Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Godišnjak Pedagoškog fakulteta u Vranju
2017, vol. 8, br. 2, str. 9-23
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 08/01/2018
doi: 10.5937/gufv1702009S
Stavovi učenika mlađih razreda osnovne škole prema kompletu udžbenika za srpski jezik
Univerzitet u Nišu, Učiteljski fakultet, Vranje

e-adresa: sinisast@ucfak.ni.ac.rs

Sažetak

U radu se ispituju stavovi učenika mlađih razreda osnovne škole prema kompletu udžbenika za srpski jezik sledećih izdavača: Zavod za udžbenike, Eduka, Kreativni centar, Nova škola i Klett. U istraživanju je učestvovalo 277 učenika. Za procenu stavova učenika konstruisana je skala po principu semantičkog diferencijala, na kojoj učenici iznose svoje procene afektivnih, motivacionih i kognitivnih dimenzija prema proznim tekstovima i pesmama u čitanci, gramatici i radnim listovima, kao i u odnosu na didaktičku aparaturu u vidu pitanja, naloga i uputstava za rad u navedenim elementima udžbeničkog kompleta. Rezultati pokazuju da učenici, zbirno posmatrano, grupišu svoje odgovore na pozitivnoj strani semantičkog diferencijala, ali u granicama srednjih vrednosti. Analiza pojedinačnih elemenata skale pokazuje da su negativne procene izraženije prema dužini i obimu književnih tekstova, motivacionim vrednostima pesama, preglednosti uputa i zadataka nakon tekstova i pesama u čitanci i težini sadržaja gramatike i radnih listova. Učenici koji koriste različite izdavače značajno se razlikuju samo u stavovima prema književnim tekstovima. U ostalim elementima procene kvaliteta udžbenika ne postoje značajne razlike između navedenih izdavačkih kuća.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Pravilnik o standardima kvaliteta udžbenika i uputstvo o njihovoj upotrebi. Službeni glasnik RS, br. 42, 11
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008) Vodič za dobar udžbenik - opšti standardi kvaliteta udžbenika. Novi Sad: Platoneum
Kovačević, Z. (2009) Instrukcije za samostalno učenje kao strukturalne komponente udžbenika. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 4, str. 56-70
Kundačina, M., Banđur, V. (2007) Akademsko pisanje. Užice: Učiteljski fakultet
Laketa, N. (1995) Udžbenik u osnovnoj školi. Beograd: Učiteljski fakultet
Lazarević, D. (2009) Udžbenik kao predmet psihološke analize u našoj sredini - pristupi, problemi i rezultati. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 4, str. 5-15
Mitrović, M., Stojkov, I. (2016) Čitanka za četvrti razred kao udžbenik šireg kulturnog konteksta. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 105-114
Potkonjak, N., Šimleša, P. (1989) Pedagoška enciklopedija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Purić, D. (2016) Čitanka i mogućnosti tumačenja književnog teksta u nastavi. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 75-90
Purić, D., Stojanović, B. (2013) Čitanka u funkciji doživljavanja, razumevanja i tumačenja književnog dela u nastavi u mlađim razredima osnovne škole. u: Nikolić R. [ur.] Nastava i učenje - kvalitet nastavnog procesa, naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 387-396
Smiljković, S.Lj., Milinković, M. (2008) Metodika nastave srpskog jezika i književnosti. Vranje: Učiteljski fakultet
Stakić, M., Čutović, M. (2016) Stavovi učitelja o udžbeniku iz gramatike kao motivaciono sredstvo za samostalno učenje. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 91-104
Stojanović, S., Malinović-Jovanović, N. (2016) Procena standarda kvaliteta udžbenika iz matematike za prvi ciklus osnovnog obrazovanja. u: Pešikan A. [ur.] Nastava i učenje - udžbenik u funkciji nastave i učenja, međunarodni naučni skup, Zbornik radova, Užice: Učiteljski fakultet, 353-364
Trebješanin, B. (2009) Psihološka istraživanja i praksa stvaranja udžbenika u Srbiji - pogled unazad i unapred. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 22, br. 4, str. 16-24
Vilotijević, M. (1999) Didaktika 3 organizacija nastave. Beograd: Učiteljski fakultet