Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:17
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:8
članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
Baština
2019, br. 47, str. 233-251
jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
objavljeno: 10/02/2020
doi: 10.5937/bastina1947233C
Creative Commons License 4.0
Počeci sociološkog proučavanja porodice u Srbiji - od Vuka do Cvijića
Univerzitet u Novom Sadu, Filozofski fakultet

e-adresa: jovana.cikic@ff.uns.ac.rs

Projekat

Održiva poljoprivreda i ruralni razvoj u funkciji ostvarivanja strateških ciljeva Republike Srbije u okviru dunavskog regiona (MPNTR - 46006)

Sažetak

Sociološka i srodna istraživanja porodice u našem društvu imaju zavidnu tradiciju. Uprkos problemima koji su pratili (i prate) razvoj, kritikama na račun njene teorijske (ne)utemeljenosti, naša sociologija porodice egzistira kao jasno prepoznatljiva disciplina sa zavidnim autorskim opusom. S obzirom na društvene prilike koje su oblikovale transformaciju porodičnog života u srpskom društvu, ali i samu sociologiju porodice, možemo da govorimo o četiri perioda u njenom razvoju - pedsociološkom, ranosociološkom, posleratnom/socijalističkom i (post)tranzicijskom/savremenom periodu. U radu se prikazuju stanovišta četiri autora koji su obeležili prvi period u razvoju domaće sociologije porodice - Karadžića, Bogišića, Markovića i Cvijića. Cilj je da se, na osnovu relevantnih referenci, ukaže na neke od specifičnih uslova u kojima su ovi autori oblikovali svoja stanovišta, glavne nalaze i njihov značaj, kao i na njihove glavne sličnosti, ali i razlike u sociološkom bavljenju porodicom.

Ključne reči

porodica; sociologija; Karadžić; Bogišić; Marković; Cvijić

Reference

Bogišić, V. (1884) O obliku nazvanom inokoština u seoskoj porodici Srba i Hrvata. Beograd: Štamparija Napredne stranke
Bogišić, V. (1867) Naputak za opisivanje pravnijeh običaja koji u narodu živu. Zagreb: Brzotisk Dragutina Albrehta
Cvijić, J. (1902) Antropogeografski problemi Balkanskog poluostrva. Beograd
Cvijić, J. (1965) Iz društvenih nauka. Beograd: Vuk Karadžić
Cvijić, J. (1996) Antropogeografski i etnografski spisi. Beograd: SANU
Cvijić, J. (2000) Antropogeografski i etnografski spisi II. Beograd: SANU
Cvijić, J. (2000) Balkansko poluostrvo. Beograd: SANU
Čalić-Žanin, M. (2004) Socijalna istorija Srbije 1815-1941. Beograd: Clio
Danilović, J. (1986) Predgovor. u: Bogišić, Valtazar [ur.] Izabrana dela i Opšti imovinski zakonik za Crnu Goru, Beograd: Službeni list SFRJ
Deretić, J. (2007) Kratka istorija srpske književnosti. Novi Sad: Adresa
Karadžić, V.S. (1818) Srpski rječnik - istumačen njemačkijem i latinskijem riječima. Beč: Štamparija Jermenskoga monastira
Karadžić, V.S. (1867) Život i običaji naroda srpskog. Beč: Naklada Ane udove V. S. Karadžića
Karadžić, V.S. (1894) Kovčežić za istoriju, jezik i običaje Srba sva tri zakona. Beč: Štamparija jermenskog manastira
Kostić, C. (1973) Tipologija porodica V. St. Karadžića i V. Bogišića. Sociologija sela, Zagreb, God. 11, knj. 40-42, 100-107
Kostić, C. (1987) Tipologija seoskih naselja. u: Marković, Petar [ur.] Jugoslovenska sociologija sela, Zbornik radova, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, 69-74
Kulauzov, M. (2011) Porodična zadruga kao temelj pojedinih ustanova javnog prava prema Valtazaru Bogišiću. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 2, str. 277-285
Lutovac, M. (1987) Cvijić i Erdeljnović - naučni odnosi. u: Marković, Petar [ur.] Jugoslovenska sociologija sela, Zbornik radova, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, 131-133
Marković, S. (1995) Knjiga VII. u: Celokupna dela, Beograd: SANU
Milić, A. (2012) Sociološko istraživanje porodica - između individualnih pregnuća i društvenih (ne)prilika. u: Antonić, Slobodan [ur.] Sto godina sociologije u Srbiji, Beograd: SSD, 763-782
Mililć, A. (2001) Sociologija porodice - kritika i izazovi. Beograd: Čigoja
Novaković, N. (2005) Teorije o nastanku i strukturi porodičnih zadruga. Stanovništvo, vol. 43, br. 1-4, str. 105-134
Slović, L. (1987) Porodične zadruge u radovima Svetozara Markovića. u: Marković, Petar [ur.] Jugoslovenska sociologija sela, Zbornik radova, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, 48-52
Trebješanin, Ž.M. (1991) Predstava o detetu u srpskoj kulturi. Beograd: Srpska književna zadruga
Vlahović, P. (1987) Rad i značaj Jovana Erdeljnovića u oblasti antropologije. u: Marković, Petar [ur.] Jugoslovenska sociologija sela, Zbornik radova, Beograd: SANU, Odeljenje društvenih nauka, 134-139