Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:6

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2017, vol. 11, br. 2, str. 95-101
Benefiti sportsko-rekreativnih sadržaja u programima turističke animacije
Visoka škola akademskih studija 'Dositej', Beograd

e-adresasasadjordjevic70@hotmail.rs
Ključne reči: sportsko-rekreativni programi animacije; benefiti; motivacija; učešće turista; komunikacija; zdravstveni efekat
Sažetak
Sportsko-rekreativni programi animacije u turizmu predstavljaju važan deo savremene turističke ponude i izazivaju veliku radoznalost i zainteresovanost turista za njihovu realizaciju, budući da su vezani za korišćenje datih mogućnosti za održavanje i unapređenje njihovog psiho-fizičkog zdravlja. Baziraju se na nekim fundamentalnim principima uspešne animaciono-turističke aktivnosti (sloboda izbora, primerenost sklonostima i afinitetima, neposredno učešće turista u realizaciji, interpersonalna komunikacija, dinamičnost ovog segmenta turista i dr.). Takav tretman sportsko-rekreativnih programa i realna očekivanja na planu jačanja tela i duha putem njihovog ostvarivanja, čini razmatranje benefita sportsko-rekreativnih sadržaja u programima turističke animacije, kao i uloge i značaja sportsko-rekreativnih programa animacije u turizmu, izuzetno svrsishodnim i opravdanim. U tom kontekstu, a polazeći od saznanja da se zdravlje može ne samo sačuvati, nego i unaprediti, u ovom radu se imaju u vidu, pre svega, pitanja koja su vezana za izgrađivanje odgovarajuće motivacije turista za realizaciju programiranih sportsko-rekreativnih sadržaja; zatim, za neposredno uključivanje turista u ostvarivanje sportsko-rekreativnih programa animacije; kao i pitanja vezana za zdravstveni efekat, kao najvažniji ishod i cilj ostvarivanja sportsko-rekreativnih sadržaja u programima turističke animacije.
Reference
Damnjanović, A., Ristić, Z. (2017) Savremeni trendovi koji utiču na izbor turističke destinacije. u: Strateški izbori i održivi razvoj turističkih destinacija, Pale: Univerzitet u Istočnom Sarajevu - Ekonomski fakultet, 345-351
de Knop, P. (1990) Recipročan razvoj sporta i turizma. u: Programi sportfiske rekreacije u procesu rada i turizmu, Zagreb: FFK, 186-205
de Knop, P. (1990) Sport for All and Active Tourism. World Leisure & Recreation, 32(3): 30-36
Downward, P., Lumsdon, L., Weston, R. (2009) Visitor Expenditure: The Case of Cycle Recreation and Tourism. Journal of Sport & Tourism, 14(1): 25-42
Đorđević, S. (2012) Turistička animacija u funkciji sublimacije intrapersonalne u interpersonalnu komunikaciju. Komunikacija i kultura online, 3(3), 2012
Đorđević, S. (2012) Programi animacije u funkciji ponovnog izbora turističke destinacije. Novi Sad: Fakultet za sport i turizam, Doktorska disertacija
Đorđević, S., Tomka, D. (2011) Koncept lanca animacije u turizmu. Tims Acta, 5(2); 70-79
Đorđević, S. (2013) Bitne determinante kreativnog turizma i humanizma. Turističko poslovanje, 15-23; (18)
Đorđević, S. (2015) Klub Mediterane u funkciji afirmacije turističke animacije. Turističko poslovanje, br. 15, str. 143-151
Filo, K., Funk, D.C., o`Brien D. (2011) Examining motivation for charity sport event participation: a comparison of recreation-based and charity-based motives. Journal of Leisure Research, 43(4); 491
Gammon, S., Robinson, T. (1997) Sport and tourism: a conceptual framework. Journal of Sport & Tourism, 4(3): 11-18
Hinch, T. D., Higham, J. E. S. (2001) Sport tourism: a framework for research. International Journal of Tourism Research, 3(1): 45-58
Hirtenlehner, H., Mörth, I., Steckenbauer, G.C. (2002) Travel motive research. Tourismus Journal, 6(1); 93-115
Ivanovski, A.K. (2014) Animacija programima rekreativnih aktivnosti u turizmu. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, Doktorska disertacija
Jacobi, D. (1983) Kulturni turizam u selima odmora. Kultura, (60-61), 234-244
Jennings, G. (2007) Water-based tourism, sport, leisure, and recreation experiences. Routledge
Laverie, D.A., Arnett, D.B. (2000) Factors affecting fan attendance: The influence of identity salience and satisfaction. Journal of leisure Research, 32(2); 225-246
Marković, J., Zubanov, V., Đere, L. (2015) Socijalizacija kao faktor uticaja na zadovoljstvo učesnika planinarskog maratona na Fruškoj gori. TIMS. Acta, vol. 9, br. 2, str. 127-134
Mitić, D. (2001) Rekreacija. Beograd: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Pompl, W. (1983) The concept of animation. Tourism Management, 4(1): 3-11
Raič, A. (2006) Sportski menadžment kao profesija i kao nauka. u: 2nd International conference Management in sport, Beograd: Univerzitet Braća Karić - Fakultet za menadžment u sportu
Relac, M. (1979) Sportska rekreacija u turizmu. Zagreb: Sportska tribina
Relac, M., Bartoluci, M. (1987) Turizam i sportska rekreacija. Zagreb: Informator
Smith, M., Puczkó, L. (2008) Health and wellness tourism. Routledge
Tekin, A. (2004) Sport tourism - an animation perspective. Journal of Sport & Tourism, 9(4): 317-322
Wallrabeustein, K. (2009) Značaj pull faktora turističke motivacije za potencijalne turiste u Vojvodini. Hotellink - časopis za teoriju i praksu hotelijerstva, Beograd, 13-14 (685-695), VHŠ
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/timsact11-13685
objavljen u SCIndeksu: 13.10.2017.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka