Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:13

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2019, vol. 8, br. 2, str. 66-71
Određivanje sadržaja klindamicin-fosfata u magistralno izrađenim vagitorijama sa glicerol želatinskom podlogom
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Katedra Farmacija
bUniverzitet u Nišu, Tehnološki fakultet, Leskovac

e-adresavesna.savic@medfak.ni.ac.rs
Projekat:
Biljni i sintetički bioaktivni proizvodi novije generacije (MPNTR - 34012)

Ključne reči: klindamicin fosfat; vagitorije; glicerol-želatinska podloga; magistralna izrada; HPLC analiza
Sažetak
Vagitorije sa klindamicin fosfatom kao aktivnom komponentom su izrađivane metodom izlivanja. Glicerol-želatinska podloga je korišćena kao hidrofilna podloga. Vagitorije su izrađivane sa i bez površinski aktivnog agensa Tween 80 kao pomoćne supstance. Sadržaj klindamicin fosfata u svim uzorcima je određen metodom visoko-efikasne tečne hromatografije (HPLC) na osnovu kalibracione prave standarnog rastvora klindamicin fosfata. Sadržaj klindamicin fosfata u glicerol-želatinskim vagitorijama sa ili bez dodatka Tween 80 je bio optimalan. Izrada farmaceutskih (magistralnih) preparata koji se izdaju neposredno nakon izrade, obezbeđuje individualizaciju terapije kao i mogućnost izbora najprikladnije podloge za odgovarajuću aktivnu supstancu, što takođe utiče na efikasnost terapije. Sadržaj aktivne supstance u magistralno izrađenim preparatima ne podleže proveri u svakodnevnoj apotekarskoj praksi. Međutim, validacijom tehnološkog procesa proizvodnje i kontrolom kvaliteta dobijenih preparata, odabir podloga za magistralno izrađene preparate može biti optimizovan. Na taj način se mogu dati smernice za proizvodnju galenskih preparata, uključujući vagitorije, u cilju obezbeđenja njihovog optimalnog terapeutskog efekta.
Reference
*** (2000) Jugoslovenska farmakopeja (Ph.Jug. V). Beograd: Savremeni zavod za zaštitu i unapređenje zdravlja
*** (2017) The European Pharmacopoeia. Strasbourg: Council of Europe, 9th edition
Das, N.J., Bahia, M.F. (2006) Gels as vaginal drug delivery systems. International Journal of Pharmaceutics, 318(1-2), 1-14
Đurić, Z. (2004) Farmaceutska biotehnologija sa biofarmacijom I deo. Zemun: Nijansa
Jovanović, M. (2004) Praktikum iz farmaceutske tehnologije sa biofarmacijom. Zemun: Nijansa
Kommareddy, S., Shenoy, D.B., Amiji, M.M. (2005) Nanoparticles and their Biofunctionalization. u: Biofunctionalization of Nanomaterials, Weinheim: WILEY-VCH Verlag GmbH &Co. KGaA, 330-352
Krajišnik, D., Grbić, S., Petrović, J., Đekić, L., Vasiljević, D., Kovačević, A., Čalija, B.B. (2013) Farmaceutska tehnologija II - praktikum. Beograd: Univerzitet u Beogradu-Farmaceutski fakultet
Ramos, M., Valdés, A., Beltrán, A., Garrigós, M.C. (2016) Gelatin-based films and coatings for food packaging applications. Coatings, 6(4), 41
Stanković, M., Savić, V., Marinković, V. (2013) Determination of clindamycin phosphate in different vaginal gel formulations by reverse phase high performance liquid chromatography. Acta Facultatis Medicae Naissensis, vol. 30, br. 2, str. 63-71
Sweetman, C.S., ur. (2009) Martindale: The complete drug reference. London: Pharmaceutical Press, 36th ed
Vuleta, G., Milić, J., ur. (2008) Magistral formula. Belgrade: Pharmaceutical Society of Serbia
 

O članku

jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/savteh1902066S
objavljen u SCIndeksu: 20.12.2019.

Povezani članci

Nema povezanih članaka