Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:4
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3

Sadržaj

članak: 3 od 3  
Back povratak na rezultate
2014, br. 67, str. 99-116
Stariji osuđenici
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresakosticm@prafak.ni.ac.rs
Ključne reči: starost; stariji osuđenici; delinkvencija starijih; tretman starijih
Sažetak
U kriminološkoj literaturi se iznosi jasan stav da je kriminalitet starijih u Neposrednoj vezi s njihovim stupanjem u novi period života. Kod starijih delinkvenata moguće je uočiti obrazac u razvoju delinkventne aktivnosti, strukturu kriminaliteta, polnu zastupljenost delinkventnih lica, prethodno kažnjavanje, društveni status ostarelih delinkvenata. Kriminološka istraživanja starijih bila su najčešće u domenu ispitivanja straha od kriminaliteta, njihove viktimizacije u okviru porodice, dok je njihova delinkvencija mnogo ređe bila predmet izučavanja. Izučavanje delinkvencije starijih najčešće je bilo u značenju potreba i teškoća s kojima je suočena zatvorska populacija u trećem dobu, kada su izrečene dugogodišnje zatvorske kazne, a pravila uslovnog otpusta ostaju stroga, ili kada se kritikuje manjak posebnih socijalno prilagođenih penitencijarnih ustanova za ostarele osuđenike. Nivo kriminaliteta opada s povećanjem godina starosti. Za razliku od konstantnog porasta udela starog stanovništva u odnosu na mlađe stanovništvo u razvijenim zemljama sveta, udeo osuđeničke populacije, među osobama od 55 godina života i starijih, u odnosu na mlađe osuđenike, ipak je znatno manji. Naime, različita pitanja koja se odnose na 'stare osobe iza rešetaka' postala su, vremenom, predmet interesovanja, kriminologa i penologa, državne administracije, i međunarodnih organizacija koje se zalažu za primenu ljudskih prava. Utamničeni muškarci i žene uobičajeno pate od fizičkih i psihičkih poteškoća koje karakterišu osobe na slobodi, ali bar desetak godina starije. Nasilje, anksioznost, stres u zatvorskim uslovima, odvojenost od porodice i prijatelja, kao i spoznaja mogućnosti da će sav ili skoro sav ostatak života provesti iza rešetaka, sve zajedno mogu dovesti do ubrzanog procesa starenja kod osuđenih lica.
Reference
*** (2002) Madrid international plan on action on ageing 2002. 12 April http://www.un.org/esa/socdev/ageing/madrid_intlplanaction.html, pristup: 30.11.2007
*** Alternative corrections policies for elderly felons. http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1687838.html, pristup: 17.12.2009
*** (2001) Zakon o potvrđivanju Konvencije o transferu osuđenih lica sa Dodatnim protokolom. Službeni list SR Jugoslavije - Dodatak: Međunarodni ugovori, br. 4
*** (2007) The oxford handbook of criminology. Oxford: Oxford university press
*** (2014) Srpski zatvori prebukirani. Utorak29.april 2014,pristup: 12.9.2014. sa: http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/Dru%C5%A1tvo/1586252/Srpski+zatvori+prebukirani.html
*** Social gerontology: Old age across cultures and time. u: International plan of action on ageing, 1/para. 32, http://www.trinity.edu/~mkearl/gercul.html, pristup: 13.10.2008
*** (2012) Uniform crime reports: Crime in the United States. Retrieved 23, August 2014, from http://www.fbi.gov/about-us/cjis/ucr/crime-in-the-u.s/2012/crime-in-the-u.s. 2012/tables/38tabledatadecoverviewpdf
*** (2014) Zakon o izvršenju krivičnih sankcija Republike Srbije. Sl. glasnik RS, br. 55
Abner, C. (2006) Graying prisons: States face challenges of an aging inmate population. Retrieved 5, September 2014, from: http://www.csg.org/knowled-gecenter/docs/sn0611GrayingPrisons.pdf
Eglit, H. (2004) Age and ageism in the American legal system. University Press of Florida
Flynn, E. (2000) Elders as perpetrators. u: Rothman Max, Dunlop Burton D., Entzel Pamela [ur.] Elders, Crime, and the Criminal Justice System, Retrieved 5, September 2014, from http://books.google.rs/books?id=6mGG7eyFmjQC&pg=PA43&lpg=PA43&dq=Flynn,+
Friedan, B. (2006) The fountain of age. u: Social Gerontology: Social Psychology of Aging, http://www.trinity.edu/cmkearl/gersopsy.html, pristup: 13.10.2008
Goetting, A. (1983) The Elderly in Prison: Issues and Perspectives. Journal of Research in Crime and Delinquency, 20: 291-30
Hardtke, F. (1991) Criminal acts by the elderly: A phenomenologic presentation with discussion of criminologic and gerontologic explanatory approaches. Arch Kriminol, 1991 Jul-Aug;188(1-2]:1-19. Retrieved 23, August 2014, from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hardtke%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=1953243
Human Rights Watch (2012) Old behind bars: Older prisoners. Retrieved 5, September 2014, from http://www.hrw.org/node/104747/section
Human Rights Watch (2012) Old behind bars: Why the aging prison population. Retrieved 8, September 2014, from http://www.hrw.org/ru/node/104747/section/6
Human Rights Watch (2012) Conditions of confinement. Retrieved 9, September 2014, from http://www.hrw.org/ru/node/104747/section/?
Jevtić, D.M. (1959) Sudska psihopatologija. Beograd-Zagreb: Medicinska knjiga
Jovašević, D., Kostić, M. (2012) Politika suzbijanja kriminaliteta. Niš: Pravni fakultet - Centar za publikacije
Kostić, M. (2010) Viktimitet starih ljudi. Niš: Pravni fakultet, http://www.britsoccrim.org/volume2/006.pdf, pristup: 25.11.2008, (str. 15]
Kostić, M., ur. (2010) Elderly persons in prison. u: Viktimitet starih ljudi, Niš: Pravni fakultet, http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1699988.html, pristup: 17.12.2009. (59]
Kostić, M., ur. (2010) Elderly felons: A research proposal. u: Viktimitet starih ljudi, Niš: Pravni fakultet, http://www.lotsofessays.com/viewpaper/1706293.html, pristup: 17.12.2009. (59]
Kostić, M. (2010) Viktimitet starih ljudi. Niš: Pravni fakultet, http://www.spc.rs/sr/srpski_zatvori_prebukirani, pristup: 9.2.2010, (str. 58-61)
Kostić, M. (2010) Viktimitet starih ljudi. Niš: Pravni fakultet, Centar za publikacije
Kostić, M.P., Đorđević, R. (2004) Viktimizacija starih osoba kao pripadnika posebne marginalne grupe. Temida, vol. 7, br. 2, str. 3-11
Kostić, M.P. (1997) Starost kao doba života i rizik viktimizacije. Socijalna misao, vol. 4, br. 2, str. 89-98
Krupp, A.M. (1988) Interna medicina. Beograd: Savremena administracija, str. 24
Miladinović, D. (2006) Osvrt na koncept pomilovanja u krivičnom zakonodavstvu Srbije. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 47, str. 133-148
Ministarstvo pravde Republike Srbije-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (2009) Godišnji izveštaj o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2009. godinu. Pristup: 10.9.2014. Sa: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/images/izvestaj%202009.pdf
Ministarstvo pravde Republike Srbije-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (2010) Izveštaj o radu uprave za 2010. godinu. Pristup: 10.9.2014. Sa: Godisnji%20izvestaj%20o%20radu%202010[1].zip - ZIP archive, unpacked size 3.247.025 bytes
Ministarstvo pravde Republike Srbije-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (2011) Izveštaj o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2011. godinu. Pristup: 10.9.2014. Sa: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/images/Godisnji_2011_%20UIKS.pdf
Ministarstvo pravde Republike Srbije-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (2012) Izveštaj o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2012. godinu. Pristup: 10.9.2014. Sa: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/images/UKKS_izvestaj_2012.pdf
Ministarstvo pravde Republike Srbije-Uprava za izvršenje krivičnih sankcija (2013) Godišnji izveštaj o radu Uprave za izvršenje krivičnih sankcija za 2013. godinu. Pristup: 10.9.2014. Sa: http://www.uiks.mpravde.gov.rs/images/Godisnji_izvestaj_UIKS-a_za_2013.pdf
Pain, R. Theorising age in criminology: The case of home abuse. u: British Society of Criminology: The British Criminology Conferences: Selected Proceedings, Volume 2
Reid, S.T. (2003) Crime and criminology. New York: McGraw Hill
Srpska pravoslavna crkva (2008) Srpski zatvori prebukirani
UNODC (2009) Handbook on prisoners with special needs. New York: United Nations, Retrieved 10, Septembert 2014, from http://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Prisoners_with_Special_Needs.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
DOI: 10.5937/zrpfni1467099K
objavljen u SCIndeksu: 09.07.2015.

Povezani članci

Nema povezanih članaka