Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:8
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:7
članak: 3 od 10  
Back povratak na rezultate
Nasleđe
2018, br. 19, str. 115-126
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/12/2018
doi: 10.5937/nasledje1819115M
Creative Commons License 4.0
Prikaz istraživanja restauracije fasade kuće Mihaila Petrovića (Mike Alasa) u Beogradu
Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, Beograd

e-adresa: r.mrljes@gmail.com

Sažetak

Potez ulice Kosančićev venac čine dve semiološki ključne zgrade ovog prostora: prezentovani ali zapušteni ostaci porušene Narodne biblioteke i porodična kuća naučnika Mihaila Petrovića - Mike Alasa. U okviru šire urbane obnove Kosančićevog venca, u godini kada se obeležava sto pedeset godina od rođenja velikog srpskog naučnika Mihaila Petrovića, završeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na restauraciji njegovog doma. Ovim radom su pored hronološke istoriografske analize transformacije kuće raspravljena i određena konzervatorsko-restauratorska pitanja restitucije nedostajuće fasadne dekorativne plastike. Iako je ova porodična kuća utvrđena za kulturno dobro zbog svojih istorijskih svojstava, u literaturi se više navode i tumače njena specifična stilska i arhitektonska svojstva koja pripadaju prosedeu Ar-Nuvoa (Art-Nouveau). Nakon osvrta na istorijski razvoj ovog čaršijskog područja, izgradnje zgrade i detalja u vezi sa konzervatorsko-restauratorskim postupkom obnove ulične fasade Doma Mike Alasa koji se najvećim delom zasniva na restituciji nedostajuće fasadne dekorativne plastike u cilju obnove njene arhitektonsko-stilske vrednosti, autor daje zaključke koji se odnose na opravdanost i strateški pristup u obnovi gradske celine. Radovi su u celini finansirani iz javnih budžetskih sredstava obezbeđenih kod lokalne samouprave, te se otvaraju pitanja u vezi sa evaluacijom ovakvog pristupa javnom dobru i socijalnom značenju ovakvog gesta investitora.

Ključne reči

Dom Mike Alasa; Kosančićev venac; secesija; Petar Bajalović; restauracija; restitucija; fasadna plastika

Reference

Bargery, R. (2005) The ethics of facadism: Pragmatism versus idealism. Building Conservation Directory, (www.buildingconservation.com/articles/facadism/facadism.htm)
Blagojević-Roter, M. (2006) Stambena arhitektura Beograda u XIX i početkom XX veka. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu
Bogunović, S. (2005) Arhitektonska enciklopedija Beograda XIX i XX veka. Beograd: Beogradska knjiga, 690-693
Bremec, B. (1979) Kuća Mihaila Petrovića - Alasa. u: Kosančićev venac, Beograd, str. 102-104
Ćirić, K. (2012) Dom Mike Alasa. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Dabižić, A. (2017) Secesija u Starom jezgru Zemuna. Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (1975) Beograd 1930. na fotografijama Jeremije Stanojevića. Beograd: Muzej grada Beograda
Đurić-Zamolo, D. (2009) Graditelji Beograda 1815-1914. Beograd: Muzej grada Beograda, 40-47
Đurić-Zamolo, D. (1980) Beograd 1898-1914 - iz arhive Građevinskog odbora. Beograd
Ignjatović, A. (2016) U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu - arhitektura, nacionalizam i imperijalna imaginacija 1878-1941. Beograd: Orion art, 238
Ignjatović, A. (2008) Između žezla i ključa - nacionalni identitet i arhitektonsko nasleđe Beograda i Srbije u XIX i prvoj polovini XX veka. Nasleđe, br. 9, str. 51-73
Janković, G., Dedić-Nikitović, M. (1979) Područje Kosančićevog venca - analiza postojećeg stanja. u: Kosančićev venac, Beograd, 55-68
Kadijević, A. (2005) Estetika arhitekture akademizma (XIX-XX). Beograd: Građevinska knjiga
Kadijević, A. (2016) Između umetničke nostalgije i civilizacijske utopije - Vizantijske reminiscencije u srpskoj arhitekturi dvadesetog veka. u: Zamišljanje prošlosti i recepcija srednjeg veka u srpskoj umetnosti XVIII-XXI veka, Beograd: Srpski komitet za vizantologiju, 169-178
Kadijević, A. (2004) Dva toka srpskog arhitektonskog ar-nuvoa - internacionalni i nacionalni. Nasleđe, br. 5, str. 53-70
Kadijević, A. (2007) Jedan vek traženja nacionalnog stila u srpskoj arhitekturi - sredina XIX - sredina XX veka. Beograd: Građevinska knjiga
Kojić, B. (1979) Društveni uslovi razvitka arhitektonske struke u Beogradu 1920-1940. godine. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti-Odeljenje društvenih nauka, Knjiga 81, 45
Konjević, S. (1982) Neka iskustva u Sremskoj Mitrovici vezana za kolorističku obradu fasada, s osvrtom na pristup ovom problemu u Petrovaradinu, Novom Sadu i Osijeku. u: Referati i diskusija savjetovanja 'Koloristička obrada pročelja povijesnih zgrada', Zagreb: Društvo konzervatora Hrvatske, 21-23
Kurtović-Folić, N. (2010) Kulturno nasleđe - razvojni potencijal Beograda kao istorijske metropole. u: Očuvanje graditeljskog nasleđa - stvarno i moguće, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 3-12
Kurtović-Folić, N. (1992) Fasadizam - osobena pojava u arhitekturi. Saopštenj (Beograd), 40-42; 22-23
Macura, V. (1984) Čaršija i gradski centar. Niš: Gradina, 74-76
Manević, Z., ur. (2008) Leksikon neimara. Beograd: Građevinska knjiga
Milenković, B., Petrović, Z. (1979) Arhitektonsko urbanistična studija. u: Kosančićev venac - istorijat, istraživanja postojećeg stanja, obrada spomenika kulture, Beograd, 15-30
Mrlješ, R.D. (2013) Rekonstitucija bloka između ulica Višnjićeve, Zmaja od noćaja, Kralja Petra i Gospodar Jovanove. Nasleđe, br. 14, str. 187-200
Muzej nauke i tehnike (2004) Mihailo Petrović Alas (1868-1943). Beograd: Galerija nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti
Radovanović, D. (1986) Secesijske kovine na fasadama Beograda. Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti, Novi Sad, 22, 303
Stojanović, D. (2009) Kaldrma i asfalt urbanizacija i evropeizacija Beograda. Beograd: Udruženje za društvenu istoriju
Škalamera, Ž. (1967) Secesija u arhitekturi Beograda 1900-1914. Zbornik za likovne umetnosti Matica srpska, 313-340
Škalamera, Ž. (1979) Istorijski razvoj Kosančićevog venca. Kosančićev venac, Beograd: Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda, 4-14
Škalamera, Ž. (1985) Secesija u srpskoj arhitekturi. Zbornik Narodnog muzeja - istorija umetnosti, Beograd, XII-2: 7-13
Škalamera, Ž. (1969) Obnova 'srpskog stila' u arhitekturi. Zbornik za likovne umetnosti, Novi sad, Matica srpska, u: Jakovljević, Z. (1978), Razvoj arhitekture Beograda tokom XIX i početkom XX veka, Arhitektura urbanizam 80-81, Beograd: Savet društava arhitekata Srbije; Urbanistički savez Srbije; U
Tomić, S. (1983) Spomenici kulture, njihova svojstva i vrednosti. Beograd: Narodna biblioteka Srbije
Vučenović, S. (2004) Urbana i arhitektonska konzervacija. Beograd: Društvo konzervatora Srbije, I
Zdravković-Jovanović, A. (1995) Perspektivne slike međusobne relacije i konstrukcije. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva