Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:5
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:2
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Engrami
2009, vol. 31, br. 1-2, str. 125-131
jezik rada: srpski
vrsta rada: prikaz slučaja
objavljeno: 24/11/2009
Integrativni psihoterapijski-transakciono analitički i psihofarmakološki pristup lečenju socijalne fobije
aRepublički fond za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih, Beograd + Psihopolis, Beograd
bRepublički fond za penziono i invalidsko osiguranje zaposlenih, Beograd

e-adresa: kolarevic87@hotmail.com

Sažetak

Uvod Socijalnu fobiju karakteriše iracionalna anksioznost od moguće negativne procene i kritike drugih ljudi. Osoba doživljava stah od poniženja, sramoćenja i zbunjivanja u socijalnom okruženju.Osoba izbegava sve one socijalne situacije gde osoba anticipira da bi mogla biti procenjena kao neadekvatna i gde bi doživela poniženje. Lečenje socijalne fobije se zasniva na primeni farmakoterapije i psihoterapije. Prikaz bolesnika Prikazan je slučaj 27-godišnjeg mladića sa izraženom socijalnom fobijom u vidu izraženih strahova od sramoćenja i poniženja prilikom nastupa u socijalnom okruženju. Pacijent se leči medikamentima u trajanju od tri godine, na koju se simptomi redukuju samo do nivoa izbegavanja, tegobe perzistiraju u situacijama koje on doživljava kao neprijatne. Ordinirajući neuropsihijatar ga upućuje na transkcioni psihoterapijski tretman,gde se postiže dekontaminacija Odraslog uz uvid o bazičnom zastoju, u TA smislu kao raskorak između 'tiranije 'moranja' zabluda, 'reket osećanja', ranih skriptnih odluka iz Odraslog u Detetu i iz Roditeljskih poruka i procesa njihove dekontaminacije. Dolazi do gubitka samomedikacije,do isključivanja dve grupe psihofarmaka i do pozitivnog efekta primene niske doze anksiolitika,sa tendencijom postepenog isključivanja. Zaključak Transakciona analiza želi da se integriše sa novim činjenicama u psihologiji i neuropsihološkim teorijama. Psihoterapijsku orijentaciju, kao i integraciju u psihoterapiji, najviše određuju ciljevi lečenja. Svaka orijentacija u psihoterapiji je u vezi sa konkretnim, relativno uskim ciljevima lečenja, a svako proširenje terapijskih ciljeva sigurno vodi ka integraciji.

Ključne reči

psihoterapija transakciona analiza; psihofarmakoterapija; socijalna fobija

Reference

Hine, J. (2005) Brain structures and ego states. Transactional Analysis Journal, 35, (1), 40-51
Karasu, T.B. (1982) Psychotherapy and pharmacotherapy: Toward an integrative model. Am J Psychiatry, 139(9): 1102-13
Latas, M. (2005) Fobične neuroze - fobični anksiozni poremećaji. u: Milovanović D., Milovanović S. [ur.] Klinička psihofarmakoterapija, Beograd: Barex, p 269-79
Milivojević, Z. (2002) Transakciona analiza. u: Erić Lj. [ur.] Psihoterapija, Beograd: Medicinski fakultet, str. 323-34
Segal, Z.V., Kennedy, S.H., Cohen, N.L., CANMAT Depression Work Group (2001) Clinical guidelines for the treatment of depressive disorders, V: Combining psychotherapy and pharmacotherapy. Can J Psychiatry, 46 Suppl 1: 59S-62S
Stamatović-Gajić, B., Dejanović-Đukić, S., Lopičić, Z. (2007) Kvalitet zaštite mentalnog zdravlja - novi okvir za unapređivanje službi. Medicus, vol. 8, br. 2, str. 54-57
Svetska zdravstvena organozacija (1996) Međunarodna klasifikacija bolesti, MKB-10. Beograd: Savremena administracija
Tosi, M.T. (2008) The many faces of the unconscious: A new unconscious for a phenomenological Transactional Analysis. Transactional Analysis Journal, 38(2), str. 119-127
Vasić, G., Mihajlović, G. (2008) Psihoterapija i psihofarmakoterapija - tiho povezivanje. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 30, br. 3-4, str. 25-34