Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:3
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2010, vol. 23, br. 3, str. 23-34
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/03/2011
Efekti fizičkog vaspitanja na predškolskom uzrastu s obzirom na stručni profil realizatora
Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača, Kikinda

e-adresa: zivkov.n@sbb.rs

Projekat

Projekat Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije: Pokret u funkciji razvoja predškolskog deteta

Sažetak

U radu su izloženi rezultati istraživanja izvedenog u okviru projekta 'Pokret u funkciji razvoja predškolskog deteta', koji je realizovan uz odobrenje Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije u periodu od septembra 2001. do maja 2002. godine. Cilj istraživanja je bio da se utvrdi da li postoje pozitivni efekti programirane usmerene aktivnosti fizičkog vaspitanja koje izvodi profesor fizičkog vaspitanja na motorički status dece predškolskog uzrasta u odnosu na klasičan način rada u predškolskoj ustanovi u Kikindi. Profesor fizičkog vaspitanja izvodio je svakodnevno, u trajanju od 30 minuta, usmerene aktivnosti iz fizičkog vaspitanja u vrtiću 'Miki' u trajanju od jedne školske godine. Od ukupnog broja (332 deteta) ekstrahovani su uzorci za eksperimentalnu i kontrolnu grupu. Usklađivanje grupa vršeno je primenom metode parova, čime se objašnjava relativno mali finalni uzorak - 26 ispitanika eksperimentalne i 26 ispitanika kontrolne grupe. Finalni rezultati pokazuju statistički značajne razlike između motoričkih sposobnosti dece eksperimentalne i kontrolne grupe. Statistički značajne razlike evidentne su kod pet istraživanih varijabli - gipkosti, koordinacije, brzine, preciznosti, eksplozivne snage. Zaključak bi bio da organizovanje programirane usmerene aktivnosti fizičkog vaspitanja ima pozitivne efekte u domenu motoričkog statusa dece predškolskog uzrasta.

Ključne reči

Reference

Bala, G. (2007) Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece. Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Ćordić, A.I., Bojanin, S.S. (1992) Opšta defektološka dijagnostika. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
de Privitellio, S., i dr. (2007) Utjecaj sportskog programa na promjene motoričkih sposobnosti predškolaca. Medicina, 403, 204-209
Đorđić, V. (2007) Fizička aktivnost predškolske dece. u: Bala Gustav [ur.] Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, 331-360
Fratrić, F., Rubin, P. (2006) Kvantitativne razlike motoričkog statusa dečaka i devojčica uzrasta 4-7 godina sa teritorije Novog Sada. u: Bala G. [ur.] Zbornik radova interdisciplinarne naučne konferencije sa međunarodnim učešćem Antropološki status i fizička aktivnost dece i omladine, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 51-56
Hamza, I. (1999) Efikasnost aktivne i pasivne metode verbalizacije učenja gimnastičkih vežbi u predškolskom uzrastu. Novi Sad: Doktorska disertacija
Herlok, E.B. (1967) Razvoj deteta. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Kosinac, Z. (1999) Morfološko-motorički i funkcionalni razvoj djece predškolske dobi. Split: Fakultet prirodnoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja
Magill, A.R. (1998) Motor learning, concepts and applications. Illinois: McGraw Hill Companies
Marković, Ž., Šekeljić, G. (2008) Uticaj boravka u predškolskim ustanovama na fizički razvoj i fizičke sposobnosti. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 9, str. 79-94
Sabo, E. (2002) Struktura motoričkog prostora i razlike u motoričkim sposobnostima dečaka predškolskog uzrasta pri upisu u osnovnu školu. Fizička kultura, vol. 56, br. 1-4, str. 10-17
Stamatović, M. (2003) Uticaj nastave fizičkog vaspitanja na razvoj motoričke sposobnosti brzine kod učenika od 10 do 11 godina. Zbornik radova Učiteljskog fakulteta, Užice, br. 4, str. 231-248