Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10
članak: 1 od 5  
Back povratak na rezultate
Zbornik radova Filozofskog fakulteta u Prištini
2016, br. 46-4, str. 257-276
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 30/12/2016
doi: 10.5937/zrffp46-12475
Creative Commons License 4.0
Razvoj funkcije upravljanja ljudskim resursima
aUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Učiteljski fakultet, Prizren-Leposavić
bUniverzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici, Filozofski fakultet, Filozofske katedre, Katedra za pedagogiju

e-adresa: radivoje.kulic@pr.ac.rs, djuricigor1@gmail.com

Sažetak

Nužnost konstituisanja upravljanja personalom uviđa se još u drugoj polovini XIX veka - od kada počinju da se oblikuju i njeni različiti organizacioni oblici. Od tada, pa sve do sredine osamdesetih godina HH veka, personalna funkcija, odnosno upravljanje personalom, menja i obogaćuje svoj sadržaj u skladu sa novim refleksijama u vezi sa upravljanjem ljudima u preduzećima i kompanijama. Tokom devedesetih godina u Severnoj Americi i Evropi sve se više afirmiše koncepcija upravljanja ljudskim resursima, odnosno 'ljudski resursi' kao organizacioni oblik njenog ostvarivanja u nekim organizacijama. Istovremeno, personalni departmani i odseci za ljudske resurse 'koegzistiraju' i u savremenoj praksi na tom području, dok se u pojedinim socijalno-kulturnim sredinama ne uočava suštinska razlika između ta dva koncepta i na teorijskom nivou. Nezavisno od toga, u delu stručne literature, u Evropi i kod nas, preovladava ocena da je kadrovsko-obrazovna služba optimalan organizacioni okvir za ostvarivanje upravljanja personalom - ljudskim resursima, što podrazumeva njenu drugačiju obrazovno-kvalifikacionu strukturu i sveobuhvatnije usmeravanje na obrazovanje i razvoj svih kategorija zaposlenih.

Ključne reči

obrazovanje i razvoj; kadrovsko-obrazovna služba; odseci (departmani) za ljudske resurse; upravljanje ljudskim resursima

Reference

Armstrong, M. (2009) A Handbook of Human Resource Management Practice. London: Kogan Page, 10th ed
Bamber, G., Lansbury, R. (1989) Technological change, industrial relations and human resource management. u: Bamber G., Lansbury R. [ur.] New Technology: International Perspectives on Human Resources and Industrial Relations, London: UNWIN HYMAN
Bazarova, Ju.T., Eremina, L.B., ur. (1998) Upravlenie personalom. Moskva: Izdatelskoe ob‘edinenie 'JuNITI'
Boxall, P., Purgcell, J.H., Wright, P., ur. (2010) The Oxford Handbook of Human Resource Management. Oxford: Oxford University Press
Dessler, G. (2007) Osnovi menadžmenta ljudskih resursa. Beograd: Data Status
Dietrich, A., Pigeyre, F. (2011) La gestion des ressources humaines. Paris: La Découverte
Džoj-Mettjuz, D., Megginson, D., Sjurte, M. (2006) Razvitie čelovečeskih resursov. Moskva: EKSMO
English, L., ur. (2008) International Encyclopedia of Adult education. London: Palgrave Macmillan
Fleming, S. (2000) From personnel management to HRM: Key issues and challenges. Preuzeto sa: http://ipa.ie/pdf/cpmr/CPMR_DP_16_Personnel_Management_to_HR_%20KeyIssues_Challenges.pdf
Herrbach, O., Mignonac, K., Richebé, N. (2009) Les Ressources Humaines de A à Z, 400 mots pour comprendre. Paris: DUNOD
Kaufman, B. (2010) The development of HRM in historical and international perspective. u: Boxall P., Purgcell Jh., Wright P. [ur.] The Oxford Handbook of Human Resource Management, Oxford: Oxford University Press
Kibanova, Ja.A., ur. (2005) Upravlenie personalom organizacii. Moskva: infra-m
Kulić, P. (1985) Radna organizacija kao obrazovano-kulturna sredina. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva-Katedra za andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu
Kulić, R.N., Đurić, I.R. (2014) Kvalitet ljudskih resursa i konkurentna sposobnost nacionalne ekonomije. Andragoške studije, br. 1, str. 29-46
Kuper, A., Kuper, Dž., ur. (2009) Enciklopedija društvenih nauka. Beograd: Službeni glasnik, T. 1 i 2
le Gall, J.M. (2011) La gestion des ressources humaines. Paris: PUF
Lukaševič, B.B. (2012) Osnovy upravlenija personalom. Moskva: KnoRus
Maslov, A.H. (1982) Motivacija i ličnost. Beograd: Nolit
Maycock, E., Atata, N., Mwape, A., Nanthalo, F., Geraghty, R. (2015) Has the leopard changed its sports: Personnel management versus human resource management. International Journal of Business & Management, Vol 3 Issue 5, p. 47-54
Noe, R. (2005) Employee Training and Development. Boston: McGraw-Hill, (third ed.)
Odegov, J.G., Rudenko, G.G. (2011) Ëkonomika truda. Moskva: Volters Kluver
Peretti, J.M. (2015) Gestion des ressources humaines. Paris: Vuibert, (20e éd.)
Rotich, K. (2015) History, Evolution and Development of Human Resource Management: A Contemporary Perspective. European Journal of Business and Management, Vol. 7, 9, p. 139-150
Savićević, D. (1980) Andragog u organizaciji udruženog rada. u: Andragoška funkcija udruženog rada, Skoplje: Savez andragoških društava Jugoslavije
Šulc, D., Šulc, S. (2003) Psihologija rabota. Sankt Petersburg: Piter
Thiberge, Ph. (2009) Résumé de lévolution des resources humaines. Preuzeto sa: http://www.commarketingmuc.com
Todorović, M. (2015) Psihologija i rad. Beograd: Čigoja štampa
Torrington, D., Hall, D., Taylor, S. (2004) Menadžment ljudskih resursa. Beograd: Data status, 5. izd
Zankovskij, N.A. (2000) Organizacionnaja psihologija. Moskva: 'Flinta' MPSI