Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:14
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Teme
2012, vol. 36, br. 2, str. 887-903
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 22/03/2013
Da nam budu jasnija pitanja naše vere i struke ili o jezičkim nedoumicama i njihovoj (zlo)upotrebi
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za filozofiju

e-adresa: zmjovan@sezampro.rs

Projekat

Održivost identiteta Srba i nacionalnih manjina u pograničnim opštinama istočne i jugoistočne Srbije (MPNTR - 179013)

Sažetak

Na osnovu uvida u mnogobrojne tekstove iz oblasti društvenih nauka posvećene verskom životu srpskog naroda pravoslavne vere, odnosno istoriji i baštini Pravoslavne crkve u Srbiji, uočeno je često neadekvatno, katkad i netačno korišćenje pojmova i izraza, što je moguće shvatiti i kao posledicu prihvatanja kolokvijalnog govora kao neprikosnovenog izvora, ali i kao vrstu konformizma. Pomenuta praksa (i) u sredstvima javnog informisanja može biti shvaćena i kao oproban vid manipulacije i mistifikacije, s ciljem odbrane neistine, u korist raznolikih interesa i predrasuda. Žrtve takvog pristupa obično su upravo oni kojima su plasirani takvi pojmovi. Otuda navedena problematika, pored toga što pripada sociologiji, istoriji i istoriji umetnosti, kao i nekim drugim naučnim disciplinama, manje ili više srodnim, podstiče na posmatranje problema i iz ugla psihologije, kolektivne i individalne, uključujući i osobenosti demokratije i pluralizma mišljenja u današnjoj Srbiji.

Ključne reči

terminologija; upotreba termina; zloupotreba termina; pluralizam; dogmatizam

Reference

*** (1982) Sociološki leksikon. Beograd: Savremena administracija
Apaduraj, A. (2011) Kultura i globalizacija. Beograd: Biblioteka XX vek
Bakić-Hajden, M. (2003) Šta je to tako vizantijsko na Balkanu?. u: Bjelić Dušan I., Savić Obrad [ur.] Balkan kao metafora: između globalizacije i fragmentacije, Beograd: Beogradski krug
Bakić-Hejden, M. (2006) Varijacije na temu 'Balkan'. Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju
Belonik, D. (2002) Feminizam u hrišćanstvu. Žena u ogledalu svetoga pisma - pravoslavni stav. Beograd: Gutenbergova galaksija
Bigović, R. (1993) Pravoslavlje i verska tolerancija. Kultura, 91-92 117-123
Bigović, R. (2010) Pravoslavna crkva i evropske integracije. u: Đorđević Dragoljub B., Miloš Jovanović [ur.] Mogućnosti i dometi socijalnog učenja pravoslavlja i Pravoslavne crkve, Beograd: Fondacija Konrad Adenauer, 375-86
Bigović, R. (2007) Pravoslavna crkva i nacija. Politika, od 24. 10
Bogdanović, D. (1989) Sveti oci i učitelji crkve - mala priručna patrologija. Beograd: Bogoslovski fakultet
Bojanović, R. (1981) Mišljenje i identitet. Ideje, 8: 61-72
Božilović, N. (2006) Kič kultura. Niš: Zograf
Brajičić, R. (1999) Ideolog otvorenog društva o skolastici i skolastik o otvorenom društvu. Obnovljeni život, 54 (3); 303-25
Bubalo, I. (2002) Nacionalno u kontekstu univerzalnog i partikularnog. Bosna Franciscana, 16: 5-12
Canobbio, G., ur. (2002) Mali teološki leksikon. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Cvetković, V.N. (2002) Nacionalni identitet i (re)konstrukcija institucija u Srbiji - ideologije, obrazovanje, mediji. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 51-75
Cvitković, I. (1997) Nacija i konfesija u ratu - na primjera rata u BiH 1991-1995. u: Etno-religijski odnosi na Balkanu, Niš: JUNIR, str. 45-56
Cvitković, I. (2001) Nacija, nacionalizam i religije Ballkana. u: Vukomanović Milan, Marinko Vučinić [ur.] Religije Balkana - susreti i prožimanja, Beograd: Beogradska otvorena škola, str. 86-100
Čičak-Chand, R. (1998) Religija - etičnost - politika. Revija za sociologiju, 2-4: 179-93
Čolović, I. (1994) Bordel ratnika. Beograd: Biblioteka XX vek
Čolović, I.M. (1997) Politika simbola - ogledi o političkoj antropologiji. Beograd: Radio B92
Damnjanović, M. (1989) Tradicija i princip stvaralačkog u umetnosti. Polja, 35(361): 73-75
Denegri, J. (2004) Opstanak umetnosti u vremenu krize. Beograd: Cicero
Dimitrijević, N. (2003) Kritičko čitanje tradicije i poredak slobode / Critical reading of tradition and the order of freedom. Republika, Beograd, br. 310-311, 1-30. 06
Dimitrijević, S.M. (1926) Sveti Sava u narodnom verovanju i predanju. Vesnik srpske crkve, 822-24
Dimitrijević, V. (2006) Pravoslavni monarhizam - izvori i smisao - s verom u Boga, za Kralja i Otadžbinu. Pravoslavlje, 01.03., 30-32
Djordjević, D.B., Djurović, B. (1993) Sekularizacija i pravoslavlje - slučaj Srba. Gradina, 28(10-12): 219-223
Dugandžija, N. (1983) Religija i nacija - uvodna istraživanja. Zagreb: Centar za kulturnu djelatnost
Đorđević, D.B. (1993) Konfesionalna identifikacija i tolerancija - dijalog i suživot. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, 91-92, 135-147
Đorđević, M. (2006) Raskol i jeres - pitanja bez odgovora. Limes plus, (2-3): 141-149
Đurić, M. (1972) Stihija savremenosti - društvenofilozofska razmatranja. Beograd: Srpska književna zadruga
Đurišić-Bojanović, M. (2009) Psihološka perspektiva demokratskih odnosa. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja
Eriksen, T.H. (2004) Etnicitet i nacionalizam. Beograd: Biblioteka XX vek
Farrelly,, John, M. (2005) Providnost. u: Glazier M., Hellnjig Monika K. [ur.] Suvremena katolička enciklopedija, Split: Marjan tisak, knjiga III; 307-11
Flere, S. (1986) Sociologija religije i srpsko pravoslavlje. Gradina, 1-2: 80-8
Florovski, G.V. (1998) Putevi vizantijskog bogoslovlja. Beseda, 5(1-4): 17-48
Gavrilović, L. (2001) Mekluan i san o Zlatnom Dobu Šljive. Nova srpska politička misao, vol. 8, br. 1-4, str. 123-135
Grejem, G. (2002) Lik prošlosti - filozofski pristup istoriji. Beograd: Plato
Hall, T. (2004) Predodređenje (predestinacija). u: Krim K. [ur.] Enciklopedija živih religija, Beograd: Nolit, 554, 555
Hark, H. (1998) Leksikon osnovnih jungovskih pojmova. Beograd: Dereta
Holm, S. (2005) Prošlost, povijest i društvo. u: Graovac Isidor [ur.] Dijalog povjesničara - istoričara, Zagreb: Zajednica istraživača Dijalog, 49-67
Ilić, M. (1983) Sociologija kulture i umetnosti. Beograd: Naučna knjiga
Ilić, V. (1993) Kulturna i religijska svest u (srednjovekovnoj) kulturi Srba. u: <Živković Gordana> [ur.] Čovek i crkva u vrtlogu krize: Šta nam nudi pravoslavlje danas?, Niš: Gradina, 177-87
Jeftić, A. (2001) Dositej i njegova misao. Vidoslov, 24: 159-64
Jerotić, V. (1999) Vera i nacija. Beograd: Ars Libri
Jerotić, V. (1993) Pravoslavlje i Zapad. u: Jovanović Bojan [ur.] Srpska Vizantija, Beograd: Dom kulture Studentski grad, str. 14
Jevtić, A. (2002) Hristos a ne Hrist. Novi Sad: Beseda
Jovanović, M. (1994) Kriterijumi srpske crkvene umetnosti. Zbornik Matice srpske za scenske umetnosti i muziku, Novi Sad, 15, 11-15
Jovanović, Z.M. (2004) Zebrnjak - u traganju za porukama jednog spomenika ili o kulturi sećanja kod Srba. Gornji Milanovac: Biblioteka 'Braća Nastasijević'
Jovanović, Z.M. (2009) Kroz dveri ka svetlosti leksikon liturgike, simbolike, ikonografije i graditeljstva pravoslavne crkve. Beograd: Pirg
Jovanović, Z.M. (2009) Beogradska (nad)biskupija, njeni natpastiri i Crkve kroz epohe. Beograd: Beogradska nadbiskupija, knj. I
Kadijević, A. (2010) Arhitektura i duh vremena. Beograd: Gradjevinska knjiga
Končarević, K. (2003) Pravoslavlje i jezička globalizacija. u: [ur.] Hrišćanstvo i evropske integracije, Beograd: Hrišćanski kulturni centar, 81-107
Kotoranin, Ž. (1995) O poreklu 'većih' prava Carigradske crkve. Sveti knez Lazar, 1: 49-86
Kožul, F. (1987) Religija i nacija. Novi Sad: Dnevnik
Kuburić, Z. (2005) Religious and national identity in process of globalization of Serbia. u: Gavrilović Danijela [ur.] Religion and Globalization, Niš: JUNIR, 55-63
Kuburović, M. (1994) Ni šabloni, ni spomenik sujeti. Politika, 25.11.1994; s izlaganja Pribislava Simića na naučnom skupu 'Tradicija i savremeno crkveno graditeljstvo
Kusovac, N. (1997) Značaj kulture i obrazovanja u očuvanju istorijske svesti srpskog naroda. u: Geopolitička stvarnost Srba, Beograd: Institut za geopolitičke studije
Lalević, M.S. (1974) Sinonimi i srodne reči srpskohrvatskoga jezika. Beograd: Sveznanje
Madžarević,, Gradimir, D. (2002) Predodređenje. u: Enciklopedija pravoslavlja, Beograd: Savremena administracija, 1546
Majnhof, U.H., Triandafilidu, A., ur. (2008) Transkulturna Evropa. Beograd: Clio
Majstorović, S. (1979) U traganju za identitetom. Beograd: Slovo ljubve
Mander, J., Goldsmith, E., Živić, T., Marković, M., Čorbić, I. (2003) Globalizacija - argumenti protiv. Beograd: Clio
Manojlović-Pintar, O. (2006) Istorija i sećanje - studije istorijske svesti. Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije
Marasović, Š. (1984) Crkva, nacija i klasa. Crkva u svijetu, 2: 146-158
Milosavljević, O. (1998) Pošast mondijalizma. Vreme, 424: 36-40
Milosavljević, O.J. (2002) Izbor ili nametanje tradicije. Republika, Beograd, br. 281, 16-31. mar, str. 17-32
Mišić, S. (1999) Stup, stlp. u: Sima Ćirković, Rade Mihaljčić [ur.] Leksikon srpskog srednjeg veka, Beograd: Knowledge, 718-719
Mitrović, M. (2002) Tradicionalizam i moderni elementi srpskog identiteta. u: Mitrović Ljubiša, i dr. [ur.] Kulturni i etnički identiteti u procesu globalizacije i regionalizacije Balkana, Niš: Centar za balkanske studije, 41-51
Monti, L. (2004) Od Brisela do Vizantije. Limes plus, Clio, Beograd, 1
Naumović, S.P. (1994) Upotreba tradicije - politička tranzicija i promena odnosa prema nacionalnim vrednostima u Srbiji 1987-1990. u: Prošić Dvornić Mirjana [ur.] Kulture u tranziciji (Cultures in transition), Beograd: Plato, str. 95-119
Nešić, B. (2006) Očuvanje identiteta u procesu globalizacije. Pravoslavlje, 20-22; 15.05.2006
Nikitović, A. (1998) Savremena određenja pojma nacionalnog identiteta. Filozofija i društvo, br. 14, str. 147-158
Nikitović, A. (1999) Predmoderno etničko jezgro i moderna nacija. Sociološki pregled, vol. 33, br. 3-4, str. 273-288
Novosjelski, J. (1988) Vizantija i Zapad. Gradac, 16(82-83-84): 243-245
Obrenović, Z.G. (2002) Nacionalna država i izazovi globalizacije. Filozofija i društvo, br. 19-20, str. 77-101
Panić, V. (1993) Psihološka analiza doživljavanja i poimanja izraza Vizantija i vizantijska kultura u studentskoj populaciji. u: Jovanović Bojan [ur.] Srpska Vizantija, Beograd: Dom kulture Studentski grad, 251-56
Pavle, patrijarh srpski (1998) Da nam budu jasnija neka pitanja naše vere. Beograd: Izdavački fond Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke
Pavlović, L. (1965) Kultovi lica kod Srba i Makedonaca - istorijsko-etnografska rasprava. Smederevo: Narodni muzej
Perica, V. (2006) Balkanski idoli - religija i nacionalizam u jugoslovenskim državama. Beograd: Biblioteka XX vek, I-II
Podunavac, M.L. (2000) Liberalizam i multikulturalizam. Filozofija i društvo, br. 17, str. 77-92
Poper, K.R. (1993) Otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Beograd: BIGZ, II
Popović, D. (1998) Mošti svetog Save. u: Ćirković Sima [ur.] Sveti Sava u srpskoj istoriji i tradiciji, Beograd: SANU Balkanološki institut SANU, 251-266
Popović, D.I. (1998) Svetiteljsko proslavljanje Simeona Nemanje - prilog proučavanju kulta moštiju kod Srba. Zbornik radova Vizantološkog instituta, br. 37, str. 43-53
Prodanović, M. (1994) Boja zvona. Vreme, 1, 7, dodatak Vreme umetnosti
Radić, R. (2009) Istorija i pseudoistorija. u: [ur.] Kriza istorije - srpska istoriografija i društveni izazovi kraja 20. i početka 21. veka, Beograd: Udruženje za društvenu istoriju, 204
Radisavljević-Ćiparizović, D. (2006) Religioznost i tradicija - vezanost za religiju i crkvu u Srbiji na raskršću milenijuma. Beograd: Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta
Radović, A. (1984) Nacionalna crkva i sveti narod. u: Religija i nacija, Zagreb: Centar za idejno-teorijski rad Gradskog komiteta SK Hrvatske, 76-80
Radović, A. (1984) Pravoslavno shvatanje nacije. u: Religija i nacija, Zagreb: Centar za idejno-teorijski rad Gradskog komiteta SK Hrvatske, 133-37
Sajlović, M. (2006) O smislu i potrebi prevođenja dela Svetih Otaca. Priroda bogoslovlja Otaca. Pravoslavlje, 950 (13): 12
Skouteri-Didaskalou, E. (1994) Tradicija tradicije od svakodnevnog do naučnog diskursa - rasprava o savremenoj grčkoj ideologiji u procesu razvoja. u: Prošić-Dvornić M. [ur.] Kulture u tranziciji, Beograd: PlatΩ, 71-88
Smit, A.D. (2010) Nacionalni identitet. Beograd: Biblioteka XX vek
Stupar, M.J. (2003) Svetski poredak, globalizacija i pitanje suvereniteta. Filozofija i društvo, br. 21, str. 273-294
Subotin-Golubović, T., Špadijer, I. (1997) Vizantijska himnografija i srpska liturgijska književnost - kult svetitelja i nastajanje službe. Zbornik Matice srpske za slavistiku, br. 53, str. 71-85
Šacki, J. (1972) Tri pojma tradicije. Književna kritika, 2: 3-19
Šagi-Bunić, T.J. (1983) Katolićka crkva i hrvatski narod. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Šmeman, A. (1993) Suštinsko pitanje. Hrišćanska misao, Beograd, 6-8, 2-5
Šmeman, A. (2007) Dnevnik oca Aleksandra Šmemana - (1973-1983). Trebinje: Eparhija zahumsko-hercegovačka i primorska
Šmeman, A. (2007) Naš život u Hristu, Hristov život u nama - izabrane besede, eseji, studije i odlomci iz Dnevnika 1973-1983. Beograd: Misionarska škola pri hramu Svetog Aleksandra Nevskog
Šušnjić, Đ.J. (1971) Otpori kritičkom mišljenju. Beograd: Vuk Karadžić
Terrin, A.N. (2006) Uvod u komparativni studij religija. Zagreb: Kršćanska sadašnjost
Todorova, M. (1999) Imaginarni Balkan. Zemun: Biblioteka XX vek
Trebješanin, B.M. (1996) Antropološke pretpostavke patriotizma. Zbornik Instituta za pedagoška istraživanja, br. 28, str. 89-103
Trebješanin, Ž. (2000) Psihoanaliza - mali leksikon. Beograd: Plato
Trifković, S. (1999) Od globalizma do posthumanizma - ideološka osnova zapadne politike na Balkanu. Sociološki pregled, vol. 33, br. 3-4, str. 257-272
Truhelka, B. (1930) Starohrišćanska sećanja Nikole Boškovića. Misao, 90-95
Vargas, L.M. O kritici globalizacije - kulturni identiteti i slobode. dostupno na: http://www.openmontenegro.eu/2011/05/30/o-kritici-globalizacije-kulturni-identiteti-i-slobode, poslednji pristup 16.08.2011
Vlasije, F. (2008) Primat i sabornost Crkve u pravoslavnom predanju. Bogoslovlje, 1: 69-75
Vučinić,, Marinko, M. (2002) Ko su novi patrioti. Republika, 296 (43): 42
Vukašinović, V. (1994) Lek besmrtnosti. Novi Sad: Ekološki pokret grada Novog Sada
Vukomanović, M. (2008) Homo viator - religija i novo doba. Beograd: Čigoja štampa
Vukomanović, M. (2006) Srpska pravoslavna crkva između tradicionalizma, konzervatizma i fundamentalizma. u: Istorija i sećanje, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 175-190
Zeković, M. (2001) Kosovski mit i svetosavlje. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 31, str. 47-67
Žak, A. (2005) Šta je to mondijalizam?. Gradina, 9 (68): 67
Živković, G. (2010) Ima li hrišćanske vere bez Crkve?. Pravoslavlje, 1041-1042: 24, 25
Živković, J. (2001) Nacionalni identitet i građansko društvo - identitet Roma i građansko društvo. Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini, br. 31, str. 109-126