Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 7  
Back povratak na rezultate
Metrijske karakteristike motoričkog testa za procenu sile ruku i ramenog pojasa
aUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Užice
bUniverzitet u Kragujevcu, Učiteljski fakultet, Jagodina
cMunicipality of Užice

e-adresagsekeljic@sbb.rs
Ključne reči: eurofit baterija testova; izdržaj u zgibu; sila; metrijske karakteristike
Sažetak
Cilj rada je da se ukaže na nedostatke i nedoslednosti testa za procenu snage mišića. Uzorak ispitanika sačinjavalo je preko 1000 učenika i učenica četvrtih razreda osnovne škole i 300 učenika II razreda srednje škole. Predmet našeg interesovanja u ovom radu jeste jedan od testova koji su deo Eurofit baterije testova. Naime, radi se o testu izdržaj u zgibu kojim se procenjuje sila ruku i ramenog pojasa. Analize dobijenih rezultata ukazuju da test ne poseduje potrebnu osetljivost, da slabo diskriminiše globalni uzorak. Visoke vrednosti koeficijenta varijacije vrednosti skjunisa sa karakteristikom izrazito pozitivne zakrivljenosti, ukazuje da je motorički zadatak težak za većinu desetogodišnjaka. Analiza načina na koji se test realizuje ukazuje da je ovaj test samo standardan (izvodi se na isti, protokolom tačno utvrđen način), ali ne i standardizovan (isti u jedinicama rada). Merena fizička veličina se ne izražava u mernim jedinicama njutnima (N) koje su predviđene međunarodnim sistemom fizičkih veličina i njihovih jedinica. U radu se preporučuje način na koji bi test trebalo modifikovati, kako bi imao neophodne metrijske karakteristike. Tek u tom slučaju bi se interpretacija rezultata, a samim tim i zaključci u kineziološkim istraživanjima, učinili naučno valjanim.
Reference
Baker, D., Wilson, G., Carlyon, B. (1994) Generality versus specificity: a comparison of dynamic and isometric measures of strength and speed-strength. European Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology, 68(4): 350-355
Bala, G., Krneta, Ž. (2006) The metric characteristics of the motor tests for children: Anthropological status and physical activity of children and youth. u: Bala G. [ur.] Anthropological characteristics and abilities of preschool children, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education
Enoka, R.M. (1994) Neuromuschanical basis of kinesiology. Edwardsrdstown - Auckland - Champaign - Windsor - Leeds: Human Kinetics Books, 2nd ed
Jaric, S. (2002) Muscle strength testing - Use of normalisation for body size. Sports Medicine, vol. 32, br. 10, str. 615-631
Jarić, S.M., Kukolj, M.S. (1996) Sila (jačina) i snaga u pokretima čoveka. Fizička kultura, vol. 50, br. 1-2, str. 15-28
Kovač, J., Đorđić.V. (1998) Relations of motor and morphological characteristics of the fifth-grade pupils of primary school. u: Innovations in the curriculum of physical education for children and youth, 1st International Symposium, Novi Sad, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 252-258
Krsmanović, B. (1982) Korelaciona povezanost antropometrijskih i motoričkih varijabli učenika nižih razreda osnovne škole / Correlation of anthropometric and motor variables of the junior grade pupils of primary school. u: Proceedings of Teachers and Associates, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education
Kukolj, M. (2006) The development of motor skills on the pupils from the first to the fourth grade of primary school, longitudinal study on the sample of the pupils of primary school. u: Bala G. [ur.] Effects of the differentiated class of PE on psycho-somatic status of children and youth, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, str. 449-464
Madić, D. (2006) Relations of conative characteristics and achievement in the motor tests in which the ability to counter fatigue is prevalent at the preschool children. u: Bala G. [ur.] Anthropological status and physical activity of children and youth, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education
Marković, Ž. (2009) Planiranje nastave fizičkog vaspitanja i njegov uticaj na fizičku obrazovanost učenika. Jagodina: Pedagoški fakultet
Matić, M. (1976) Prilog proučavanju zavisnosti rezultata u testovima snage od nekih činilaca motivacije u određenom postupku njihove primene sa učenicima. Beograd, doktorska disertacija
Matić, R. (2006) The influence of anthropometric characteristics on the performance of the motor tests with the boys and girls of junior school age: The influence of anthropometric characteristics to performance of motor tests in boys and girls of junior. u: Bala G. [ur.] Interdisciplinary Scientific Conference with International Participation Anthropological status and physical activity of children and youth, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Sport and Physical Education, 149-154
Perić, D. (2003) Uvod u sportsku antropomotoriku (Introduction in sport anthropomotoristics). Belgrade: Sport Academy, In Serbian, 3rd edition
Rodić, N.R. (2004) Uticaj morfoloških karakteristika na motoričke sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. Nastava i vaspitanje, vol. 53, br. 1, str. 82-92
Sturza-Milić, N. (2009) Identifikacija motorički darovitih učenika mlađeg školskog uzrasta. Vršac: Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača 'Mihailo Palov'
Suhomel, A. (2005) Sometic parameters of children with low and high levels of motor perfomance. Kinesiology, 37, 2, str. 195-203
Šekeljić, G. (2010) The effects of the teaching content with the elements of basketball on the motor area of the junior school age pupils. Užice: Teacher Training Faculty, Monograph
Šekeljić, G. (2007) Efekti primene osnovnih elemenata košarke kao nastavnog sadržaja časova fizičkog vaspitanja kod učenika četvrtog razreda osnovne škole - (. Beograd, doktorska disertacija
Turek, M. (2006) Somatic development and mobile ability in the children of junior school age. u: Bala G. [ur.] The effects of the differentiated teaching of PE on psycho-somatic status of children and youth, Proceedings, Novi Sad: Faculty of Physical Culture, 456-489
Višnjić, D., Marković, Ž. (2006) The influence of competitive factor on the results of the speed test at the secondary school students. u: International Science Conference Analysis and diagnosis of physical activity, proceedings, Belgrade: Faculty of Sport and Physical Activity
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljen u SCIndeksu: 02.09.2013.

Povezani članci

Zb Učitelj fak Užice (2011)
Metrijske karakteristike motoričkih testova za procenu ravnoteže
Šekeljić Goran, i dr.

Nastava i vaspitanje (2012)
Motoričke sposobnosti učenica prvog razreda osnovnih škola različitog stepena uhranjenosti
Pantelić Saša, i dr.

Fizička kultura (2002)
Razvoj snage u akrobatici
Dabović Milinko, i dr.

prikaži sve [15]