Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:4
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Ekonomika
2019, vol. 65, br. 1, str. 35-46
jezik rada: engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/ekonomika1901035R
Creative Commons License 4.0
Dinamizam reformi oporezivanja imovine u Srbiji - administrativni i fiskalni aspekti
aUniverzitet u Kragujevcu, Pravni fakultet
bLocal Tax Administration, Municipality of Ćuprija

e-adresa: mrapajic@jura.kg.ac.rs, mlapcevic@jura.kg.ac.rs, veta187@hotmail.com

Sažetak

Od uvođenja poreza na imovinu u srpsko zakonodavstvo, sistem oporezi-vanja je nekoliko puta reformisan sa ciljem njegovog prilagođavanja stan-dardima Evropske unije. Početne promene su bile prilično neprimetne, da bi se nakon poslednje izmene zakona značajno povećalo interesovanje kreatora poreske politike, finansijskih teoretičara i samih poreskih obvezni-ka, iz razloga što je novi način utvrđivanja poreske osnovice doneo i znat-no veća poreska zaduženja na godišnjem nivou. Imajući u vidu da je porez na imovinu lokalni prihod i da su potrebe lokalnih zajednica sve veće, meto-dologija utvrđivanja poreske obaveze bi trebala da se zasniva na principu pravičnosti i jednakosti kako bi krajnja naplata poreza bila efikasnija. U ovom radu će biti sagledane pozitivne i negativne strane unapređenja sistema oporezivanja imovine kroz godine primene, kao i predlozi buduće reforme. Fiskalnm decentralizacijom je ovaj prihod zauzeo značajno mesto u finansiranju lokalnih rashoda, a njegova veća izdašnost direktno obez-beđuje veću samostalnost jedinica lokalne samouprave i manje oslanjanje na prihode iz državnog budžeta.

Ključne reči

Reference

Almy, R. (2013) Property Tax Regimes in Europe. Nairobi: UN-HABITAT
Altiparmakov, N. (2011) Poreska pravičnost glavnih poreskih oblika u Srbiji. Kvartalni monitor, 24: 85-93
Arsić, M., Vasiljević, D., Bućić, A., Ranđelović, S. (2014) Analiza mogućnosti za kompenzaciju prihoda od naknade za korišćenje građevinskog zemljišta. Belgrade: Standing conference of cities and municipalities
Bahl, R. (2009) Property Tax Reform in Developing and Transition Countries. Washington, DC: The United States Agency for International Development (USAID
Bućić, A. (2010) Kako do reforme poreza na imovinu. Lokalna samouprava-Propisi i praksa, 3: 29-35
Buzu, O., McCluskey, W., Franzsen, R. (2012) Real Property Assessment and Taxation in the Republic of Moldov. Journal of property tax assessment and administration, 9(4): 5-23
Ciprian, S. (2015) A comparative Analysis of Property Taxation Within European Union. International Journal -VALLIS AUREA, 1(1): 65-73
Fisher, G.W., Fairbanks, R.P. (1967) The Politics of Property Taxation. Administrative Science Quarterly, 12(1): 48-71
Kecman, M. (2011) Periodični porez na imovinu u Republici Srbiji. Računovodstvo, 55 (5/6), p. 117-126
Kecman, M. (2013) Promene u poreskom sistemu Srbije. Računovodstvo, vol. 57, br. 5-6, str. 69-80
Kulić, M. (2009) Finansijska i ekonomska načela oporezivanja. Škola biznisa, 2: 42-49
Lovčević, J. (1997) Institucije javnih finansija. Belgrade: Službeni list SRJ
Malme, J., Youngman, J. (2001) The Development of Property Taxation in Economies in Transition. Washington, DC: The World Bank
Mark, J.H., Carruthers, N.E. (1983) Property values as a measure of ability-to-pay: An empirical examination. Annals of Regional Science, 17(2): 45-59
Miladinović, V. (2018) Aktivnosti lokalne samouprave u naplati poreza na imovinu. University of Kragujevca Faculty of Law, doctoral dissertation
Miladinović, V. (2015) Integracija naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u porez na imovinu. Pravo - teorija i praksa, vol. 32, br. 4-6, str. 40-49
Norregaard, J. (2013) Taxing Immovable Property Revenue Potential and Implementation Challenges. IMF Working Papers, 13/129, p. 2-42
Popović, D. (1999) Poreski sistem. Belgrade: Dosije
Popović, D. (1997) Nauka o porezima i poresko pravo. Belgrade: Savremena administracija
Rosengard, J. (2012) The Tax Everyone loves to Hate: Principales of property Tax Reform. Cambridge: Mossavar Rahmani Center for Business and Government. Harvard Kennedy School
Rozner, S. (2009) Implementing Property Tax Reform, Best Practices in Fiscal Reform and Economic Governance. USAID
Slack, E., Bird, R. (2014) The Political Economy of Property Tax Reform. u: OECD Working Papers on Fiscal Federalism, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD, 18): 2-36
Stojanović, P., Lapčević, M. (2013) Kvalitativni aspekti majskih promena poreskog zakonodavstva. Pravni život, 62 (11), p. 33-44
Youngman, J. (2006) The Property Tax in Development and in Transition. u: Andrew Young School of policy studies, Working Paper, 06-36, p. 1-19