Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [1]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:3
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Inovacije u nastavi - časopis za savremenu nastavu
2018, vol. 31, br. 1, str. 90-102
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 19/07/2018
doi: 10.5937/inovacije1801090Z
Creative Commons License 4.0
Neke komponente samoregulacije tokom učenja matematike kod studenata Pedagoškog fakulteta u Somboru
Univerzitet u Novom Sadu, Učiteljski fakultet, Sombor

e-adresa: maja.zobenica@gmail.com

Sažetak

Samoregulacija se nalazi među ključnim kompetencijama za celoživotno učenje. Motivacija i strategije upravljanja resursima su nekognitivne komponente samoregulacije, a cilj istraživanja je ispitati odnos između ovih komponenti tokom učenja matematike kod studenata Pedagoškog fakulteta u Somboru. Uzorak obuhvata studente smera Učitelj, Vaspitač, Bibliotekar i Dizajner medija u obrazovanju (N = 118). Za potrebe istraživanja prilagođene su skale motivacije i strategija upravljanja resursima iz upitnika MSLQ (Pintrich et al., 1993). Rezultati istraživanja pokazuju da su motivacija i strategije upravljanja resursima tokom učenja matematike u blagoj korelaciji i da postoji značajna razlika u motivaciji studenata u odnosu na smer studiranja. Studenti smera Vaspitač su manje motivisani za učenje matematike od ostalih smerova, imaju manju intrinzičnu motivaciju, slabije vrednuju matematiku, imaju slabija uverenja o kontroli učenja i nižu samoefikasnost. Potrebno je ispitati da li bi implementacija matematičkih problema za predškolski uzrast na časovima matematike na fakultetu doprinela povećanju motivacije kod vaspitača. Studenti sa razvijenijom samoregulacijom verovatno će više ulagati u kvalitetnije poučavanje i profesionalni razvoj.

Ključne reči

motivacija; strategije upravljanja resursima; samoregulacija učenja; matematika

Reference

Boekaerts, M. (1996) Self-regulated Learning at the Junction of Cognition and Motivation. European Psychologist, 1(2): 100-112
Boekaerts, M., Pintrich, P.R., Zeidner, M. (2000) Handbook of Self-Regulation. San Diego, CA: Academic Press
Boekaerts, M., Corno, L. (2005) Self-Regulation in the Classroom: A Perspective on Assessment and Intervention. Applied Psychology, 54(2): 199-231
Brković, A.D., Petrović-Bjekić, D., Zlatić, L. (1998) Motivacija učenika za nastavne predmete. Psihologija, vol. 31, br. 1-2, str. 115-136
Cheng, E.C.K. (2011) The role of self-regulated learning in enhancing learning performance. International Journal of Research and Review, 6 (1): 1-16
Dignath, C., Buettner, G., Langfeldt, H. (2008) How can primary school students learn self-regulated learning strategies most effectively?. Educational Research Review, 3(2): 101-129
European Commission (2002) Key competencies: A developing concept in general compulsory education. Brussels: Eurydice, April 20, 2017, https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwjo2q__8fHUAhWGXhQKHT5AASkQFghNMAU&url=http%3A%2F%2Fw ww.edmide.gr%2FKEIMENA%2520E.U%2Fkey%2520competences%2520
Kuzmanović, B., Vučetić, M. (2015) Samoregulacija učenja iz perspektive učenika i njena povezanost sa školskim uspehom. Nastava i vaspitanje, vol. 64, br. 2, str. 269-283
Lončarić, D. (2014) Motivacija i strategije samoregulacije učenja: teorija, mjerenje i primjena. Rijeka: Učiteljski fakultet
Matrušić, I., Ivanec, P.T., Vidović, V.V. (2010) Neki prediktori motivacije za učenje u budućih učitelja i učiteljica. Psihologijske teme, 19 (1): 31-44
Mujagić, A., Buško, V. (2013) Motivacijska uvjerenja i strategije samoregulacije u kontekstu modela samoreguliranoga učenja. Psihologijske teme, 22 (1): 93-115
Paris, S.G., Paris, A.H. (2001) Classroom Applications of Research on Self-Regulated Learning. Educational Psychologist, 36(2): 89-101
Peklaj, C., Vodopivec, B. (1998) Metacognitive, affective-motivational processes and student achievement in mathematics. Studia Psychologica, 40 (3): 197-209
Perels, F., Dignath, C., Schmitz, B. (2009) Is it possible to improve mathematical achievement by means of self-regulation strategies? Evaluation of an intervention in regular math classes. European Journal of Psychology of Education, 24(1): 17-31
Perels, F., Gürtler, T., Schmitz, B. (2005) Training of self-regulatory and problem-solving competence. Learning and Instruction, 15(2): 123-139
Pintrich, P.R., de Groot, E.V. (1990) Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal of Educational Psychology, 82(1): 33-40
Pintrich, P.R., Smith, D.A.F., Garcia, T., Mckeachie, W.J. (1993) Reliability and Predictive Validity of the Motivated Strategies for Learning Questionnaire (Mslq). Educational and Psychological Measurement, 53(3): 801-813
Postholm, M.B. (2011) Self‐regulated learning in teaching: students’ experiences. Teachers and Teaching, 17(3): 365-382
Schunk, D.H. (1991) Self-Efficacy and Academic Motivation. Educational Psychologist, 26(3-4): 207-231
Schunk, D.H., Zimmerman, B.J. (2007) Influencing Children's Self-Efficacy and Self-Regulation of Reading and Writing Through Modeling. Reading & Writing Quarterly, 23(1): 7-25
Sorić, I., Vulić-Prtorić, A. (2006) Percepcija roditeljskoga ponašanja, školska samoefikasnost i kauzalne atribucije u kontekstu samoregulacije učenja. Društvena istraživanja, 4 (5): 773-797
Zimmerman, B.J. (1990) Self-regulated learning and academic achievement: An overview. Educational Psychologist, vol. 25, 3-18