Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:48
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:38
članak: 5 od 11  
Back povratak na rezultate
Zaštita materijala
2015, vol. 56, br. 2, str. 213-223
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 29/10/2015
doi: 10.5937/ZasMat1502213R
Ispitivanja kvaliteta vode za piće iz individualnih bunara u selu Dubravica u Braničevskom okrugu
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bInstitut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina - ITNMS, Beograd
cZavod za zaštitu zdravlja, Požarevac

Projekat

Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)
Razvoj tehnologija i proizvoda na bazi mineralnih sirovina i otpadne biomase u cilju zaštite resursa za proizvodnju bezbedne hrane (MPNTR - 31003)

Sažetak

Kvalitet vode za piće: fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost iz individualnih bunara iz sela Dubravica proverena je metodama preporučenim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Sadržaj teških metala u vodi za piće utvrdjen je metodom indirektnog određivanja na osnovu kamenca istaloženog na grejaču kućnog bojlera. Dobijeni kamenac ispitivan je skenirajućom elektronskom mikroskopijom (SEM), rendgenskom difrakcionom analizom (RDA) i metodom termogravimetrijske (TG) i diferencijalne termičke analize (DTA). Fizičko-hemijska i mikrobiološka ispitivanja ukazala su na potpunu zdravstvenu ispravnost vode za piće. Rezultati sadržaja teških metala pokazali su da je indirektna metoda preciznija i pouzdanija, jer može detektovati koncentracije teških metala (u ispitivanim uzorcima Cd i Pb) koji se nalaze ispod praga detekcije klasičnim metodama analize vode. Ovo je veoma bitno jer se na taj način prati njihovo unošenje u dužem vremenskom periodu i mogu se preduprediti eventualne posledice po zdravlje ljudi.Sadržaj urana je ispod zakonom dozvoljene vrednosti, dok metoda frakcione ekstrakcije ukazuje na njegovo antropogeno poreklo.

Ključne reči

kvalitet vode za piće; individualni bunari; Braničevski okrug

Reference

*** (1999) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list SR Jugoslavije, Broj 44 od 25. juna 1999. vol., 19-22
*** (2006) Laboratorijski priručnik- kvalitet voda. Beograd: Građevinski fakultet
*** (2012) Uredba o graničnim vrednostima zagađujućih materija u površinskim i podzemnim vodama i sedimentu i rokovima za njihovo dostizanje. Službeni list RS, broj 50; s. 1-19
*** (1998) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list SR Jugoslavije, Broj 42 od 28. avgusta, 4-10
Chang, L.L.Y. (1971) Subsolidus phase relations in the aragonite-type carbonates I: The system CaCO3-SrCO3-BaCO3. Am. Mineral, 56, 1660-1673
Environmental Protection Agency (EPA) (2009) Analytical methods approved for drinking water compliance monitoring inorganic constituents national primary drinking water regulations. USA, the method are specified in CFR 141. 23 and Appendix A to Subpart C of Part 141
Institut za tehnologiju nuklearnih i drugih mineralnih sirovina (ITNMS) (2004) Određivanje sadržaja urana fluorimetrijskom metodom DM /34. Beograd, 10-0
Kaluđerović, D. (2008) Prirodno prečišćavanje izdani. Beograd: Rudarsko Geološki Fakultet, Doktorska disertacija
Kaluđerović, D. (2008) Mogućnost remedijacije izdani zagađene nitratima metodom in situ biodenitrifikacije. Vodoprivreda, vol. 40, br. 4-6, str. 227-232
Knopke, J., Kuhn, W. (1985) Determination of uranium in soil samples by different analytical extraction methods. u: International Contact in Radiology, Sweden (First), str. 23-37
Milojković, S. (2014) Fizičko-hemijska i mikrobiološka ispravnost vode za piće u seoskim naseljima na teritoriji grada Požarevca. Zemun: Poljoprivredni fakultet, specijalistički rad
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Pantelić, G.K. (2009) Indirektna metoda određivanja elemenata (metala i nemetala) u vodi za piće ispitivanjem kamenca. Beograd: Savez inženjera i tehničara Srbije
Rajković, M.B., Stojanović, M. (2004) Application of fractional extraction method for determination of uranium origin in boiler fur. u: [ur.] PhysicaL Chemistry Proceedings of the 7th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Belgrade: Environmental Protection, Volume II, J-24-P pp. 703-705. September 21-23; 2004
Rajković, M.B. (2010) Hemijske metode analize, autorizovana skripta. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Rajković, M.B., Antić, M., Milojković, S., Marjanović, T., Stojanović, M. (2014) Ispitivanje uticaja termoelektrane TE 'Kostolac' na fizičko-hemijsku i mikrobiološku ispravnost vode za piće u seoskim naseljima na teritoriji opština Požarevac i Kostolac. u: 'Održivi razvoj grada Požarevca i energetskog kompleksa Kostolac' Kostolac, 04. i 05. god. Zbornik radova s. 122-138. jun 2014
Rajković, M.B., Tošković, D.V. (2003) Phosphogypsum surface characterisation using Scanning Electron Microscopy. Acta periodica technologica, br. 34, str. 61-70
Rajković, M.B. (2003) Neke neorganske supstance koje se mogu naći u vodi za piće i posledice po zdravlje Ljudi. Hemijska industrija, vol. 57, br. 1, str. 24-34
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Lačnjevac, Č.M., Tošković, D.V., Stanojević, D.D. (2008) Određivanje tragova radioaktivnih supstanci u vodi za piće. Zaštita materijala, =49(4) s. 44-54
Rajković, M.B., Sredović, I.D., Račović, M.B., Stojanović, M.D. (2012) Analysis of Quality Mineral Water of Serbia: Region Arandjelovac. Journal of Water Resource and Protection, 04(09): 783-794
Rajković, M.B., Stojanović, M., Pantelić, G. (2007) Određivanje radioaktivnih elemenata u vodi za piće metodom indirektne analize na osnovu ispitivanja sastava kamenca. u: Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja SCG (XXIV), Zlatibor, 03.-05. 10. - zbornik radova, str. 37-41
Rajković, M.B., Stojanović, M.D. (2004) Primena metode frakcione ekstrakcije za utvrđivanje porekla urana u vodi za piće. u: Savetovanje Srpskog hemijskog društva (XLII), Novi Sad, 22-23.01., Izvodi radova, AH 10, str. 20
Rajković, M.B., Stojanović, M.D., Pantelić, G.K., Tošković, D.V. (2005) Određivanje neorganskih jedinjenja u vodi za piće ha bazi kamenca. Acta periodica technologica, br. 36, str. 135-141
Rajković, M.B., Lačnjevac, Č., Ralević, N.R., Stojanović, M.D., Tošković, D.V., Pantelić, G.K., Ristić, N.M., Jovanić, S. (2008) Identification of metals (heavy and radioactive) in drinking water by an indirect analysis method based on scale tests. Sensors, 8(4): 2188
Rajković, M.B. (2001) Osiromašeni uranijum. Beograd: Vojna knjiga
Rajković, T.M. (2008) Određivanje kristalne strukture kalcijum-karbonata dobijenog iz vode za piće. Zemun, Beograd: Regionalni centar za talente 1
Shuman, L.M. (1985) Fractionation method for soil microelements. Soil Science, 140(1): 11-22
Stojanović, M., Martinović, Z. (1993) Pregled analitičkih metoda za određivanje urana. u: Uticaj upotrebe fosfornih đubriva na kontaminaciju uranom, Naučni skup, 18. novembar 1992, Zbornik radova, Beograd: SANU, str. 19-29
Tessier, A., Campbell, P.G.C., Bisson, M. (1979) Sequential extraction procedure for the speciation of particulate trace metals. Analytical Chemistry, 51(7): 844-851
Vujasinović, S., Zarić, J., Kaluđerović, D., Matić, I. (2014) Mogućnosti anaerobne biodegradacije nitrata u podzemnim vodama požarevačkog izvorišta 'Ključ' - primenom emulzifikovanog biljnog ulja. Zaštita materijala, vol. 55, br. 1, str. 69-75
World Health Organization (2011) Guidelines for drinking-water quality. 4th ed