, str. 357-365