Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2017, vol. 56, br. 77, str. 103-120
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
doi:10.5937/zrpfni1777103C

Creative Commons License 4.0
Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga u domaćem i uporednom krivičnom zakonodavstvu
Afilijacija nije data

e-adresa: sabahudincokovic@gmail.com

Sažetak

Zloupotreba opojnih droga predstavlja negativnu društvenu pojavu, tešku socijalno-patološku i kriminogenu pojavu, kao i veliko društveno zlo, koje pogađa sva društva i sve civilizacije. S obzirom na navedeno u radu se analiziraju krivičnopravne odredbe kojima se inkriminiše neovlašćeno držanje opojnih droga, kao posebno krivično delo zloupotrebe opojnih droga koje je direktno upravljeno protiv zdravlja ljudi. Posebna pažnja posvećena je analizi krivičnopravnih odredaba koje se odnose na inkriminaciju neovlašćenog držanja opojnih droga u pojedinim nama dostupnim uporednim krivičnim zakonodavstvima, i to: Francuske, Norveške, Luksemburga i Jordana. Pored toga, pažnja je posvećena i određivanju pojma, elementima i osnovnim karakteristikama krivičnog dela neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246-a Krivičnog zakonika Republike Srbije.

Ključne reči

Reference

*** Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). preuzeto 5. novembra 2014, sa: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10
*** Lov om legemidler m.v. (legemiddelloven). preuzeto 5. novembra 2014, sa: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132#KAPITTEL_8
*** Loi du 19. février 1973. concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
*** (2010) Code Pénal, En vigueur dans le grand: Duché de Luxembourg. Publié par le ministére de la justice-Service central des Imprimés de 1 Etat
*** (2003) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakona Republike Srbije. Službeni glasnik RS, broj 39
*** (2009) Zakon o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 72
*** (2010) Zakon o psihoaktivnim kontrolisanim supstancama. Službeni glasnik RS, Br. 99
*** (2005/2016) Krivični zakonik Republike Srbije. Službeni glasnik RS, Br. 85, 88(2005) - ispr. 107(2005) - ispr. 72(2009), 111(2009), 121(2012), 104(2013), 108(2014) i 94
Andenæs, J., Andorsen, K.V. (2014) Spesiell strafferett og formuesforbrytelsene. Universitetsforlaget, 5. opplag
Coković, S. (2013) Criminal act unauthorized possession of narcotic drugs. u: International Conference Law, Economy and Management in Modern Ambience, Lemima, Belgrade, 270-275
Čejović, B., Kulić, M. (2014) Krivično pravo. Novi Sad: Univerzitet Privredna akademija - Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
Ćirić, Z., Dimitrijević, B. (2009) Osnovi sudske psihijatrije i psihologije. Niš: Studentski kulturni centar
Ćirić, Z. (2014) Sudsko-psihijatrijski aspekt mentalnih poremećaja nastalih zloupotrebom droga. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 68, str. 515-534
Đurđić, V., Jovašević, D. (2010) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Nomos
Jovašević, D. (2014) Krivično pravo - posebni deo. Beograd: Dosije
Krstić, B. (2002) Sudska psihijatrija. Niš: Punta
La Tipografica Varese (LTV) (2013) Code Pénal. Paris: Dalloz, Juillet 2012, Edition
Marić, J.K., Lukić, M. (2002) Pravna medicina. Beograd: J. Marić
Nicović, M. (1990) Opojne droge - multinacionalna kompanija kriminala. Beograd: Alfa, Razvitak Metković
Rakić, M. (2011) Krivično delo neovlašćeno držanje opojnih droga iz člana 246-a Krivičnog zakonika. Izbor sudske prakse, Beograd, 2. 11-14
Simić, I. (2007) Krivični zakonik - praktična primena. Beograd: Službeni glasnik
Tomić, Z. (2007) Krivično pravo - posebni dio. Sarajevo: Pravni fakultet