Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:23
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:21

Sadržaj

članak: 1 od 2  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 14, br. 2, str. 38-51
Mogućnosti primene SIPOC modela u upravljanju sportskim organizacijama
aSportska akademija, Beograd
bUniverzitet Educons, Fakultet za sport i turizam, Novi Sad, Srbija

e-adresabneshich@mail.ru, milan.nesic@tims.edu.rs
Sažetak
Savremene tendencije u upravljanju sportskim organizacijama (većinom egzistiraju u obliku neprofitnih organizacija) determinisane su stavom da uspeh u poslovanju dominantno zavisi od efikasnosti i efektivnosti zadovoljenja potreba klijenata/korisnika usluga. Među akterima sportske delatnosti se sve vidljivije pozicioniraju preduzetnički stavovi o načinu upravljanja sportskim organizacijama, gde se konkurentska prednost primarno zasniva na sentenci-šta organizacija ume i može da uradi bolje od drugih (a ne na tome-šta ona ima, a druga nema). U tom pogledu se implementacija savremenih metoda za poboljšanje rezultatskih performansi postavlja kao sinonim za uspešnost poslovanja, čiji je krajnji cilj-zadovoljni članova organizacije, kao i povezani stejkholderi. Primena različitih alata i tehnika marketing menadžmenta u sportskim organizacijama neophodno je da se zasniva na determinantama osnovnih marketing funkcija. Jedna od njih je i promocija (proizvoda i usluga) kao specifičan vid "obraćanja" sportske organizacije neposrednom okruženju/javnosti. Jedan od interesantnih alata koji je može biti veoma aplikativan je SIPOC model (nastao kao razrada Demingovog PDCA sistema). Karakteriše ga menadžerska aktivnost na efikasnom mapiranju i identifikaciji akutnog stanja procesa u organizaciji (ili delu organizacije) koji su ključni za odnos prema klijentima. Ovo je alat koji pomaže menadžmentu organizacije da, kao isporučilac proizvoda i/ili usluge, prepozna klijente (kupce/korisnike), identifikuje njihove (ali i svoje) realne potrebe, te na osnovu ovih informacija optimizuje sve procese koji su neophodni u kreiranju, izradi i isporuci proizvoda/usluge. Mogućnost primene SIPOC modela u sportskim organizacijama najbolje se odslikava u aktivnostima usmerenim na unapređenje kvaliteta (sportskih) usluga. Njime se marketinške aktivnosti tretiraju kao proces kojim se nastoje zadovoljiti potrebe tri grupe povezanih stejkholdera: (a) neposredni akteri usluge (sportska organizacija sa svojim resursima), (b) krajnji korisnici (klijenti) i (c) eksterni stejkholderi (klubovi, savezi, asocijacije, škole, grupe građana, lokalna zajednica, poslovne organizacije, i sl.).
Reference
Ambler, T. (2000) Marketing and the bottom line. London: Pearson Education Limited
Collins, K. (2008) Exploring business. New Jersey: Pearson International, Inc
Deming, W.E. (1986) Out of the crisis. New York: McGraw-Hill Companies, Inc
Hammer, M. (2002) Process management and the future of six SIGMA. Sloan Management Review, 43 (2), pp. 26-32
Hammer, M., Champy, J. (1993) Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. New York: Harper Business
Jae, Y.M., Byeong, W.K., Young, H.S., Choon, S.L., Hyungjoon, M. (2012) An integrated method for business process improvement. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 8(7b): 5237-5250
Johnston, M., Dougherty, D. (2012) Developing SIPOC diagrams. Six Sigma Forum Magazine, 11(2): 14-18
Lander, E., Liker, J.K. (2007) The Toyota production system and art: Making highly customized and creative products the Toyota way. International Journal of Production Research, 45(16): 3681-3698
Li, G., Rajagopalan, S. (2008) Process improvement, learning, and real options. Production and Operations Management, 17(1): 61-74
Madison, D. (2005) Process mapping, process improvement and process management. Chico: Paton Press LLC
Metcalfe, M. (2015) Reading critically at university. London: SAGE Publications Ltd
Moen, R., Norman, C. (2009) The history of the PDCA cycle. u: Suziki, T. [ur.] 7th ANQ Congress: Proceedings: Waseda University, Tokyo, pp. 1-11
Nešić, M., Fratrić, F. (2013) Osnove organizacije sporta. Sremska Kamenica: Educons
Nešić, M. (2008) Upravljanje znanjem u sportu i turizmu. Poslovna ekonomija, 2(1): 163-180
Nešić, M. (2014) Kaizen kao poslovna filozofija u sportskim organizacijama. TIMS. Acta, vol. 8, br. 1, str. 101-111
Nešić, M. (2017) Japanski menadžment u sportskim organizacijama - realnost ili teorijska fikcija. TIMS. Acta, vol. 11, br. 2, str. 121-131
Nešić, M.B., Zubanov, V.T. (2015) Zadovoljstvo korisnika sportskih usluga kao činilac lojalnosti sportskoj organizaciji. Poslovna ekonomija, vol. 9, br. 1, str. 335-354
Niehaves, B., Poeppelbuss, J., Plattfaut, R., Becker, J. (2014) BPM capability development: A matter of contingencies. Business Process Management Journal, 20(1): 90-106
Radović, M., Karapandžić, S. (2000) Procesni pristup kao osnova za organizovanje i upravljanje. u: VII Međunarodni simpozijum 'Menadžment promena' SYMORG 2000 - zbornik radova, Beograd: Fakultet organizacionih nauka, str. 345-350
Rajković, V. (2012) Lean six SIGMA koncept. u: Arsovski, S.; Lazić, M.; Stefanović, M. [ur.] 39. nacionalna konferencija o kvalitetu - zbornik radova, Kragujevac: Fakultet inženjerskih nauka, str. 39-43
Roeser, T., Kern, E. (2015) Surveys in business process management: A literature review. Business Process Management Journal, 21(3): 692-718
Schlegel, G., Smith, C.R. (2005) The nest stage of supply chain exellence. Supply Chain Management Review, vol. 9, no. 2, pp. 16-22
Scholtes, R.P. (1998) The leader's handbook. New York: McGraw-Hill
Sheahan, P. (2007) FLIP: Leading a digital school: principles and practice. North Sydney: Random House Australia Pty. Ltd
Stoiljković, V., Milosavljević, P.M., Ranđelović, S. (2010) Six SIGMA concept within banking system. African Journal of Business Management, vol. 4, br. 8, str. 1480-1493
Stojanović, D. (2015) Model za selekciju poslovnih procesa i metodologija njihovog poboljšanja. Beograd: FON, doktorska disertacija
Todorović, M. (2011) Obracun troskova po aktivnostima baziran na vremenu - instrument integrisanog upravljanja Lean poslovnim procesima. Kragujevac: Ekonomski fakultet, doktorska disertacija
Tomašević, I., Stojanović, D., Simeunović, B. (2014) Operations management research: An update for 21st century. u: Marković,A. [ur.] Xiii international symposium of organizational sciences: New business models and sustainable competitiveness: Proceedings, Beograd: FON, str. 1280-1287
Wedgwood, I. (2007) Lean SIGMA: Advance systems thinking and building microworlds in business and industrial marketing. Journal of Business & Industrial Marketing, vol. 21, no. 1, pp. 24-29
Womack, P.J., Jones, T.D., Roos, D. (2007) The machine that changed the world. New York: Free Press
Yeung, S.M.C. (2009) Using Six SIGMA: SIPOC for customer satisfaction. u: Jiju, A. [ur.] 3rd International conference on six SIGMA: Proceedings: The RSE Scotland foundation, Edinburgh, p. 351-379
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: pregledni članak
DOI: 10.5937/poseko18-28878
primljen: 16.10.2020.
prihvaćen: 18.12.2020.
objavljen u SCIndeksu: 12.03.2021.

Povezani članci

Nema povezanih članaka