Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:6
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:5
članak: 3 od 4  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 2, str. 41-52
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 25/10/2018
doi: 10.5937/inovacije1802041R
Creative Commons License 4.0
Integracija mobilnih tehnologija u nastavu fizičkog vaspitanja
Univerzitet u Beogradu, Učiteljski fakultet

e-adresa: miroslava.ristic@uf.bg.ac.rs

Projekat

Koncepcije i strategije obezbeđivanja kvaliteta bazičnog obrazovanja i vaspitanja (MPNTR - 179020)

Sažetak

Mobilne tehnologije u nastavi fizičkog vaspitanja postaju sve značajnije. Primećeno je da mogu doprineti kulturi zdravog življenja (Palmárová & Lovászová, 2012), podizanju ekološke svesti i razvijanju održivog odnosa sa prirodom (Uzunboylu et al., 2009). Zahvaljujući oblasti računarstvo u oblaku (eng. cloud computing), mobilne tehnologije su sveprisutne, jednostavne za upotrebu, a koriste ih, kako nastavnici, tako i učenici, ekonomične su, ali nedovoljno iskorišćene za nastavne potrebe (Ristić, 2018). Njihovo uspešno uvođenje u obrazovne institucije u funkciji stvaranja stimulativnog nastavnog okruženja postaje imperativ, dok modeli njihove primene predstavljaju izazov. Osim analize modela usluga računarstva u oblaku i detekcije obrazovnih potencijala mobilnih tehnologija, cilj ovog rada je i analiza modela za implementaciju mobilnih tehnologija u nastavu fizičkog vaspitanja. Ovaj rad je kvalitativno istraživanje u kojem je, osim reinterpretacije postojećih istraživanja, korišćena metoda modelovanja. Sprovedene analize ukazuju da mobilne tehnologije mogu unaprediti nastavu fizičkog vaspitanja i da mogu biti integrisane kroz proces dvofazne implementacije. Ovaj proces nije jednostavan ni brz. Nalazi ukazuju da naše škole ne poseduju potreban nivo digitalne zrelosti, kao i da nastavnici fizičkog vaspitanja u toku inicijalnog obrazovanja ne stiču napredne digitalne kompetencije.

Ključne reči

Reference

Al-Zoube, M. (2009) E-learning on the Cloud. International Arab Journal of e-Technology, May 12; 1 (2); 58-64
Archambault, L.M., Barnett, J.H. (2010) Revisiting technological pedagogical content knowledge: Exploring the TPACK framework. Computers & Education, 55(4): 1656-1662
Balanskat, A. (2013) Introducing tablets in schools: The Acer-European Schoolnet tablet pilot. Brussels: European Schoolnet, http://files.eun.org/netbooks/TabletPilot_Evaluation_Report.pdf, June 12, 2018
Caldwell, H., Bird, J. (2015) Teaching with tablets: Learning matters
CARNET (2018) Organizirajte svoj tim unutar projekta. http://elaboratorij.carnet.hr/trello-organizirajte-svoj-tim-unutar-projekta/, June 22, 2018
di Costanzo, A., de Assuncao, M.D., Buyya, R. (2009) Harnessing Cloud Technologies for a Virtualized Distributed Computing Infrastructure. IEEE Internet Computing, 13(5): 24-33
Dumančić, M. (2017) Nastava i škola za net generacije. u: Matijević M. [ur.] Mobilne tehnologije u obrazovanju, Zagreb: Sveučilište u Zagrebu-Učiteljski fakultet, 115-144
Durando, M., Blamire, R., Balanskat, A., Joyce, A. (2012) E-mature schools in Europe: Insight-knowledge building and exchange on ICT policy and practice. http://insight.eun.org/shared/data/pdf/emature_schools_in_europe_final.pdf, June 28, 2018
Džigurski, S., Simić, S., Marković, S., Šćepanović, D. (2013) Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u školama u Srbiji. Beograd: Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Kabinet potpredsednice Vlade za evropske integracije
El-Hussein, M.O.M., Cronje, J.C. (2010) Defining mobile learning in the higher education landscape. Journal of Educational Technology & Society, 13 (3); 12
Gajević, A. (2009) Fizička razvijenost i fizičke sposobnosti dece osnovnoškolskog uzrasta. Beograd: Republički zavod za sport
Hardman, K. (2008) Physical education in schools: a global perspective. Kinesiology, 40 (1); 5-28
Hayes, E., Silberman, L. (2007) Incorporating Video Games into Physical Education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 78(3): 18-24
Henderson, S., Yeow, J. (2012) iPad in Education: A Case Study of iPad Adoption and Use in a Primary School. u: 2012 45th Hawaii International Conference on System Sciences, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), str. 78-87
Ivanović, M., Ivanović, U. (2012) Tehnika i informatika u obrazovanju. u: Golubović D. [ur.] Savremene informacione tehnologije u nastavi fizičkog vaspitanja, Čačak: Univerzitet u Kragujevcu-Tehnički fakultet, 737-748
Jarvenpaa, S.L., Lang, K.R. (2005) Managing the Paradoxes of Mobile Technology. Information Systems Management, 22(4): 7-23
Kohl, H., Cook, H.D., ur. (2013) Educating the student body: Taking physical activity and physical education to school. National Academies Press
Markun-Puhan, N. (2012) Kako moderna tehnologija može oplemeniti nastavu tjelesnog odgoja. u: CARNetova korisnička konferencija CUC, Zbornik radova, (1-8), June 2, https://cuc.carnet.hr/2012/images/33_markunpuhan0b7a.pdf
Milanović, I., Radisavljević-Janić, S., Čaprić, G., Mirkov, D. (2016) Priručnik za praćenje fizičkog razvoja i razvoja motoričkih sposobnosti učenika u nastavi fizičkog vaspitanja. Beograd: Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
Mimica-Ugrešić, M., Batarelo, I. (2005) Informacijska i komunikacijska tehnologija kao kros-kurikularna aktivnost u nastavi tjelesne i zdravstvene kulture. u: Findak V. [ur.] 14. letnja škola kineziologa Republike Hrvatske, Zbornik radova, Poreč Hrvatski kineziološki savez, 208-211
Palmárová, V., Lovászová, G. (2012) Mobile technology used in an adventurous outdoor learning activity: A Case Study. Problems of Education in the 21st Century. Recent Issues in Education, 44 (6); 64-71
Pegrum, M., Howitt, C., Striepe, M. (2013) Learning to take the tablet: How pre-service teachers use iPads to facilitate their learning. Australasian Journal of Educational Technology, 29(4):
Popadić, D., Kuzmanović, D. (2016) Mladi u svetu interneta: korišćenje digitalne tehnologije, rizici i zastupljenost digitalnog nasilja među učenicima u Srbiji. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije
Ristić, M., Mandić, D. (2017) Obrazovanje na daljinu. Beograd: Učiteljski fakultet
Ristić, M. (2018) Digitalne kompetencije nastavnika i saradnika. u: Katić V. [ur.] Trendovi razvoja Digitalizacija visokog obrazovanja, XXIV skup, Kopaonik: Univerzitet u Novom Sadu-Fakultet tehničkih nauka, 123-126
Ristić, M.R., Blagdanić, S.R. (2017) Nove perspektive u obrazovanju - vanučionička nastava u digitalnom okruženju. Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu, vol. 30, br. 2, str. 1-14
Stoković, G., Ristić, M. (2016) Razvoj digitalnih kompetencija nastavnika razredne nastave. u: Ristić M., Vujović A. [ur.] Didaktičko-metodički pristupi i strategije - podrška učenju i razvoju dece, međunarodni naučni skup, Zbornik, Beograd: Učiteljski fakultet, 423-435
Sultan, N. (2010) Cloud computing for education: A new dawn?. International Journal of Information Management, 30(2): 109-116
Štihec, J., Leskošek, B. (2004) Informacijska in komunikacijska tehnologija pri procesu športne vzgoje v šoli. u: Makuc Adamič A., Medica I., Labernik Z. [ur.] Zbornik prispevkov, Piran: MIRK, 9(11-19)
Uzunboylu, H., Cavus, N., Ercag, E. (2009) Using mobile learning to increase environmental awareness. Computers & Education, 52(2): 381-389
Vujin, V. (2013) Elektronsko obrazovanje u računarskom oblaku. Beograd: Zadužbina Andrejević
ZUOV (2018) Nastavni planovi i programi - fizičko vaspitanje. http://zuov.gov.rs/zakoni-i-pravilnici/, June 3, 2018