Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:7
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 1 od 1  
Back povratak na rezultate
Nastava i vaspitanje
2004, vol. 53, br. 2-3, str. 221-232
jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
objavljeno: 02/06/2007
Dečja prava i znanje dece o pravima
Univerzitet u Beogradu, Defektološki fakultet

Projekat

Projekat Ministarstva nauke Republike Srbije: Fenomenologija smetnji i poremećaja u razvoju

Sažetak

Nepoznavanje o sopstvenih prava može imati trajne posledice po razvoj deteta. Naročito značajnu ulogu u osiguravanju i ostvarivanju dečjih prava imaju nastavnici i roditelji. Stoga oni predstavljaju osnovnu ciljnu grupu kojoj se upućuju informacije vezane za ovu temu. Dečja prava mogu se svrstati u pet većih kategorija: prava na preživljavanje, prava na zaštitu, prava na razvoj prava na učešće u životu zajednice i lična prava. Posebne teškoće u ostvarivanju svih navedenih kategorija prava imaju ženska deca. Stepen ostvarenosti prava zavisi i od sredine u kojoj se dete razvija i raste, a određeni tipovi sredinskog okruženja pokazuju se kao naročito ugrožavajući. Dečja prava znače "ograničenu slobodu" i treba biti posebno oprezan u njihovom tumačenju. Rezultati istraživanja sprovedenog na učenicima prvog razreda ukazuju na vrlo nizak stepen upoznatosti dece sa sopstvenim pravima (54.4% ne zna ništa o dečjim pravima). Deca najbolje poznaju prava iz kategorije prava na razvoj, dok ostala navode u zanemarljivo niskom procentu. Odgovori učenika pokazuju da se participacija dece u školskim aktivnostima svodi na manipulativnu, simboličku i dekorativnu upotrebu, što svedoči o njenom stvarnom odsustvu. Jedan deo dece (trećina) saopštava o ugroženosti prava dece na zaštitu u školi koju pohađaju.

Ključne reči

Reference

*** (1990) Brošura o pravima dece. Beograd: Jugoslovenski centar za prava deteta
*** (1996) Feminističke sveske, Beograd, br. 5-6
Arsenović-Pavlović, M., i dr. (1990) Feminizacija obrazovnog sistema - socijalistički mit o demokratičnosti obrazovanja. Polja, Novi Sad, XXXVI godina,str. 207-210
Arsenović-Pavlović, M.I. (1994) O objektivnosti psihološkog naučnog jezika ili o pojmu obrazovne kleptokratije. Godišnjak Filozofskog fakulteta, Novi Sad, br. 21-22, str. 205-218
Arsenović-Pavlović, M.I. (1996) Društvena kriza, kriza nauke i mesto akcionih istraživanja u izučavanju i izmeni specijalne škole 'iznutra'. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 22-28
Arsenović-Pavlović, M.I. (1997) Obrazovanje romske dece u sadašnjoj školi. Beogradska defektološka škola, br. 2, str. 105-118
Arsenović-Pavlović, M.I. (2002) Defektolog na raskršću - dete ili programi. Beogradska defektološka škola, br. 1-2, str. 247-256
Arsenović-Pavlović, M.I. (2001) Problemi u formiranju defektoloških kadrova - za savremeniji studij defektologije. Beogradska defektološka škola, br. 1, str. 122-138
Arsenović-Pavlović, M.I. (2001) Učiteljica na raskršću - dete ili programi?. Učitelj, br. 1-2, str. 28-41
Arsenović-Pavlović, M.I. (2003) Predlozi za programe za razvoj budućih defektologa. Istraživanja u defektologiji, br. 2, str. 201-226
Arsenović-Pavlović, M.I., Rajović-Đurašinović, V., Stanisavljević-Rakić, V. (1989) Feminizacija vaspitanja - od savremenosti ka tradiciji. Etnoantropološki problemi, Beograd, 6, str. 67-82
Graorac, I. (1995) Vaspitanje i komunikacija. Novi Sad: Matica srpska
Havaš, G. (1985) Imaju li siromašni pravo na kulturu?. Kultura - Časopis za teoriju i sociologiju kulture i kulturnu politiku, Beograd, 70, str. 42-53
Havelka, N.N. (1998) Obrazovanje i vrednosti. u: Empirijska istraživanja u psihologiji, Beograd, Rukopis
Havelka, N.N. (2000) Nastavnik i učenik u vaspitnoobrazovnom procesu. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva
Ivić, I.D. (1979) Dete u Srbiji - uslovi za njegov razvoj. Predškolsko dete
Ivić, I.D. (1995) Šta da se radi - praktično uputstvo za korišćenje 'Bukvara dečjih prava'. Beograd: Prijatelji dece Srbije
Ivić, I.D., Pešikan, A.Ž., Janković-Antić, S.V. (2001) Aktivno učenje 2 - priručnik za primenu metoda aktivnog učenja - nastave. Beograd: Institut za psihologiju
Mitrović, M., Vujsić, N. (1995) Praktičari i roditelji o Konvenciji i obrazovanju za dečja prava. u: Savetovanje dečja prava: Čija je odgovornost?, Beograd: Filozofski fakultet
Mršević, Z.Ž. (1998) Ženska prava u međunarodnom pravu. Beograd: Jugoslovenski komitet pravnika za ljudska prava
Pešić, M.M. (1994) Samo tako je pravo - seminar UNICEF-a o Konvenciji o pravima deteta. Nastava i vaspitanje, vol. 43, br. 4, str. 355-358
Pošarac, A. (1997) Socioekonomski položaj porodica sa decom u Jugoslaviji 1990. i 1994. godine. Beograd: Institut ekonomskih nauka, Rukopis
UN - Generalna skupština (1989) Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta. Beograd