Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja
2007-2008, br. 15, str. 5-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: naučni članak
objavljeno: 11/05/2010
Uticaj dva modela realizacije programa nastave fizičkog vaspitanja u prvom razredu srednje škole na motoričke sposobnosti učenika - doktorska disertacija
Univerzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina

Sažetak

Cilj rada je bio da se ustanovi kakvi su efekti kontinuiranog planiranja i realizacije programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, a kakvi su efekti standardnog planiranja i realizacije programskih sadržaja nastave fizičkog vaspitanja, koji se najčešće sprovodi u ciklusima sa određenim brojem časova i eventualne razlike između dva modela planiranja. Istraživanje je longitudinalno eksperimentalnog karaktera (pedagoški eksperiment sa paralelnim grupama). Istraživanjem - eksperimentalnim tretmanom je obuhvaćeno 300 ispitanika podeljenih u četiri posebna subuzorka - prema kriterijumima pola i uzrasta. Procena motoričkih sposobnosti urađena je pomoću devet standardizovanih kretnih zadataka - 'EUROFIT' baterije. U obradi podataka dobijenih empirijskim istraživanjem, pored postupaka deskriptivne statistike, korišćena je za testiranje značajnosti razlika aritmetičkih sredina na inicijalnoj i finalnoj proceni za svaku grupu: univarijantna analiza varijanse (Anova), multivarijantna analiza varijanse (Manova), Rojev test, Studentov t-test i diskriminativna analiza. Nastava fizičkog vaspitanja, sa kontinuiranim obučavanjem i usavršavanjem programskih sadržaja, značajno je pozitivno uticala na poboljšanje rezultata motoričkih sposobnosti, kod ispitanika i ispitanica i kao takva može biti pouzdana osnova i preporuka savremene nastave fizičkog vaspitanja uz permanentnu nadgradnju trenutnih saznanja.

Ključne reči

Reference

Kljajević, V. (2005) Efekti različitih programa nastave fizičkog vaspitanja na transformaciju dimenzija antropološkog statusa učenika završnih razreda srednje škole. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, doktorska disertacija
Krulanović, R. (2006) Efekti različitih programa vežbanja i njihov uticaj na morfološke, motoričke i funkcionalne karakteristike učenika. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Nepublikovani magistarski rad
Kukolj, M.S., Ugarković, D.L., Matavulj, D., Jarić, S.M. (1997) Karakteristike motoričkih osobina sportista u periodu sazrevanja. Fizička kultura, vol. 51, br. 4, str. 552-560
Maksimović, S. (2000) Efekti dva različita programa rukometa na učenike petog razreda osnovne škole. Beograd: Fakultet fizičke kulture, magistarski rad
Marković, i., Georgijev (2009) Uticaj vančasovnih aktivnosti na transformaciju motoričkih sposobnosti učenika srednje-školskog uzrasta. u: Krsmanović B., i T. Halaši [ur.] Međunarodni interdisciplinarni simpozijum, (XVI), Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Zbornik radova, Novi Sad: Novosadski maraton, 155-163
Marković, Ž. (2008) Efekti različitih podloga pri testiranju brzine učenika srednje škole. u: Mitić D. [ur.] Međunarodna naučna konferencija Fizička aktivnost i zdravlje, 11-12. decembar 2007, Zbornik radova, Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 139-148
Marković, Ž., Višnjić, D. (2008) Modifikacija strukture časa fizičkog vaspitanja kao mogućnost efikasnijeg razvoja fizičkih sposobnosti učenica. u: Bala G. [ur.] Interdisciplinarna naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, Antropološki status i fizička aktivnost dece, omladine i odraslih, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 339-346
Marković, Ž., Georgiev, G. (2008) Doprinos ambijentalnog okruženja pri testiranju motoričkih sposobnosti učenika osnovne škole. u: Krsmanović B., Halaši T. [ur.] Međunarodni interdisciplinarni simpozijum Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih (15), Zbornik radova, Novi Sad: Novosadski maraton, str. 188-197
Marković, Ž., Višnjić, D. (2009) The influence of 'the additional exercise' on transformation of motoric abilities of primary school students. u: Mikalacki M. [ur.] International Scientific Conference, (I), 'Exercise and quality of life' 26-28 march 2009, Novi Sad: Faculty of sport and physical education, 151-158
Marković, Ž., Višnjić, D. (2008) Motoričke sposobnosti učenika drugog razreda osnovne škole. u: Tufekčievski A. [ur.] Zbornik na trudovi od Stručno-naučen sobir Programsko-organizaciska, stručna i naučna dimenzija na učilišniot sport, Pelister 2008, Pelister: Federacija na učilišen sport na Makedonija, 376-381
Marković, Ž., Višnjić, D. (2008) Prilog proučavanju kompetitivnog faktora u testiranju motoričkih sposobnosti učenika drugog razreda osnovne škole. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 21, br. 2, str. 39-50
Milanović, L. (2000) Neka zapažanja o efikasnosti dva različita programa vežbanja (zvaničnog i alternativnog) u redovnoj nastavi fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi. Fizička kultura, vol. 54, br. 1-4, str. 63-68
Višnjić, D., Jovanović, A.I., Miletić, K. (2004) Teorija i metodika fizičkog vaspitanja. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Zdanski, I., Galić, M. (2002) Didaktika fizičkog vaspitanja. Banja Luka: Udruženje građana-nastavnika osnovnih i srednjih škola 'Petar Kočić'