Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [3]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:16
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Učiteljskog fakulteta Prizren-Leposavić
2016, br. 10, str. 185-201
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 25/01/2017
doi: 10.5937/zrufpl1610185V
Interkulturalna nastava u vaspitno-obrazovnom procesu
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Beogradu, Filološki fakultet

e-adresa: sladjana.vidosavljevic@pr.ac.rs, mika_vido_88@yahoo.com, jelena.krulj-askovic@pr.ac.rs

Sažetak

U modernoj nastavi, kao jedan od važnih načela vaspitno- obrazovnog procesa u kulturno-pluralnom društvu, izdavaja se i interkulturalnost. Čineći bogatijom i raznovrsnijom, kako društvenu tako i školsku sredinu, interkulturalnost podstiče upoznavanje, razumevanje, poštovanje drugačijih stilova života i time proizvodi interkulturalnu osetljivost. Cilj ovog rada jeste da se ukaže, najpre, na značaj kulture, zatim na važnost interkulturalne nastave i obrazovanja, kao i da se skrene pažnja na razvijanje interkulturalne komunikativne kompetencije nastavnika u školama, kao glavnih aktera ovakve moderne, intekulturalne nastave koja umanjuje diskriminaciju i podstiče toleranciju i razumevanje drugih, stranih kultura.

Ključne reči

interkulturalnost; interkulturalna nastava; interkulturalna komunikativna kompetencija; škola; nastavnici

Reference

*** (2010) Politike obrazovanja i usavršavanja - nastavnici su bitni, kako privući, usavršiti i zadržati nastavnike. Beograd: Ministarstvo prosvete Srbije
Amorim, L. (2001) Intercultural learning. u: Community Foundation Transatlantic Fellowship, Orientation Session, june 2-4
Banks, J.A. (2009) Multicultural education: Characteristics and goals. http://books.google.rs/books?james+banks+2009+multicultural+education&source, August 5, 2013
Benjak, M., Hadži, P.V. (2005) Bez predrasuda i stereotipa; Interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu. Rijeka: Izdavački centar Rijeka
Byram, M. (1998) Teaching and assessing intercultural communicative competence. http://books.google.rs/books?id=0vfq8JJWhTsC&printsec=frontcover&hl=sr, August 12, 2013
Byram, M., Nichols, A., Stevens, D. (2001) Developing intercultural competence in practice. http://books.google.rs/books, August 19, 2013
Byram, M., Gribkova, B., Starkey, H. (2002) Developing the intercultural dimension in language teaching: Modern languages. Strasbourg: Language Policy Division, Council of Europe
Dumitrašković, T. (2012) Veza između jezika i kultura: književnost u nastavi stranog jezika. Nova škola, Br. 9, 145-150
Earley, P.C., Ang, S. (2003) Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Stanford: Stanford University Press
Forestal, C. (2007) La dinamique conflictuelle de l'éthique pour une compétence éthique en DLC. ELA revue de didactologie des langues-cultures et de lexiculturologie, n'145, str. 111-123
Francišković, D. (2011) Učenje/usvajanja jezika u plurilingvalnom diskursu - rad sa talentovanim učenicima. u: Varju Potrebić T., Lepeš J. [ur.] U službi talenta, III međunarodna naučna konferencija o negovanju talenta, zbornik radova, Kanjiža: Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, str. 107-113
García, B.A.B. (2008) La competencia intercultural y el papel del profesor de lenguas extranjeras. Dialnet, 12, 2013, http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3186598
Giovanni, F. (1985) Didattica delle Lingue Moderne. Minerva Italica
Gojkov, G. (2011) Interkulturna osetljivost - korak ka stvaranju evropskog identiteta. u: Gajić O. [ur.] Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi, zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, knjiga 1, str. 13-32
Hol, E.T. (1976) Nemi jezik. Beograd: Beogradski izdavačko-grafički zavod / BIGZ
Hrvatić, N. (2009) Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama. u: Peko A., Mlinarević V. [ur.] Interkulturalno obrazovanje - novi razvoji, Osijek: Gradska tiskara, str. 99-130
Ilić, V.R. (1988) Mitologija i kultura. Beograd: Književne novine
Jelačić, S. (2011) Specifičnosti i značaj interkulturalnog obrazovanja u savremenim društvima. Norma, vol. 16, br. 1, str. 9-19
Katunarić, V. (1991) Jedan uvod u interkulturalizam. Theleme, Vol. 37, No.2, 111-132
Kostović, S., Đermanov, J. (2006) Izazovi intrekulturalizma i škola. u: Oljača M. [ur.] Susret kultura, IV međunarodni interdisciplinarni simpozijum, zbornik radova, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 879-886
Kragulj, S., Jukić, R. (2010) Interkulturalizam u nastavi. u: Peko A., Sablić M., Jindra R. [ur.] Obrazovanje za interkulturalizam, 2. međunarodna znanstvena konferencija, zbornik radova, Osijek: Učiteljski fakultet, str. 169-190
Mlinarević, V., Nemet, B.M. (2010) Posjeduju li budući učitelji intrekulturalne kompetencije za rad u izvannastavnim aktivnostima. u: Peko A. [ur.] Obrazovanje za interkulturalizam, 2. međunarodna znanstvena konferencija, zbornik radova, Osijek: Učiteljski fakultet, str. 151-167
Morin, E. (2002) Odgoj za budućnost - Sedam temeljnih spoznaja nužnih u odgoju za budućnost. Zagreb: Educa
Nešković, S. (2010) Sociologija - osnovne kategorije i postmoderno društvo. Čačak: Visoka poslovna škola strukovnih studija
Ninčević, M. (2009) Interkulturalizam u odgoju i obrazovanju - drugi kao polazište. Nova prisutnost, br. 7 (59-84)
Odina, A.T. (2005) La educacion intercultural en la practica escolar. Investigacion en el ambito espanol. Revista de Educacion, Vol. 21, No. 7, 43-51
Peko, A., Mlinarević, V., Jindra, R. (2009) Interkulturalno obrazovanje učitelja - što i kako poučavati. u: Peko A., Mlinarević V. [ur.] Izazovi obrazovanja u multikulturalnim sredinama, Osijek: Učiteljski fakultet, str. 131-157
Perotti, A. (1995) Pledoaje za interkulturalni odgoj i obrazovanje. Zagreb: Educa
Petrović, A., Janjetović, D. (2002) Interkulturalno obrazovanje u našim školama. u: Izazovi demokratije i škola, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Piršl, E. (2007) Interkulturalna osjetljivost kao dio pedagoške kompetencije. u: Previšić V., Šoljan N.N., Hrvatić N. [ur.] Pedagogija - Prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 275-291
Sleeter, C., Grant, C. (1994) Making choices for multicultural education: Five approaches to race, class and gender. http://books.google.rs/books/about/Making_Choices_for_Multicultural_Educati, August 19, 2013
Stojanović, A. (2012) Uloga škole u negovanju različitosti kultura i moralnih vrednosti postmoderne. u: N. Hrvatić, A. Klapan [ur.] Pedagogija i kultura: zbornik radova sa drugog kongresa pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 370-388
Strugar, V. (2012) Sadržaji kulture i kurikulum. u: N. Hrvatić, A. Klapan [ur.] Pedagogija i kultura: zbornik radova sa drugog kongresa pedagoga Hrvatske, Zagreb: Hrvatsko pedagogijsko društvo, str. 378-388
Vujović, A. (2003) Stručno osposobljavanje nastavnika stranih jezika za nastavu strane kulture. Pedagogija, vol. 41, br. 2, str. 35-41
Vujović, A. (2008) Etički aspekt kulturne kompetencije nastavnika stranog jezika. Pedagogija, vol. 63, br. 2, str. 251-260
Zaki, A. (2005) Jezična dristribucija. u: Benjak M., Požgaj Hadži V. [ur.] Bez predrasuda i stereotipa - interkulturalna komunikacijska kompetencija u društvenom i političkom kontekstu, Rijeka: Izdavački centar Rijeka, str. 23-49
Zuković, S., Milutinović, J., Klemenović, J. (2006) Obrazovnje za pluralizam i pluralizam u obrazovanju. u: Subotić Lj. [ur.] Susret kultura, zbornik radova sa IV međunarodnog interdisciplinarnom simpozijuma, Novi Sad: Filozofski fakultet, str. 793-802
Žužul, A. (2002) Temeljne odrednice interkulturalnog učenja i multikulturalnog odgoja. Napredak, Vol. 143, Br. 1, 17-23