Actions

Vojno delo
how to cite this article
share this article

Metrics

  • citations in SCIndeks: 0
  • citations in CrossRef:0
  • citations in Google Scholar:[]
  • visits in previous 30 days:34
  • full-text downloads in 30 days:22

Contents

article: 2 from 3  
Back back to result list
2018, vol. 70, iss. 3, pp. 395-413
Penziono osiguranje sa posebnim osvrtom na Republiku Srbiju
(The title is not available in English)
University 'Union - Nikola Tesla', Faculty for Business Studies and Law, Belgrade
Keywords: penziono i invalidsko osiguranje; javni i privatni penzioni sistemi; stopa doprinosa; izvorni prihodi; međugeneracijska solidarnost; kapitalizovani penzioni sistem; održivost penzionog sistema
Abstract
(not available in English)
Osnovni cilj socijalnog osiguranja je obezbeđenje socijalne sigurnosti stanovništva, odnosno socijalno ugroženih pojedinaca i domaćinstva. Jedna od najznačajnijih komponenti sistema socijalnog osiguranja je njegov penzijski program. Isti je osmišljen tako da obezbedi osnovni nivo penzijskih prava starim licima (definisan zvanično procenjenim nivoom minimalne materijalne sigurnosti) a da razlika do željenog nivoa penzije bude pokrivena doprinosima zaposlenih (i / ili poslodavca) u neki program javnog ili privatnog penzijskog osiguranja. Penzijski sistem je deo finansijskog sistema, a preko njega i privrednog sistema, čije funkcionisanje direktno zavisi od makroekonomske stabilnosti zemlje. Ključni elementi za svaki penzioni sistem su: štednja, investicije, rast i produktivnost. Penzioni sistem jedne države, odnosno visina penzija njenih građana, determinisana je između ostalog stanjem budžeta, odnosno da li je budžet uravnotežen ili eventualno postoji budžetski suficit ili deficit. Ukoliko zemlja ima visok deficit, jedna od efikasnih mera štednje je smanjenje penzija i ostalih primanja vezanih za javni sektor. Nesmetano funkcionisanje penzionog sistema je uslovljeno i održivošću javnog duga jedne zemlje jer ukoliko zemlja bankrotira, postavlja se pitanje isplate penzija kao i plata zaposlenih u javnom sektoru. Činjenica je da usled loših uslova u kojima decenijama funkcioniše penzijski sistem u Republici Srbiji da pored izvornog fonda penzije moraju biti dotirane i od strane države, jer postoji deficit penzionog fonda, odnosno činjenica je da je penzijski sistem Srbije, ovako koncipiran, dugoročno teško održiv.
References
*** (2003-2014) Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju. Sl. glasnik RS, br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014
Barta, J. (2011) Reforme penzijskog osiguranja u Mađarskoj. Zbornik radova Pravnog fakulteta, Novi Sad, vol. 45, br. 3, str. 817-830
Caran, M., Georgiana-Noja, G. (2015) Employee benefits in multinational firms: Empirical evidence for Romania and Serbia. Megatrend revija, vol. 12, br. 2, str. 155-170
Domazet, I., Milivojević, S., Lazić, M. (2013) Reforma penzijskog sistema sa aspekta intenzivnog starenja stanovništva Srbije. Poslovna ekonomija, vol. 7, br. 1, str. 141-156
Holzmann, R. (1999) The World Bank and global pension reform-realities not myths. Washington, DC, https//books.google.rs/ (20.12.2016)
Mimić, I. (2013) Tržište rada i penzijski sistem Srbije. fin. dir PIO www.danas.tv, (25.12.2016)
Pavlović, M., Marković, J., Marković, D. (2015) Penzijski sistem i savremena ekonomska kriza. Vojno delo, vol. 67, br. 2, str. 243-262
Penev, G. (2013) Projekcije stanovništva Srbije od 2010. do 2060. Beograd, http://www.fiskalnisavet.rs/doc/istrazivacki-radovi, 16.12.2016
Rakonjac-Antić, T. (2012) Penzijsko i zdravstveno osiguranje. Beograd: CID Ekonomskog fakulteta u Beogradu
Rakonjac-Antić, T. (2013) Upravljanje ključnim rizicima penzijskih planova sa aspekta njihovih korisnika. Marketing, vol. 44, br. 2, str. 128-136
Schwarz, A.M. (1996) Taking Stock of Pension Reforms Around the World. HDNSP
Veselinović, P. (2014) Reforma javnog sektora kao ključna determinanta uspešnosti tranzicije privrede Republike Srbije. Ekonomski horizonti, vol. 16, br. 2, str. 137-155
Živković, M., Piljan, I., Piljan, T. (2016) Ocena stava stanovnika prema obaveznom i privatnom penzijskom osiguranju. Trendovi u poslovanju, vol. 4, br. 1, str. 91-99
 

About

article language: Serbian
document type: unclassified
DOI: 10.5937/vojdelo1803395T
published in SCIndeks: 08/02/2019