Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:9
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2023, vol. 95, br. 1, str. 196-233
Sličnosti i razlike u emisiji hartija od vrednosti i virtuelnih valuta - pitanje pravne odgovornosti emitenta
Institut društvenih nauka, Beograd, Srbija

e-adresasoviljpeca@gmail.com
Projekat:
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (institucija: Institut društvenih nauka, Beograd) (MPNTR - 451-03-68/2020-14/200004)

Ključne reči: odgovornost emitenta; hartije od vrednosti; emisija hartija od vrednosti; prospekt; virtuelne valute; digitalni tokeni; inicijalna ponuda tokena; beli papir
Sažetak
Evolucija finansijskog tržišta iznedrila je nove instrumente trgovine - virtuelne valute. Imajući u vidu raznovrsnost i nehomogenost virtuelnih valuta, autor je istraživao položaj digitalnih tokena, koji se, s obzirom na svojstva, upodobljavaju serijskim hartijama od vrednosti. Stoga se u prvom delu rada sagledava emisija digitalnih valuta. Centralni deo rada posvećen je kritičkom sagledavanju i analiziranju pitanja pravne odgovornosti emitenta za manjkavost prospekta, odnosno belog papira, s posebnim osvrtom na krug pasivno legitimisanih lica. Cilj predmetnog istraživanja je da se uporednom analizom ukaže na sličnosti i razlike koje prate emisije hartija od vrednosti i digitalnih tokena. Na kraju, korišćenjem normativnog i komparativnog metoda, autor zaključuje da, uprkos brojnim prednostima ozakonjenja emisije i trgovine virtuelnih valuta, emisiju digitalnih tokena prate rizici i pojedine nedoslednosti u poređenju sa emisijom hartija od vrednosti.
Reference
*** (2021) Pravilnik o belom papiru i naknadnom belom papiru koji se odnosi na digitalne tokene. Službeni glasnik RS, br. 69/2021
*** (2021) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 129/2021
*** (2011-2020) Zakon o tržištu kapitala. Službeni glasnik RS, br. 31/2011, 112/2015, 108/2016. i 9/2020
*** (2006) Zakon o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata. Službeni glasnik RS, br. 47/2006
*** (2021) Pravilnik o oglašavanju inicijalne ponude digitalnih tokena za koju nije odobren beli papir i oglašavanju u vezi digitalnih tokena za koje nije odobren naknadni beli papir. Službeni glasnik RS, br. 69/2021
*** Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on Markets in Crypto-assets, and amending Directive (EU) 2019/1937
*** (2017) Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/ EC. Official Journal of the European Union, L 168, čl. 20, st. 9
*** (1978-2020) Zakon o obligacionim odnosima. Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89. - odluka USJ i 57/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003. - Ustavna povelja, Službeni glasnik RS, br. 18/2020
*** (2011-2021) Zakon o privrednim društvima. Službeni glasnik RS, br. 36/2011, 99/2011, 83/2014. - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019. i 109/2021
*** (2020) Zakon o digitalnoj imovini. Službeni glasnik RS, br. 153/2020
Davies, P. (2003) Gower and Davies' The Principles of Modern Company Law. London: Sweet & Maxwell, Seventh edition
Horvath, A. (2021) Protection of Consumers provided in the Proposal for a Regulation of Markets in Crypto-assets. u: Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Jovanić, T. (2021) Kriptovalute kao Nov izazov zaštite potrošača. u: Zaštita kolektivnih interesa potrošača, Beograd: Univerzitet Union - Pravni fakultet
Jovanović, N. (2008) Finansijska tržišta. Beograd: Komisija za hartije od vrednosti
Jovanović, N. (2009) Berzansko pravo. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Jovanović, N. (2011) Novi zakonodavni 'mućak' Srbije u MiFID okruženju. u: Radović Vuk [ur.] Usklađivanje poslovnog prava Srbije sa pravom Evropske unije, Beograd: Univerzitet u Beogradu - Pravni fakultet
Jovanović, N.Đ. (2000) Obaveznost javne ponude za prodaju vrednosnih papira u međunarodnom, uporednom i domaćem pravu. Pravo i privreda, vol. 37, br. 5-8, str. 434-452
Marjanski, V. (2013) Lica odgovorna za sadržaj prospekta. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 47, br. 4, str. 275-292
Marjanski, V. (2010) Nedostaci prospekta. Pravo i privreda, vol. 47, br. 4-6, str. 303-314
Motika, Ž. (2021) ICO u Srbiji - Izdavanje digitalne imovine po Zakonu o digitalnoj imovini. Dostupno na: https://lawlife.rs/index.php/pravo/178-icou-srbiji-izdavanje-digitalneimovine-po-zakonu-o-digitalnoj-imovini (pristupljeno: 10. 12. 2021)
Smith, D. (1999) Company law. Oxford: Butterworth, Heinemann
Sovilj, R. (2021) Legal Aspects of Digital Asset Market in the Republic of Serbia. u: Regional Law Review, Belgrade: Institute of Comparative Law
Sovilj, R., Stojković-Zlatanović, S. (2017) Uloga Komisije za hartije od vrednosti u postupku nadzora nad poslovanjem investicionih društava. u: Pravnički dani - Prof. dr Slavko Carić - Nezavisnost pravosuđa, XIV međunarodni naučni skup, Novi Sad: Pravni fakultet za privredu i pravosuđe
 

O članku

jezik rada: srpski, engleski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/gakv94-35640
primljen: 29.12.2021.
revidiran: 03.03.2022.
prihvaćen: 10.06.2022.
objavljen u SCIndeksu: 20.05.2023.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka