Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:34
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:27
članak: 6 od 11  
Back povratak na rezultate
Journal of Agricultural Sciences (Belgrade)
2015, vol. 60, br. 4, str. 477-503
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 03/02/2016
doi: 10.2298/JAS1504477R
Primena klasičnih i instrumentalnih metoda analize u kontroli kvaliteta piva
aUniverzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet
bUniverzitet u Beogradu, Fakultet za fizičku hemiju

e-adresa: rajmi@agrif.bg.ac.rs

Projekat

Nove tehnologije za monitoring i zaštitu životnog okruženja od štetnih hemijskih supstanci i radijacionog opterećenja (MPNTR - 43009)

Sažetak

U cilju kontrole kvaliteta piva i sirovina za proizvodnju piva u Beogradskoj industriji piva (BIP) analizirana je voda (gradska, tehnološka i demineralizovana). Merenja pH vrednosti ukazala su na povećanu vrednost pH u uzorku tehnološke vode, ali to nije imalo uticaja na ukomljavanje slada pošto su ispitivani uzorci sladovine, kao i uzorci mladog piva i gotovog proizvoda imali vrednost pH u očekivanom opsegu. Obradom gradske vode dobio se uzorak tehnološke vode sa povećanom karbonatnom tvrdoćom, koja je prouzrokovana povećanim sadržajem natrijum-hidrogenkarbonata. Analizom titracionog alkaliteta, titracionog aciditeta, i moći puferovanja, utvrđeno je da se alkalitet smanjuje što je u saglasnosti i sa određivanjem pH vrednosti uzoraka sladovine i piva (mladog i gotovog proizvoda). Analiza sadržaja anjona i katjona u ispitivanim uzorcima vode, pokazala je da je koncentracija ispitivanih anjona (Cl-, NO3-, SO42- i PO43-) i katjona (NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+) u granicama propisanim Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a time i sa Pravilnikom o kvalitetu i drugim zahtevima za pivo. Sadržaj anjona u uzorcima sladovine i piva (mladog i gotovog proizvoda) određen je metodom jonske hromatografije. Sadržaj sulfat- i nitrat-jona je bio u preporučenim granicama. Koncentracija hlorid-jona je bila iznad 150 mg/dm3, što može imati uticaja na senzorne karakteristike piva, dok je promena sadržaja fosfat-jona bila neznatna.

Ključne reči

pivo; jonska hromatografija; potenciometrija; senzorne karakteristike piva

Reference

*** (1991) Pravilnik o kvalitetu piva. Službeni list SFRJ, broj 94/1991
*** (1998) Pravilnik o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list SRJ, Broj 42, str. 4-10, 28 avgust (in Serbian)
*** (1999) Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. Službeni list SR Jugoslavije, Broj 44 od 25. juna 1999. vol., 19-22
*** (2004) Pravilnik o kvalitetu i drugim zahtevima za alkoholna pića. Službeni list SCG, 24, 3-9
Casaregola, S., Kotyk, A., Nguyen, H.V., Gaillardin, C., Lapathitis, G. (2001) Analysis of the constitution of the beer yeast genome by PCR, sequencing and subtelomeric sequence hybridization. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology, 51(4): 1607-1618
Cerjan-Stefanović, Š. (1992) Principi i primjena ionske kromatografije. Kemijska industrija, 41(6); 227
Dalmacija, B. (2000) Kontrola kvaliteta voda u okviru upravljanja kvalitetom. Novi Sad: Prirodno-matematički fakultet, Institut za hemiju
Douglas, D.R., Saari-Nordhaus, R., Despres, P., Anderson, J.M. (2002) New suppressor technology improves trace level anion analysis with carbonate-hydrogencarbonate mobile phases. J Chromatogr A, 956(1-2): 47-51
Eβlinger, H.M. (2009) Handbook of Brewing. Wiley-VCH
Fotić, Lj., Laušević, M., Skala, D., Bastić, M. (1990) Instrumentalne metode hemijske analize - praktikum za vežbe. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Fritz, I.S., Gjerde, D.T. (2000) Ion chromatography. Weinheim, Germany: Wiley-VCH
Harris, D.C. (2003) Quantitative chemical analysis. San Francisco, CA, itd: W.H. Freeman Publishing
Hautman, D.P., Munch, D.J. (1999) Method 300.1: Determination of inorganic anions in drinking water by ion chromatography. Cincinnati, Ohio: US Environmental Protection Agency
Heyse, K.U. (1989) Handbuch der Breuere-Praxis. Nürnberg: Getranke-Fachverlag
Hornsey, I. (2004) A history of Beer and Brewing. Amazon: Royal Society of Chemistry, 1st ed
Kišgeci, J. (2001) Istorijat hmeljarstva i pivarstva. Beograd: Galerija nauke i tehnike SANU i Muzej nauke i tehnike
Kišgeci, J. (2007) Svet piva i piva sveta. Novi Sad: Aurora
Knežević, T. (1995) Hemijske kontaminirajuće materije u vodi za piće i procena uticaja na zdravlje ljudi. u: Kvalitet vode za piće: Nove preporuke svetske zdravstvene organizacije evropske unije, seminar, izvodi predavanja, Beograd: Savez hemičara i tehnologa Jugoslavije, 30-40
Kunce, V. (1998) Tehnologija sladarstva i pivarstva. Beograd: Jugoslovensko udruženje pivara
Leskošek-Cukalović, I.J. (2000) Fiziološki status piva u svakodnevnoj ishrani. Acta periodica technologica, br. 31, str. 39-52
Leskošek-Cukalović, I.J. (2002) Tehnologija piva - I deo, Slad i nesladovane sirovine. Beograd: Poljoprivredni fakultet
Loconto, P.R. (2001) Trace Envoronmental Quantitative Analysis. New York: Marcel Dekker
Mermet, J.M., Otto, M., Widner, H.M. (1998) Analytical Chemistry. New York: Wiley
Nadkarni, R.A., Pond, D.M. (1983) Application of ion chromatography for determination of selected elements in coal and oil shale. Analytica Chimica Acta, 146: 261-266
Narziss, L., Weinfurtner, F., Schuster, K. (1988) Tehnologija proizvodnje sladovine. Beograd: Poslovna zajednica industrije piva i slada Jugoslavije, prevod: S. Gaćeša, O. Grujić
Prijić, S. (2013) Primena klasičnih i instrumentalnih metoda analize za kontrolu kvaliteta piva i sirovina u proizvodnji. Beograd: Poljoprivredni fakultet, (diplomski rad)
Proestos, C., Kolaitis, M. (2006) Antioxidant capacity of hops. u: Preedy V.R. [ur.] Beer in health and disease prevention, London, UK: Academic press
Rajaković, Lj., Perić-Grujić, A., Vasiljević, T., Čičkarić, D. (2000) Analitička hemija. Kvantitativna hemijska analiza. Beograd: Tehnološko-metalurški fakultet
Rajković, M.B., Antić, M., Milojković, S., Marjanović, T. (2014) Ispitivanje sadržaja nitrita, nitrata i amonijaka u vodi za piće. u: XIX savetovanje o biotehnologiji sa međunarodnim učešćem, Čačak, 07. 08. mart 2014. god. Sekcija za tehnologiju, Zbornik radova, 19(21):511-515
Rajković, M.B. (2007) Uvod u analitičku hemiju klasične osnove. Beograd: Pergament
Rajković, M.B. (2003) Neke neorganske supstance koje se mogu naći u vodi za piće i posledice po zdravlje Ljudi. Hemijska industrija, vol. 57, br. 1, str. 24-34
Rajković, M.B., Sredović, I.D. (2009) Praktikum iz analitičke hemije. Zemun: Poljoprivredni fakultet
Rouessac, F., Rouessac, A. (2007) Chemical Analysis, Modern Instrumentation, Methods and Techniques. West Sussex: Wiley, 2nd ed
Savezni zavod za zdravstvenu zaštitu (1990) Voda za piće - Standardne metode za ispitivanje higijenske ispravnosti. Beograd: Privredni pregled
Savić, J., Savić, M. (1990) Osnovi analitičke hemije - klasične metode. Sarajevo: Svjetlost
Skoog, D.A., West, D.M., Holler, F.J. (1991) Foundametals of analytical chemistry. Saunters College Publishing
Viehwager, K.H., ur. (2007) Practical Ion Chromatography. Switzerland: Metrohm Ltd. Heriau, 2nd ed
Weiss, J. (2004) Ion chromatography. Weinheim-New York-Basel-Cambridge-Tokyo: VCH