Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
CM: Communication and Media
2018, vol. 13, br. 43, str. 95-124
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 12/05/2019
doi: 10.5937/comman13-18786
Creative Commons License 4.0
Vršnjačko nasilje na društvenim mrežama u Republici Srbiji
Univerzitet u Beogradu, Fakultet političkih nauka

e-adresa: rancicjovana@gmail.com

Sažetak

Proteklih godina, elektronsko nasilje je sve zastupljenija tema, naročito kada je reč o mlađim generacijama. Osobenosti komunikacije posredstvom interneta čine ovaj oblik nasilja specifičnim fenomenom savremenog društva. Studije pokazuju da elektronsko nasilje postepeno zamenjuje tradicionalno vršnjačko nasilje ili da ova dva oblika koegzistiraju. Često je elektronsko nasilje samo nastavak nasilja koje se od-vija unutar škole, školskog dvorišta, na ulici, dok postoje i slučajevi vršnjačkog nasilja isključivo u vezi sa internet okruženjem. Kako god da se odvija, u virtuelnoj ili realnoj sredini, njegove posledice su zabrinjavajuće, često i ozbiljnije kada je reč o ovom relativ-no novom obliku nasilja. Kada govorimo o procesu socijalizacije današnjih generacija, sa pravom možemo uzeti internet kao jedan od centralnih agensa. Nedavna istraživanja pokazuju da deca najmanje koriste internet za informisanje i u edukativne svrhe, da je njegova primarna funkcija zabava i komunikacija sa vršnjacima. Internet servisi za komunikaciju i građenje virtuelnog identiteta postaju važan deo njihovog odrastanja. Zato nedostatak znanja o opasnostima koje vrebaju na internetu može najviše oštetiti najmlađe. Ovaj rad teorijski obrađuje temu vršnjačkog nasilja. U uvodnom delu defini-san je pojam elektronskog nasilja, karakteristike i oblici sa kojima se najmlađi korisnici najčešće suočavaju. Naglasak je i na specifičnostima koje ga razlikuju od tradicionalnih oblika nasilja, ali i njegovim posledicama. Ovaj fenomen biće posmatran i sa komuni-kološkog, sociološkog i psihološkog aspekta. Poseban osvrt dat je na pitanje zaštite dece od elektronskog nasilja i ulozi države, roditelja, škole, svedoka i medija u tom procesu.

Ključne reči

Reference

*** (2016) Dan bezbednog Interneta - 9. februar. B92, Posećeno 20. 8. 2018. URL: https://www.b92.net/tehnopolis/internet. php?yyyy=2016&mm=02&nav_id=1093339
*** (2016) Istraživanje o nivou svesti roditelja o rizicima od zloupotreba dece na Internetu. Beograd: UNICEF, Posećeno 27. 8. 2018. URL: http:// www.unicef.rs/files/Istrazivanje%20o%20nivou%20svesti%20roditelja%20 o%20rizicima%20od%20zloupotrebe%20dece%20na%20internetu.pdf
*** (2018) Sajt Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Posećeno: 20. 8. 2018. URL: http://www.mpn.gov.rs/grupa-za-prevenciju-nasilja
*** (2018) Sve boje Interneta. RTS, Posećeno 20. 8. 2018. URL: http://www.rts.rs/page/ tv/sr/story/20/rts-1/2750991/sve-boje-interneta.html
*** (2016) Uredba o bezbednosti i zaštiti dece pri korišćenju informaciono-komunikacionih tehnologija. Posećeno 20. 8. 2018. URL: https://www.para- graf.rs/dnevne-vesti/040716/040716-vest17.html
*** (2017/2018) Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Službeni glasnik RS, br.88/2017 i 27/2018-dr.zakoni
Bastiaensens, S., Vandebosch, H., Poels, K., van Cleemput, K., Desmet, A., de Bourdeaudhuij, I. (2014) Cyberbullying on social network sites. An experimental study into bystanders' behavioural intentions to help the victim or reinforce the bully. Computers in Human Behavior, 31: 259-271
Batić, D. (2013) Psihosocijalni faktori rizika u etiologiji vršnjačkog nasilja. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva, Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 81-92
Bazić, B. (2013) Fenomen vršnjačkog nasilja i oblici njegovog ispoljavanja. Baština, vol. , br. 35, str. 381-394
Beale, W.A., Hall, R.K. (2007) Cyberbullying: What School Administrators (and Parents) Can Do. Cleaning House: A Journal of Educational Stretegies, Issues an Ideas, 81(1): 8-12
Bubonjić, M. (2014) Slobodno vreme digital natives generacije. u: D. Todorović, D. Petrović & D. Prlja [ur.] Internet i društvo, Beograd: Srpsko sociološko društvo, 473-488
Čović, A. (2014) Načini zloupotrebe dece putem Interneta. u: D. Todorović, D. Petrović & D. Prlja [ur.] Internet i društvo, Beograd: Srpsko sociološko društvo, 379-393
Ćalović, D. (2012) Identitet u vremenu cyber svjetova. Filozofska istraživanja, 32(1): 19-30
Dalla, P.V., di Pietro, A., Morel, S., Psaila, E. (2016) Cyberbullying Among Young People. Brussels: Policy Department for Citizens' Rights and Constituional Affairs
Dragin, A., Muškinja, O., Duškov, M., Bundalo, Ž. (2013) Eksploatacija dece na Internetu - izveštaj pokrajinskog ombudsmana. Novi Sad: Pokrajinski ombudsman
Đerić, I., Studen, R. (2006) Stereotipi u medijima i medijsko opismenjavanje mladih. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, vol. 38, br. 2, str. 456-471
Đorić, M. (2009) Buling kao vrsta socijalnog nasilja. Politička revija, vol. 8, br. 3, str. 145-164
Đurić, M. (2013) Uloga djece i mladih -svjedoka nasilja u sprečavanju nasilja među vršnjacima. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 383-396
Ey, L.A., Taddeo, C., Spears, B. (2015) Cyberbullying and Primary-School Aged Children: The Psychological Literature and the Challenge for Sociology. u: C. Mr. Guckin & L. Corcoran [ur.] Cyberbullying: Where Are We Now?, Adelaide: MDPI AGSchool of Education, University of South Australia, 5(2): 492-514
Görzig, A., Macháčková, H. (2015) Cyberbullying from a Socio-ecological Pespective: A Contemporary Synthesis of Findings from EU Kids Online. u: B. Cammaerts, N. Anstead & R. Garland [ur.] Media@LSE Working Paper Series, London: Media@LSE, 1-35
Hinduja, S., Patchin, W.J. (2011) High -Tech Cruelty. Educational Leadership, 68(5): 48-52
Ignjatović, Đ. (2011) Pojam i etiologija nasilničkog kriminaliteta. Crimen, vol. 2, br. 2, str. 179-211
Joksimović, S., Vasović, M. (1990) Psihološke osnove čovekoljublja - oblici i činioci prosocijalne orijentacije mladih. Beograd: Institut za peagoška istraživanja
Kofoed, J., Ringrose, J. (2012) Travelling and sticky affects: Exploring teens and sexualized cyberbullying through a Butlerian-Deleuzian-Guattarian lens. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 33(1): 5-20
Kowalski, R.M., Giumetti, G.W., Schroeder, A.N., Lattanner, M.R. (2014) Bullying in the digital age: A critical review and meta-analysis of cyberbullying research among youth. Psychological Bulletin, 140(4): 1073-1137
Kuzmanović, D., Lajović, B., Grujić, S., Medenica, G. (2016) Digitalno nasilje - prevencija i reagovanje. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Lepojević-Kovačević, M., Pavlović-Žunić, V., Kovačević, M. (2014) Roditeljski nadzor dece i adolescenata na Internetu. u: D. Todorović, D. Petrović & D. Prlja [ur.] Internet i društvo, Beograd: Srpsko sociološko društvo
Li, Q. (2006) Cyberbullying in Schools: A Research of Gender Differences. School Psychology International, 27(2): 157-170
Lukić, D.R. (1974) Sociologija morala. Beograd: Srpska akademija nauke i umetnosti
Ljepava, N. (2011) Realno zlostavljanje u virtuelnom svetu: prevencija i intervencija u slučajevima zlostavljanja na Internetu. Aktuelnosti -informativni bilten udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Republike Srbije, 1-2: 23-33
Mandarić, V. (2012) Novi mediji i rizično ponašanje djece i mladih. Bogoslovska smotra, 82: 131-149
Marković-Krstić, S., Milošević-Radulović, L. (2016) Humanistička dimenzija obrazovanja mladih u kontekstu savremenih društvenih promena. Niš: Filozofski fakultet
Marwick, A., Boyd, D. (2014) It's just drama': teen perspectives on conflict and aggression in a networked era. Journal of Youth Studies, 17(9): 1187-1204
McQueen, D. (1998) Television: A Media Student's Guide. London: Arnold
Miladinović, A., Petričević, V. (2013) Elektronsko vršnjačko nasilje. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 245-258
Milošević, T. (2018) Protecting Children Online? Cyberbullying Policies of Social Media Companies. Cambridge, MA: The MIT Press
Mojsilović, Ž., Gavrić, N. (2013) Kuda vodi vršnjačko nasilje - maloletnička delikvencija, pojam i karakteristike. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 107-118
Murray, P.J. (2008) Media Violence: The Effects are Both Real and Strong. American Behavioral Scientist, 51(8): 1212-1230
Nedimović, T., Biro, M. (2011) Faktori rizika za pojavu vršnjačkog nasilja u osnovnim školama. Primenjena psihologija, 4(3): 229-244
Olweus, D. (2012) Cyberbullying: An overrated phenomenon?. European Journal of Developmental Psychology, 9(5): 520-538
Popadić, D., Kuzmanović, D. (2016) Mladi u svetu Interneta. Beograd: Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Popadić, D. (2009) Nasilje u školama. Institut za psihologiju: Beograd
Putnik, N., Milošević, M., Bošković, M. (2013) Elektronsko nasilje - novi oblik vršnjačkog nasilja. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 293-306
Rakić, J. (2017) Pojam i oblici vršnjačkog nasilja. Pravne teme, 5: 59-67
Ružić, N. (2009) Internet - korisna baza podataka ili uzročnik antisocijalnog ponašanja?. MediAnali, 3(5), 229-240
Ružić, N. (2011) Zaštita dece na Internetu. Nova prisutnost: časopis za intelektualna i duhovna pitanja, 9(1), 155-169
Sumonja, S., Skakavac, T. (2013) Nasilje putem Interneta kao oblik maloljetničkog vršnjačkog nasilja. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 233-244
Surčulija-Milojević, J. (2016) Dozvoljenost ograničenja slobode izražavanja u skladu sa evropskim instrumentima i medijskim zakonodavstvom Republike Srbije. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet, doktorska disertacija
Šapić, J. (2016) Bezbednost dece na Internetu u Srbiji: Izloženost bez koordinisane zaštite. Beograd: Centar za istraživanje javnih politika
Tramošljanin, B. (2011) Socijalizacija i agensi socijalizacije. Sociološki godišnjak, 6: 73-89
Vasović, M. (2007) U predvorju politike - politička socijalizacija u detinjstvu i ranoj adolescenciji. Beograd: Službeni glasnik
Vejnović, D. (2013) Teorija i praksa vršnjačkog nasilja. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 69-79
Vranješ, N., Petković, D. (2013) Uloga javnih ustanova u tretmanu vršnjačkog nasilja. u: Šikman M. [ur.] Međunarodna naučnostručna konferencija Vršnjačko nasilje (etiologija, fenomenologija, načini prevazilaženja i komparativna iskustva), Banja Luka: Visoka škola unutrašnjih poslova, 183-193
Zaman, B., Nouwen, M. (2016) Parental Controls: Advice for Parents, Researchers and Industry. London: EU Kids Online
Zipfel, A., Kunzik, M. (2007) Mediji i nasilje: aktuelno stanje u znanosti. MediAnali, 1(1), 1-26