Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Ekonomika poljoprivrede
2016, vol. 63, br. 4, str. 1281-1295
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/06/2017
doi: 10.5937/ekoPolj1604281T
Creative Commons License 4.0
Eksproprijacija poljoprivrednog zemljišta
aFirst Basic Court, Belgrade
bUniverzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Pravni fakultet

e-adresa: milenaprok@gmail.com, pocuca@pravni-fakultet.info

Sažetak

Eksproprijacija je prinudno lišavanje svojine u javnom interesu i predstavlja jedan vid ograničavanja prava svojine. Suštinsko pitanje eksproprijacije je pitanje pravične naknade koje se duguje sopstveniku oduzete nepokretnosti. Prilikom određivanja pravične naknade potrebno je pronaći merila pomoću kojih će se zaštititi obe strane u pronaći ravnoteža u proporcionalnosti društvenog i individualnog interesa.U postupku za određivanje naknade za eksproprisanu nepokretnost sud ima zadatak da odredi pravičnu naknadu tako da ne dođe do neosnovanog obogaćenja sopstvenika nepokretnosti i osiromašenja korisnika eksproprijacije ili obrnuto.U radu se analiziraju pravila po kojima se postupa kad postoji potreba da se u javnom inteesu izvrši eksproprijacija i odredi pravična naknada koja treba da pripadne sopstveniku eksproprisane nepokretnosti.

Ključne reči

Reference

*** (1982/1988) Zakon o vanparničnom postupku. Official Gazette of the RS, no. 25/82 I 48/88; Official Gazette of the RS ',no. 46/95 - other law, 18/2005 - other law, 85/2012, 45/2013 - other law, 55/2014 i 6/2015
*** (2009) Zakon o vanparničnom postupku. Official Gazette of the Republika Srpska, no. 36
*** (2006) Zakon o vanparničnom postupku. Official Gazette of Montenegro, no. 27
*** (2010) Zakon o veštačenju. Official Gazette of the RS, no. 44
*** (1995-2013) Zakon o eksproprijaciji. Official Gazette of the RS, no. 53/95, ' Official Gazette of Federal Republic of Yugoslavia', no. 16/2001, no. 20/2009 i 55/2013
*** (2006) Zakon o eksproprijaciji. Official Gazette of the Republika Srpska, no. 112
*** (2000-2008) Zakon o eksproprijaciji. Official Gazette of Montenegro, no. 55/2000,12/2002, 21/08
*** (2004) Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade. Public paper, no. 74
*** (1978-1993) Zakon o obligacionim odnosima. Official Gazette of Socialist Federal Republic of Yugoslavia, o. 29/78, 39/85, 57/89 and ' Official Gazette of Federal Republic of Yugoslavia ' no. 31/93
*** (2011-2014) Zakon o parničnom postupku. Official Gazette of the RS, br.72/11, 49/13, 74/13 i 55/14
*** (2006-2015) Zakon o poljoprivrednom zemljištu. Official Gazette of the RS, no. 62/2006, 65/2008 - other law, 41/2009 i 112/2015
*** (2014) Zakon o pravobranilaštvu. Official Gazette of the RS, broj 55
*** (1953-1973) Zakon o poljoprivrednom zemljišnom fondu društvene svojine i dodeljivanju zemlje poljoprivrednim organizacijama. Official Gazette of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia, no. 22/53; no. 10/65, 'Official Gazette of the RS,' no. 51/71 and 52/73
*** (1991-1998) Zakon o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društveniu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza i obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Official Gazette of the RS, no.18/1991, 20/1992, 42/98
Aranđelović, D. (1933) Građansko procesno pravo Kraljevine Jugoslavije. Beograd
Britvić, V.B. (2009) Pravo izvlaštenja nekretnina u Hrvatskoj - Opći režim i posebni postupci. Zbornik Pravnog fakulteta u Splitu, vol. 46, no. 1, pp. 201-217
Culja, S. (1938) Građansko procesno pravo kraljevine Jugoslavije, II sveska, Vanparnični postupci (izvršno, stečajno i vanparnično procesno pravo). Beograd: Izdavačko i knjižarsko preduzeće Geca Kon
Počuča, M., Drašković, B. (2015) Promena namene poljoprivrednog zemljišta u građevinsko - praksa i tendencije. Ekonomika poljoprivrede, vol. 62, br. 2, str. 497-511
Stanković, G. (2013) Građansko procesno pravo, sveska prva, Parnično procesno pravo. Beograd: Megatrend univerzitet
Stanković, G., Mandić, Lj. (2013) Vanparnično procesno pravo. Kosovska Mitrovica
Stanković, G., Trgovčević, P.M. (2015) Komentar Zakona o vanparničnom postupku. Beograd: Službeni glasnik
Todorović, M. (1991) Komentar Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava o vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu po osnovu poljoprivrednog zemljišnog fonda i konfiskacijom zbog neizvršenih obaveza iz obaveznog otkupa poljoprivrednih proizvoda. Novinsko-izdavačka ustanova Službeni list SFRJ
Trgovčević, P.M. (2002) Veštačenje u vanparničnom postupku. u: Šarkić Nebojša, Borbar Katica [ur.] Problemi veštačenja u krivičnom, parničnom i vanparničnom postupku - Zbornik radova, Beograd: Glosarijum, Beograd
Trgovčević, P.M. (2008) Veštačenje u vanparničnom i javnobeležničkom postupku. u: Šarkić Nebojša [ur.] Veštačenja - sporna pitanja - Zbornik radova, Glosarijum
Trgovčević, P.M. (2010) Veštačenje u vanparničnom postupku. u: Šarkić Nebojša [ur.] Primena novog Zakona o veštačenju - Zbornik radova, Glosarijum
Trgovčević, P.M. (2011) Veštačenje u vanparničnom i javnobeležničkom postupku. u: Priručnik o veštačenju - Zbornik radova, Glosarijum
Triva, S., Belajac, V., Dika, M. (1986) Građansko parnično procesno pravo. Zagreb: Narodne novine