Metrika

  • citati u SCIndeksu: [2]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2014, vol. 63, br. 2, str. 275-286
Individualizovan način rada s učenicima sa smetnjama u učenju
aOŠ 'Miodrag Matić', Beograd
bSavez za cerebralnu i dečiju paralizu Srbije, Beograd

e-adresamilivojevicmarinam@gmail.com, ivana.sretenovic011@gmail.com
Ključne reči: školski neuspeh; smetnje u učenju; mere individualizacije; individualni obrazovni plan
Sažetak
Savremena pedagogija posmatra obrazovanje kao izuzetno složen i slojevit proces, sa duboko i mnogostruko povezanim činiocima uspešnosti/neuspešnosti realizacije nastavnih ciljeva i zadataka, kako s aspekta nastavnika, tako i s aspekta učenika. U naučnoj i stručnoj literaturi moguće je pronaći brojne podele faktora koji dovode do neuspeha u školskom učenju, ali se grubo oni mogu svrstati na spoljne i unutrašnje. Budući da polaskom u školu učenje postaje glavni zadatak, mnogi učenici se u ovom periodu suočavaju sa posebnim poteškoćama koje se mogu ispoljavati u vidu teškoća čitanja, računanja, pisanja, govora, koordinacije, pažnje. Kako bi se navedene poteškoće prevazišle, preporučuju se brojne intervencije sa kojima je neophodno što pre početi zbog posledica koje neuspeh ostavlja na psihosocijalne karakteristike ličnosti učenika. Jedan od vidova intervencija jeste i organizovanje vaspitno-obrazovnog rada primenom mera individualizacije ili individualnog obrazovnog plana (IOP), kako bi se učenicima pomoglo da prevaziđu uzroke svog neuspeha.
Reference
*** (2013) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2013) Zakon o osnovnom obrazovanju i vaspitanju. Službeni glasnik Republike Srbije, br. 55
*** (2009) Pravilnik o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje. Službeni glasnik RS, br. 72
Bilić, V. (2001) Uzroci, posljedice i prevladavanje školskog neuspjeha. u: Hrvatski pedagoško-književni zbor, Zagreb
Bojanin, S.S. (1985) Neuropsihologija razvojnog doba i opšti reedukativni metod. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Brković, A.D. (1994) Školski uspeh i neuspeh kao faktori razvoja ličnosti učenika. u: Petković Đokica [ur.] Ocenjivanje, Beograd: Prosvetni pregled, str. 19-25
Gibbs, J., Appleton, J., Appleton, R. (2007) Dyspraxia or developmental coordination disorder? Unravelling the enigma. Archives of Disease in Childhood, 92(6): 534-539
Golubović, S.M. (2004) Klasifikacija i kriterijumi u determinisanju disleksije. Pedagogija, vol. 59, br. 3, str. 41-55
Golubović, S.M. (2003) Taksonomija disgrafija kod dece. Pedagogija, vol. 41, br. 2, str. 12-22
Golubović, Š. (2004) Karakteristike dece sa razvojnom diskalkulijom. Norma, vol. 10, br. 1-2, str. 67-77
Greenspan, I.S. (1998) The child with special needs: Encouraging intellectual and emotional growth. Reading, MA: Perseus Books
Gruden, Z. (1988) Školski neuspjeh kod adolescenata. u: Pivac J., Šoljan N.N., Vrgoč H. [ur.] Odgoj i obrazovanje na pragu XXI stoljeća, Drugi kongres pedagoga Hrvatske, Zagreb: Pedagoško-književni zbor, str. 218-221
Ilić-Stošović, D. (2011) Teorija vaspitanja i obrazovanja osoba sa motoričkim poremećajima. Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S., Milivojević, M. (2011) Učenici sa posebnim potrebama i identifikacija uzroka školskog neuspeha - pogled iz perspektive učenika. u: Specijalna edukacija i rehabilitacija danas, V međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 125-130
Ilić-Stošović, D., Nikolić, S. (2012) Analiza samoprocene nastavnika o pripremljenosti za izradu i realizaciju individualnih obrazovnih planova. u: Stremljenja i novina u specijalnoj edukaciji i rehabilitaciji, II Naučni skup, Zbornik radova, Beograd: Fakultet za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, str. 125-134
Janjić, B. (2012) Zbirka primera inkluzivne prakse - razvoj i primena delotvornog modela inkluzivnog obrazovanja u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Jovanović, G., Ignjatović-Ristić, D., Jovanović, Z. (2008) Razvojna diskalkulija. Engrami - časopis za kliničku psihijatriju, psihologiju i granične discipline, vol. 30, br. 3-4, str. 71-79
Jovičić, M., Pejović-Milovančević, M., Jovanović, S., Teovanović, P. (2010) Hiperkinetski poremećaj sa poremećajem pažnje - učestalost simptoma kod učenika nižih razreda osnovnih škola u Srbiji. Psihijatrija danas, vol. 42, br. 2, str. 137-145
Kocić, L.P. (1988) Činioci koji nepovoljno deluju na uspeh učenika. Nastava i vaspitanje, br. 4, str. 317-341
Lazarević, E. (2006) Tok jezičkog razvoja kod dece sa razvojnom disfazijom posle završenog logopedskog tretmana. Beograd: Defektološki fakultet, doktorska disertacija
Lazarević, E. (2010) Deca sa razvojnom disfazijom u školi. Pedagogija, vol. 65, br. 2, str. 257-265
Lazor, M., Marković, S., Nikolić, S. (2008) Priručnik za rad sa decom sa smetnjama u razvoju. Novi Sad: Novosadski humanitarni centar
Lyon, R. (1996) Learning disabilities: The future of children. Special Education for Student with Disabilities, Vol. 6, No. 1, 54-76
Ljubenović, M.J. (2010) 'Smetnje u učenju' kao učenje smetnji - kritika tradicionalnog koncepta učenja. Pedagogija, vol. 65, br. 1, str. 91-103
Maksimović, J. (2008) Prilog istraživanju uzroka školskog neuspeha. Pedagoška stvarnost, vol. 54, br. 5-6, str. 450-464
Maksimović, J. (2009) Različiti oblici predupređivanja školskog neuspeha. Pedagoška stvarnost, vol. 55, br. 5-6, str. 525-542
Malinić, D. (2009) Neuspeh u školskoj klupi. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Milivojević, M., Ilić-Stošović, D. (2013) Percepcija činioca školskog neuspeha učenika sa posebnim potrebama. u: Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, IV Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, 15. 06. 2012., Sremska Mitrovica, Zbornik rezimea, Sremska Mitrovica: Viša strukovna škola za obrazovanje vaspitača, str. 61-62
Milivojević, M., Ilić-Stošović, D. (2013) Psihološki činioci školskog neuspeha iz perspektive učenika sa posebnim potrebama i učenika tipične populacije. u: Empirijska istraživanja u psihologiji, XIX naučni skup, 22-24. 03. 2013., Beograd, Zbornik rezimea, Beograd: Filozofski fakultet, str. 61-62
Mrše, S., Jerotijević, M. (2012) Priručnik za planiranje i pisanje individualnog obrazovnog plana. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Nikolić, R. (1988) Kontinuitet uspeha učenika osnovne škole. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta
Sakač, M. (2008) Neki psihološki činioci školskog postignuća. Norma, vol. 13, br. 3, str. 29-36
Sretenović, I., Šarac-Marić, G. (2013) Potreba za defektološkom podrškom u inkluzivnom vaspitanju i obrazovanju. u: Inkluzija u predškolskoj ustanovi i osnovnoj školi, IV Naučna konferencija sa međunarodnim učešćem, 15. 06. 2012., Sremska Mitrovica, Zbornik rezimea, Sremska Mitrovica: Viša strukovna škola za obrazovanje vaspitača, str. 85-86
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljen u SCIndeksu: 04.05.2015.

Povezani članci

Inovacije u nastavi (2012)
Mišljenja nastavnika o uzrocima i načinima prevencije školskog neuspeha učenika
Stepanović Saša

Zb Filoz fak Priština (2011)
Rasprostranjenost govorno-jezičkih poremećaja kod dece na severu Kosova i Metohije
Nešić Blagoje V., i dr.

Nastava i vaspitanje (2010)
Ocenjivanje iz perspektive učenika
Malinić Dušica, i dr.

prikaži sve [89]