Metrika članka

  • citati u SCindeksu: [4]
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[=>]
  • posete u poslednjih 30 dana:1
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:0
članak: 2 od 3  
Back povratak na rezultate
Glasnik Antropološkog društva Srbije
2010, br. 45, str. 243-252
jezik rada: srpski
vrsta rada: neklasifikovan
objavljeno: 13/07/2010
Relacije morfoloških karakteristika i koordinacije kod devojčica koje se bave gimnastičkim aktivnostima
Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja

e-adresa: nspopovic@neobee.net

Sažetak

Razvojna gimnastika je vid gimnastike koja za svoj cilj ima prvenstveno pospešivanje pravilnog biološkog razvoja i zdravstvenog statusa dece i omladine. Iz pomenutog razloga, autorima je bilo vrlo interesantno analizirati povezanost nekih antropoloških dimenzija i motoričkog prostora kod ispitanica koje su uključene u program razvojne gimnastike. Na uzorku od 138 devojčica koje su uključene u program razvojne gimnastike uzrasta 9-11 godina iz većih gradova Vojvodine, primenjena je baterija od 8 antropometrijskih mera i jednog motoričkog testa - 'poligon natraške', koji služi za procenu koordinacije tela. Primenom linearne regresione analize, a na osnovu koeficijenta determinacije, dobijeno je da morfološki prostor procenjen sa osam tretiranih antropometrijskih mera objašnjava sa oko 20% kriterijsku varijablu za procenu koordinacije tela, što je statistički značajno na nivou značajnosti od P=0,00. Parcijalno analizirajući, toj povezanosti najviše su doprinele varijable 'obim nadlaktice', kao i 'kožni nabor na trbuhu'. Analizirajući relacije morfoloških faktora nakon primenjene faktorske analize Hotellingovom metodom glavnih komponenata i koordinacije tela, dobijena je takođe statistički značajna povezanost na nivou značajnosti od P=0,00 i to na nivou celokupnog prediktorskog sistema varijabli, kao i parcijalno analizirajući pojedinačne faktore. Dobijeni rezultati ukazuju da su morfološke karakteristike devojčica uključenih u program razvojne gimnastike značajno povezane sa koordinacijom tela.

Ključne reči

Reference

Aleksić, D., Milenković, V., Antonijević, S. (2007) Efekti primene elemenata sportske gimnastike u nastavi fizičkog vapitanja na razvoj koordinacije kod učenica mladeg školskog uzrasta. u: Ekologija, sport, fizička aktivnost i zdravlje mladih, Medunarodni interdisciplinarni simpozijum, (XV), Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu, 15
Bala, G. (1981) Struktura i razvoj morfoloških i motoričkih dimenzija dece SAP Vojvodine. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture / FFK
Bala, G., ur. (2007) Morfološke karakteristike dece predškolskog uzrasta. u: Antropološke karakteristike i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja
Bala, G., Jakšić, D., Popović, B. (2009) Trend relacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti predškolske dece. u: Bala G. [ur.] Relacije antropoloških karakteristika i sposobnosti predškolske dece, Novi Sad: Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja, str. 61-112
Božić-Krstić, V., Rakić, R., Pavlica, T. (2003) Telesna visina i masa predškolske i mlađe školske dece u Novom Sadu. Glasnik Antropološkog društva Jugoslavije, br. 38, str. 91-100
Hošek, A.V. (1981) Povezanost morfoloških taksona sa manifestnim i latentnim dimenzijama koordinacije. Kineziologija, Zagreb, vol. 11, br. 4, str. 5-108
Madić, D. (2000) Povezanost antropoloških dimenzija studenata fizičke kulture sa njihovom uspešnošću vežbanja na spravama. Novi Sad: Fakultet fizičke kulture, Doktorska disertacija
Madić, D., Popović, B., Kaličanin, N. (2009) Antropometrijske karakteristike devojčica uključenih u program razvojne gimnastike. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 79-86
Madić, D., Popović, B., Tumin, D. (2009) Motoričke sposobnosti devojčica uključenih u program razvojne gimnastike. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 69-77
Maksimović, N., Matić, R. (2009) Antropometrijske karakteristike dece mlađeg školskog uzrasta u odnosu na stavove i angažovanje roditelja u njihovoj fizičkoj aktivnosti. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 253-258
Medved, R., Barbir, Ž., Brdarić, R., Gjurić, Z., Heimer, S., Kesić, B., Medved, V., Mihelić, Z., Pavišić-Medved, V., Pećina, M., Todorović, B., Tucak, A., Vuković, M. (1987) Sportska medicina. Zagreb: Jumena
Obradović, J., Cvetković, M., Krneta, Ž. (2008) Razlike u motoričkim sposobnostima dece mladeg školskog uzrasta u odnosu na pol. Sport Mont, 6, br. 15, 16, 17: 527- 533
Petković, E. (2004) Relacije situaciono-motoričke koordinacije i takmičarske uspešnosti gimnastičarki. Facta universitatis - series: Physical Education and Sport, vol. 2, br. 1, str. 25-33
Popović, B. (2008) Trend razvoja antropometrijskih karakterisika dece uzrasta 4-11 godina. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 43, str. 455-465
Protić-Gava, B., Romanov, R. (2008) The difference in vertebral column/spinal status in younger school children with respect to gender. Fizička kultura, Skopje, 36, (2), str. 245-247
Španović, I., Jakšić, D., Popović, B. (2009) Razlike u izvođenju testova koordinacije u zavisnosti od visine. Glasnik Antropološkog društva Srbije, br. 44, str. 207-215