Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:11
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:11
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Acta medica Medianae
2007, vol. 46, br. 4, str. 15-19
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 12/05/2008
Stres - faktor rizika u nastanku rascepa usne i nepca
aUniverzitet u Nišu, Medicinski fakultet, Stomatološka klinika
b'Ortodent', Niš

e-adresa: ortodent@bankerinter.net

Sažetak

Rascep usne i nepca (cheilognathopalatoschisis) je najčešći urođeni defekat koji pogađa kraniofacijalnu regiju. Karakteriše se jako teškom kliničkom slikom. Etiologija je multikauzalna i do današnjih dana je ostala nedovoljno rasvetljena. Ispitujući mnogobrojne etiološke faktore, nametnula se potreba za proučavanjem uloge stresa u nastanku rascepa usne i nepca. Ovo je utoliko aktuelnije, ukoliko se sagledaju socioekonomski faktori koji karakterišu našu društvenu zajednicu poslednjih godina, posle bombardovanja, siromaštva, povećane stope razvoda brakova i porasta nasilja u porodici. Cilj ovog rada je utvrđivanje značaja stresnih događaja i njihove uloge u nastanku rascepa usne i nepca. Ispitivanjem su obuhvaćena deca rođena od marta 1999. (vreme ratnih dejstava na našim prostorima) do decembra 2003, kao i njihove majke. Studijsku grupu je činilo 96 dece sa anomalijom rascepa usne i nepca, a kontrolnu 142 zdrave dece. Izabrani ispitanici nisu bili pod delovanjem drugih etioloških faktora (npr. nasleđe). Ispitivanje je sprovedeno putem upitnika koji je sadržao pitanja vezana za stresne situacije u prvom tromesečju trudnoće. Pitanja su formulisana tako da su bila jasna za majke različitog nivoa obrazovanja, bez korišćenja stručnih izraza, osim u slučajevima gde je to bilo neophodno. Majke studijske grupe su u prvom tromesečju trudnoće, u odnosu na kontrolnu grupu, statistički češće imale prisustvo straha ili zebnje (p<0,01), nesređeniji emocionalni život (p<0,001), veću zastupljenost psihičkog maltretiranja (p<0,001), kao i prisustvo bilo kog tipa maltretiranja (p<0,001). Prisustvo stresa je bilo takođe veće u studijskoj grupi, na granici značajnosti u odnosu na kontrolnu grupu. Stresne situacije kojima su bile izložene majke studijske grupe u korelaciji su sa porastom broja dece sa rascepom usne i nepca.

Ključne reči

Reference

Adams, M.M., Mulinare, J., Dooley, K. (1989) Risk factors for conotruncal cardiac defects in Atlanta. J Am Coll Cardiol, 14(2): 432-42
Brown, N.L., Sandy, J.R. (2002) Basic sciences in normal and abnormal palate development. Braz J Oral Sci, 1, str. 60-70
Carmichael, S.L., Shaw, G.M. (2000) Maternal life event stress and congenital anomalies. Epidemiology, 11(1): 30-5
Chung, C.S., Bixler, D., Watanabe, T., Koguchi, H., Fogh-Andersen, P. (1986) Segregation analysis of cleft lip with or without cleft palate: A comparison of Danish and Japanese data. Am J Hum Genet, 39(5): 603-11
Czeizel, A.E., Rockenbauer, M., Siffel, C., Varga, E. (2001) Description and mission evaluation of the Hungarian case-control surveillance of congenital abnormalities, 1980-1996. Teratology, 63(5): 176-85
Istvan, J. (1986) Stress, anxiety, and birth outcomes: A critical review of the evidence. Psychol Bull, 100(3): 331-48
Kopelman, P.G., Grossman, A., Lavender, P., Besser, G.M., Rees, L.H., Coy, D. (1988) The cortisol response to corticotrophin-releasing factor is blunted in obesity. Clin Endocrinol (Oxf), 28(1): 15-8
Lees, M. (2001) Genetics of cleft lip and palate. u: Watson A.C.H., Sell D.A., Grunwell P. [ur.] Management of cleft lip and palate, Whurr publishers, 87-104
Marković, M.D. (1980) Urođeni rascepi lica, usana i nepca. Beograd: Ortodontska sekcija Srbije
Nikolić, G., Grbeša, G., Trajanović, L. (2005) Pokušaj suicida, sociodemografske karakteristike i način izvršenja u 2003. kod bolesnika lečenih u Kliničkom centru, Niš. Acta medica Medianae, vol. 44, br. 1, str. 25-29
Radojičić, J. (2004) Mogući faktori rizika u nastanku rascepa usne i nepca. Niš: Medicinski fakultet, Magistarska teza
Rowland, J.M., Hendrickx, A.G. (1983) Corticosteroid teratogenicity. Adv Vet Sci Comp Med, 27: 99-128
Wadhwa, P.D., Dunkel-Schetter, C., Chicz-DeMet, A., Porto, M., Sandman, C.A. (1996) Prenatal psychosocial factors and the neuroendocrine axis in human pregnancy. Psychosom Med, 58(5): 432-46