Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:1

Sadržaj

članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
2018, vol. 57, br. 78, str. 339-364
Moguće izmene domaćeg zakonodavstva o sudskom rešavanju radnih sporova po ugledu na Nemački model radnog sudstva
Univerzitet u Nišu, Pravni fakultet, Srbija

e-adresamarijad@prafak.ni.ac.rs
Projekat:
Zaštita ljudskih i manjinskih prava u evropskom pravnom prostoru (MPNTR - 179046)

Ključne reči: radni sudovi; rešavanje radnih sporova
Sažetak
Radni sporovi se u Republici Srbiji rešavaju pred sudovima opšte nadležnosti, prema pravilima opšte parnične procedure, uz malu specijalizaciju postupka, koja je na liniji njegovog ubrzanja, uz nešto šira ovlašćenja suda. U postupku u parnicama iz radnog odnosa, a naročito prilikom određivanja rokova i ročišta, sud je dužan da posebno vodi računa o potrebi hitnog rešavanja radnih sporova. Međutim, sudsku praksu rešavanja radnih sporova karakteriše neujednačenost i neefikasnost. Radni sporovi se ne završavaju brže od građanskopravnih, koji se, takođe, ne završavaju u razumnim rokovima. S tim u vezi, u radu je izvršena analiza nemačkog modela radnog sudstva, kao nesumnjivo jednog od najboljih modela rešavanja radnih sporova, s ciljem da se bolje sagledaju zakonska rešenja koja doprinose njegovom kvalitetu, a koja bi bila primenljiva i za naš pravosudni sistem. Na osnovu poređenja sa postojećim rešenjima u zakonodavstvu Republike Srbije, u radu je dat kraći prikaz mogućih izmena domaće regulative o sudskom rešavanju radnih sporova.
Reference
*** (2011-2014) Zakon o parničnom postupku. Sl. glasnik RS, Br. 72.2011, 49.2013 - odluka US, 74.2013 - odluka US i 55.2014
*** Zakon o radnim sudovima SR Nemačke / Arbeitgerichtgesetz - ArbGG. http:// www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbgg/gesamt.pdf
*** (2008-2013) Zakon o uređenju sudova. Sl. glasnik RS, Br. 116.2008, 104.2009, 101.2010, 31.2011 - dr. zakon, 78.2011 ‒ dr. zakon, 101.2011 i 101.2013
*** (2010-2016) Poslovnik o uređenju i radu Vrhovnog kasacionog suda. Sl. glasnik RS, 37.2010, 51.2014, 41.2016 i 62.2016
Aaron, B. (2014) Labour courts and organs of arbitration. u: Kahn-Freund O., Hepple B. [ur.] International Encyclopedia of Comparative Law: Labour Law, Boston: Mohr Siebeck, Vol. XV. Chapter 16. 3‒125
Aust-Dodenhoff, K. (2004) Die Arbeitgerichtbarkeit: Auf dem Weg zur ordentlichen Gerichtsbarkeit? / The labour court jurisdiction: On its way to becoming part of the ordinary jurisdiction?. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, Vol. 21. No. 24. 24‒26
Baltić, A. (1961) Osnovi radnog prava Jugoslavije. Beograd: Savremena administracija
Blankenburg, E., Rogowski, R. (1986) German Labour Courts and the British Industrial Tribunal System. A Socio-Legal Comparison of Degrees of Judicialisation. Journal of Law and Society, 13(1): 67
Božović, B. (2016) Radni i socijalni sudovi ‒ društvena uloga i opravdanost uvođenja u pravosudni sistem Republike Srbije. Beograd: Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, doktorska disertacija
Božović, B.V. (2015) Sever i jug evropskog radnog i socijalnog sudstva. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 49, br. 4, str. 2025-2045
Brajić, V. (2001) Ostvarivanje i zaštita prava na radu i po osnovu rada zaposlenih i radni sporovi. u: Zbornik radova sa Savetovanja pravnika 4‒8. jun 2001, Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva, Beograd: Udruženje pravnika Jugoslavije
Brković, R. (2003) Radni sud. Kragujevac: Univerzitet u Kragujevcu - Pravni fakultet - Institut za pravne i društvene nauke
Burgess, P., Corby, S., Latreille, P. Labour courts abroad. Economic & Socail Research Council, Lay Members as Judges in Employment Rights Cases
Davies, O. (1980-1981) Social courts in China and the German Democratic Republic. Poly Law Review, London, 43‒45
Givry, J. (1968) Labour courts as channels for the settlement of labour disputes: an international review. British Journal of Industrial Relations, 6(3): 364-375
Hepple, B., Veneziani, B. (2009) The transformation of labour law in Europe. Oxford - Portland
Höland, A. (2010) Ehrenamtliche Richterinnen und Richter in der Arbeitsgerichtsbarkeit. u: Dieterich, Thomas; Friant, Martine Le; Kezuka, Katsutoshi; Nogler, Luca; Pfarr, Heide [ur.] Individuelle und kollektive Freiheit im Arbeitsrecht, Nomos Verlag, str. 296-313
International, L.L.R.E. (1993) Federal republic of Germany f.r.ger.3. International Labour Law Reports Online, 14(1): 235-242
Lubarda, B. (2013) Radno pravo - rasprava o dostojanstvu na radu i socijalnom dijalogu. Beograd: Pravni fakultet u Beogradu-Centar za izdavaštvo i informisanje, drugo izdanje
Nielebock, H. (2004) Fünf oder ywei Gerichtsbarkeiten? / Five or two jurisdictions?. Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht, Vol. 21. No. 1. 28‒30
Obradović, G., Kovačević-Perić, S. (2016) Disciplinska odgovornost zaposlenih. Niš: Centar za publikacije Pravnog fakultet Univerziteta u Nišu
Perišić, D. (1958) Sudska zaštita prava iz radnih odnosa u FNRJ. Beograd
Shmidt, I. (2014) The Federal Labour Court. [Electronic version]. Preuzeto 13. 7. 2017. http://www.bundesarbeitsgericht.de/englisch/englische_version.pdf
Steenkamp, A. (2006) W[h]ither the labour courts? The superior courts bill and the future of the labour courts. Indus L.J. Juta, HeinOnline. 27, 18
Stojanović, M. (2007) Radni sporovi ‒ SR Nemačka, Republika Italija, Republika Slovenija i Republika Srbija. Kragujevac
Vranken, M. (1988) Specialisation and Labour Courts: A Comparative Analysis. Comparative Labour Law Journal, Vol. 9. No. 4. 497‒525
Vranken, M. (2009) Death of labour law: Comparative perspectives. Melbourne University Press
Waas, B. (2016) German. u: Ebisui M., Cooney S., Fenwick C. [ur.] Resolving Individual Labour Disputes: A comparative overview, Geneva: International Labour Office
Weiss, M. (1994) Labour Dispute Settlement by Labour Courts in Germany. Industrial Law Journal, Vol. 15. Part 1. 1‒19
Weiss, M., Schmidt, M. (2008) Labour law and industrial relations in Germany. The Netherlands: Kluwer Law International
Weiss, M. (1987) Labor law and industrial relations in the Federal Republic of Germany. Dordrecht, itd: Kluwer
Weiss, M., Simits, S., Rzydz, W. The settlement in Labour Disputes in the Federal Republic of Germany. u: Hanami T., Blanpain R. [ur.] Industrial Conflict Resolution in Market Economies, Deventer: Kluwer Law International
Windel, P.A., Tong-Shuan, Y. (2012) Is there a need for indepedent labour courts. NTU L. Rev, HeinOnline. 7, 319
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/zrpfni1878335D
objavljen u SCIndeksu: 16.08.2018.
metod recenzije: dvostruko anoniman
Creative Commons License 4.0

Povezani članci

Nema povezanih članaka