Metrika članka

  • citati u SCindeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:[1]
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:25
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:23
članak: 2 od 2  
Back povratak na rezultate
PONS - medicinski časopis
2013, vol. 10, br. 4, str. 137-141
jezik rada: srpski
vrsta rada: originalan članak
doi:10.5937/pons1304137M


Fizička aktivnost studenata
aInternacionalni univerzitet Brčko, Brčko Distrikt, Bosna i Hercegovina
bGradska uprava Smederevo, Smederevo
cDržavni Univerzitet Tetovo, Tetovo, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija
dZavod za javno zdravlje Ćuprija 'Pomoravlje', Ćuprija

e-adresa: aleksamacnovic@gmail.com

Sažetak

Cilj. Cilj ove studije je da se ispita kolika je učestalost fizičke aktivnosti kod studenata i navike vezane za slobodno vreme. Metode. Ova studija je obuhvatila 410 studenata prve, druge, treće i četvrte godine. Istraživanje je dizajnirano u obliku studija preseka, a uzorak je napravljen slučajnim izborom, uz korišćenje anketnog upitnika sa zatvorenim odgovorima u različitim varijantama. Rezultati. Od 410 anketiranih studenata, žena je 215 (52,4%), a muškaraca je 195 (47,5%). Fizičkom aktivnošću se bavi 270 (77,7%) studenata, a od toga 165 (56,8%) muškaraca i 125 (43,1%) žena.Najviše ispitanika 161 (55.5%), bavi se fizičkom aktivnošću dva do tri puta nedeljno, od toga njih 100 (24,3%) aktivno je samo 30 minuta. Studenti najčešće idu u teretanu 68 (23.4%). Anketirani studenti u sedenju provode najčešće 4 sata 160 (39%), a oni koji u sedenju provode više od 8 sati je 120 (29,2%). Zaključak. Na osnovu istraživanja može se zaključiti da bavljenje sportom i fizičkom aktivnošću je nedovoljno. Većina anketiranih se bavila retko i veoma kratko fizičkom aktivnošću. Veliki procenat studenata je provodio dosta vremena u sedenju uz kompjuter i televizor. Mere za promociju zdravog stila života moraju biti savremeno koncipirane i da se odnose na čitavo društvo, porodicu i da budu uključene zdravstvene ustanove i sve ustanove koje se bave obrazovanjem mladih.

Ključne reči

Reference

Arsić, K., Radovanović, D., Arsić, D. (2011) Mehanizam fiziološke adaptacije na trening izdržljivosti. PONS - medicinski časopis, vol. 8, br. 1, str. 30-33
Arsić, K., Radovanović, D., Arsić, D. (2011) Značaj treninga snage za performanse skeletnih mišića. PONS - medicinski časopis, vol. 8, br. 2, str. 65-69
Bitel, L.R. (1997) Liderstvo - stilovi i tehnike upravljanja. Beograd: Clio
Colgan, M. (1997) Optimum Sports Nutrition. New York: Advanced Research Press
de Swaan, A. (1995) Widening Circles of Identification: Emotional Concerns in Sociogenetic Perspective. Theory, Culture & Society, 12(2): 25-39
Drljačić, D., Arsić, K., Arsić, D. (2012) Primena Eurofit baterije testova u praćenju fizičkih sposobnosti i zdravstvenog statusa dece. PONS - medicinski časopis, vol. 9, br. 4, str. 158-164
Đorđić, V. (2004) Škola i sportski talenti. Viša škola za obrazovanje vaspitača: Zbornik, (10): 134-142
Guilbert, S. (2004) Sport and Violence: A Typological Analysis. International Review for the Sociology of Sport, 39(1): 45-55
Hardman, K. (2007) Current situation and prospects for physical education in the European Union. Brussels: European parliament
Jacobson, B. (2003) The social psychology of the creation of a sports fan identity: A theoretical review of the literature. Athletic Insight, br. 2; 1-12
Kazazović,, i sar. (2008) Stanje i problemi tjelesnog odgoja i sporta u školama kantona Sarajevo, Sportekspert. Stručni časopis iz oblasti tjelesnog odgoja i sporta. Sarajevo, 1 (1): -
Kebin, V., Ban, D. (1994) Kakva nam je nastava fizičkog vaspitanja. u: Radovanović Đ. [ur.] Naučni skup Pripremanje nastavnika fizičkog vaspitanja za realizaciju nastavnih planova i programa dece i omladine, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 110-117
Kleiner, M.S. (2001) Power Eating-Build Muscle, Boost Energy, Cut Fat. Second Edition. Washington: Human Kinetics
Malacko, J. (2000) Osnove sportskog treninga. Beograd: Sportska akademija
Pašalić, E., Rađo, I. (2003) Klasifikacija i osnovne karakteristike sportskih suplemenata. Kondicijski trening, Zagreb, 1 (1): 61-66
Petković, M. (1998) Sport po izboru - mogućnosti i pretpostavke. u: Đorđije Radovanović [ur.] bornika radova sa prvog međunarodnog simpozijuma: Inovacije nastavnih planova i programa fizičkog vaspitanja dece i omladine, Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, 136-146