Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu
2018, vol. 57, br. 80, str. 135-180
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 24/01/2019
doi: 10.5937/zrpfni1880135P
Creative Commons License 4.0
Pravni principi u poretku pravne države - kanoni pravnog poretka i 'unutrašnjeg pravnog sistema'
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet

e-adresa: prica@prafak.ni.ac.rs

Projekat

Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Sažetak

U članku se izlaže razlika između pravnih normi i pravnih principa. Naše gledište zasnovano je na razlikovanju regulativnih, sistemskih i teleoloških pravnih stavova u poretku pravne države. Pod pravnim principima podrazumevamo gradivne zakone pravnog poretka i oblasti pravnoga poretka. Pri tome, za razliku od pravnih normi kao konkretizovanih regulativnih pravnih stavova i pravnih standarda kao najopštijih regulativnih pravnih stavova, pravni principi su zračeći teleološki pravni stavovi. Uz to, kao rezultat sistemsko-teleološke konkretizacije pisanog prava, pravni principi kao osnovni teleološki pravni stavovi bivaju obrazovani kao snopovi teleoloških pravnih stavova i pravnih shvatanja. Pravni principi u poretku pravne države slede kružnu liniju funkcionisanja pravnog poretka, opredeljenu komplentarnošću institucionalnog poretka javne vlasti, institucionalnog poretka državne vlasti i institucionalnog poretka prostorne zajednice, sledstveno čemu nužno na videlo izlazi razlika između osnovnih pravnih principa pravnoga poretka i pravnih principa vladajućih u oblastima pravnoga poretka. U članku se analizuju vidovi sistemsko-teleološkog poimanja pravnih principa, osobito u odnosu na svojstvo pravnih principa kao izvora prava. Povrh toga, pravni principi su sagledani i kao kanoni neposredno zastupljene jurisprudencije u pravnom poretku, pod okriljem 'unutrašnjeg pravnog sistema' zasnovanog na pravnim oblicima.

Ključne reči

pravni principi; pravni osnov; razlog pravnog uređivanja; cilj pravnog uređivanja; pravni standardi; pravne norme; pravne situacije; 'unutrašnji pravni sistem'

Reference

Alexy, R. (2015) Teorija pravne argumentacije, teorija racionalnog diskursa kao teorija pravnog utemeljenja. Zagreb
Bobio, N. (1988) Eseji iz teorije prava. Split
Bobio, N. (1995) Liberalizam i demokratija. Beograd
Bovan, S. (2016) Pravna hermeneutika između filozofije i logike, sociološki metod u tumačenju i primeni prava. Beograd
Bovan, S.B. (2012) Tumačenje prava kao vrednovanje na osnovu konteksta - prilog konstruktivnoj teoriji tumačenja. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 60, br. 1, str. 83-106
Breban, G. (2002) Administrativno pravo Francuske. Podgorica
Bydlinski, F. (2011) Pravna metodologija - osnovi nauke o pravnim metodama. Podgorica: CID
Canaris, C-W. (1969) Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz. Berlin
Dilthey, W. (1924) Beiträge zum Studium der Indiviualität. u: Die geistige Welt, Gesammelte Schriften V
Duguit, L. (1927) Traité de droit constitutionnel. Paris, I, 3-e éd
Đurđić, V., Trajković, M. (2011) Da li je dopuštena analogija u krivičnom pravu?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 58, str. 1-22
Hajdeger, M. (2007) Bitak i vreme. Beograd
Hart, H. (2013) Pojam prava. Beograd
Hasanbegović, J. (1988) Perelmanova pravna logika kao nova retorika. Beograd
Hasanbegović, J. (2015) Normativista bez normi? Radomir D. Lukić u sistemu filozofije prava. u: Naučno nasleđe Radomira D. Lukića - zbornik radova sa naučnog skupa održanog 11-12. decembra 2014, Beograd: SANU, 69-81
Hefe, O. (2008) Pravda: Filozofski uvod. Novi Sad
Hegel, G.W.F. (1911) Grundlinien Philosphie des Rechts - Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrise. Leipzig
Jering, R. (1998) Cilj u pravu. Podgorica: CID
Jesch, D. (1957) Unbestimmter Rechtsbegriff und Ermessen in rechtstheoretischer und verfassungsrechtlicher Sicht. Archiv des öffentlichen Rechts, 163-249; 82
Jovanović, N. (2008) Ključne razlike engleskog i srpskog ugovornog prava. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Centar za publikacije
Kant, I. (1974) Um i sloboda. Beograd: Ideje
Lukić, R. (1995) Teorija države i prava, II. Beograd: Teorija prava
Lukić, R.D. (1995) Metodologija prava. Beograd
Marković, R. (2008) Ustavno pravo i političke institucije. Beograd
Perelman, H. (1983) Pravo, moral i filozofija. Belgrade: Nolit
Petrović,, Prica, saradnji sa u M.M. (2014) Posebno upravno pravo sa međunarodnim upravnim pravom. Niš
Petrović, M. (2015) Prilog učenju o osnovnim pojmovima trijalističke teorije prava i države. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 70, 195-227
Petrović, M. (2015) Pravni poredak u poimanju Radomira D. Lukića i utemeljenje trijalističko-teleološke teorije prava. u: Zbornik radova - naučno nasleđe Radomira D. Lukića, Beograd: SANU, 135-157
Petrović, M., Prica, M. (2015) Uvod u velike pravne i upravne sisteme sa evropskim upravnim pravom. Niš
Petrović, M. (1981) Pravna vezanost i ocena celishodnosti državni vlasti i organa. Beograd: Savremena administracija
Petrović, M. (1987) K pitanju sukoba zakona u vremenu. u: Zbornik za teoriju prava, Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje društvenih nauka, III, Iz teorije prava, knj. 7, 307-324
Petrović, M. (2013) K pravnoj prirodi crkvenoga prava. Ujedno zasnivanje trijalističke teorije prava. u: Zbornik radova - 1700 godina Milanskog edikta, Niš, 167-208
Popović, D. (1984) Odstupanje od krivice kao osnova vanugovorne odgovornosti za štetu u francuskome i nemačkomu pravu. Beograd, doktorska disertacija
Popović, D. (2005) Uvod u uporedno pravo. Beograd
Popović, D. (2009) Pilot presude Evropskog suda za ljudska prava. Bilten Vrhovnog suda Srbije, br. 1, 220-237
Prica, M. (2016) Eksproprijacija kao pravni institut. Niš: Pravni fakultet Univerziteta u Nišu, doktorska disertacija
Prica, M. (2014) On the concept and legal nature of sustainable development: Does 'environmental law' exist?. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, br. 67, str. 291-318
Prica, M. (2018) Jedinstvo pravnog poretka kao ustavno načelo i zakonsko uređivanje oblasti pravnog poretka - ujedno izlaganje o unutrašnjem pravnom sistemu. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 57, br. 78, str. 103-126
Radbruh, G. (1980) Filozofija prava. Beograd
Savinji, F.K. (1998) Zakonodavstvo i pravna nauka. Podgorica, itd: CID, str. 43
Sič, M.I. (2015) Tumačenje prava u skladu sa pravičnošću u rimskom pravu. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 2, str. 617-633
Spaić, B. (2017) Dva poimanja pravnih principa. Anali Pravnog fakulteta u Beogradu, vol. 65, br. 1, str. 109-130
Stojanović, D. (2016) Ustavni sud u svetlu interpretativnih odluka u normativnoj kontroli. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, vol. 55, br. 72, str. 37-54
Šmit, K. (2001) Legalnost i legitimnost. Beograd: Karl Šmit i njegovi kritičari
Šmit, K. (2003) Tri vrste pravnonaučnog mišljenja. Beograd: Dosije
Vodinelić, V. (2014) Građansko pravo, uvod u građansko pravo i opšti deo građanskog prava. Beograd, 2. izmenjeno i dopunjeno izdanje
Živanović, T. (1997) Sistem sintetičke pravne filozofije - Sintetička filozofija prava I. u: Klasici jugoslovenskog prava, Beograd: Napredak