Metrika

  • citati u SCIndeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:0
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0

Sadržaj

članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
2010, vol. 47, br. 4-6, str. 303-314
Nedostaci prospekta
Univerzitet u Novom Sadu, Pravni fakultet, Srbija
Ključne reči: prospekt; netačnost prospekta; nepotpunost prospekta; nedostaci u oblikovanju prospekta; odgovornost za sadržinu prospekta
Sažetak
U ovom članku autor se bavi analizom nedostataka (mana) prospekta. Sadržina prospekta je manljiva kad nije usklađena sa propisima o njegovoj potpunosti, istinitosti i transparentnosti. S obzirom na vrstu nedostatka prospekt može da bude netačan, nepotpun i obmanjujući (krivo navodeći). Manjkavost prospekta jeste jedan od osnovnih preduslova za postojanje eventualne odgovornosti za sadržinu prospekta. Zbog toga je neophodno utvrditi šta se pod njome podrazumeva, kao i to na osnovu kojih kriterijuma se određen prospekt može smatrati netačnim, nepotpunim ili obmanjujućim. Sadržina prospekta je netačna ako prospekt sadrži navode (podatke, informacije) koji nisu istiniti. Nepotpunost prospekta postoji ako nedostaju informacije koje su neophodne za donošenje odluke o ulaganju od strane prosečnog ulagača. Konačno, prospekt može da sadrži tačne i sve neophodne podatke (obavezne i fakultativne), ali da na osnovu načina na koji su informacije u njemu izložene i uopšte na osnovu načina na koji je oblikovan stvara pogrešnu predstavu o emitentu i hartijama od vrednosti koje su predmet javne ponude ili uvrštenja na određeno tržište. Takav prospekt se smatra obmanjujućim (krivo navodećim) i on takođe može prouzrokovati štetu i odgovornost u vezi sa prospektom.
Reference
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih inansijskih instrumenata. Službeni glasnik RS, br. 47
Arsić, Z. (2004) Odgovornost za sadržinu prospekta. Pravo i privreda, vol. 41, br. 9-12, str. 75-83
Ellenberger, J. (2001) Prospekthaftung im Wertpapierhandel. Berlin - New York: Walter De Gruyter
Fleischer, H. Prognoseberichtertsttatung im Kapitalmarktrecht und Haft ung fur fehlerhaft e
Heinz-Dieter, A. (1985) Prospekthaftung. Koln-Berlin-Bonn-Munchen, Dissertation
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta, Izdavački centar
Kalss, S., Martin, O., Zollner, J. (2005) Kapitalmarktrecht: System. Wien, Band I
Klaus, H., Voigt, H. (2005) Prospekt und Kapitalmarkt-informationshaft ung. Hamburg, 1. Aufl age
Kunz, J. (1991) Die Borsenprospekthaft ung nach Umsetzung der EG-Richtlinien in innerstaatliches Recht. Berlin, Dissertation
Marjanski, V. (2009) Stanje našeg prava u materiji regulisanja javne ponude hartija od vrednosti i prospekta. Pravo i privreda, vol. 46, br. 5-8, str. 579-596
Marjanski, V. (2009) Javna ponuda hartija od vrednosti. Novi Sad, doktorska disertacija
Rudiger, V. (2006) Prognosen im Kapitalmarktrecht. Die Aktiengesellschaft, Heft 19/ str. 690-698
Zyvny, T. (2007) Kapitalmarktgesetz. Wien, 1. Auflage
Živković, B. (2006) Tržište akcija. u: Vasiljević Mirko [ur.] Akcionarska društva, berze i akcije - ABA - specijalističke studije, Beograd, Zbornik radova, str. 583
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljen u SCIndeksu: 29.03.2011.

Povezani članci

Nema povezanih članaka