Metrika

  • citati u SCIndeksu: 0
  • citati u CrossRef-u:0
  • citati u Google Scholaru:[]
  • posete u poslednjih 30 dana:15
  • preuzimanja u poslednjih 30 dana:10

Sadržaj

članak: 1 od 3  
Back povratak na rezultate
2020, vol. 13, br. 2, str. 13-36
Menadžment znanja - koncept za postizanje i održanje konkurentske prednosti
Državna revizorska institucija, Beograd

e-adresavladam338@gmail.com
Sažetak
Koncept upravljanja znanjem sve više je jedan od ključnih koncepata za dostizanje i održanje konkurenske prednosti u novoj ekonomiji i menadžmentu. U ovom radu su prikazani osnovni elementi i povezanost između upravljanja znanjem i konkurentnosti. Posle uvodnih razmatranja analizira se znanje kao strateški resurs, kao i svest o značaju znanja za dostizanje i održanje konkurentnosti. Nastavak rada odnosi se na istraživanje nivoa obrazovanja i znanja zaposlenih, identifikovanje potreba za dodatnim znanjem i nedostajućim znanjem u privrednim subjektima grada Niša i zaključke koji proizilaze iz istraživanja. Činjenica je da pomeranje težišta ka kreativnosti i inovativnosti zahteva sve veći fond znanja. Međutim, nije dovoljno da privredni subjekt samo poseduje znanje već i da ga efektivno koristi i razmenjuje. Samo na taj način upotrebljeno znanje može postati izvor samoodržanja stalnog rasta i razvoja privrednog subjekta.
Reference
*** (2019) Znanje je moć. april, Preuzeto sa: srma.rs-60-znanje-je-moć
Andrevski, M. (2007) Menadžment obrazovanja. Novi Sad: Cekombooks
Bhatt, G.D. (2001) Knowledge management in organizations: Examining the interaction between technologies, techniques, and people. Journal of Knowledge Management, 5(1): 68-75
Borisavljević, B. (2009) Kriza briše znanje. Maj 18, Preuzeto sa: novosti. rs/vesti/naslovna/drštvo/aktuelno.290 html: 240275kriza-briše-znanje
Dess, G.G., Lumpkin, G.T., Eisner, A.B. (2007) Strategijski menadžment. Beograd: Data Status
Dragutinović, S., Filipović, M., Cvetanović, S. (2005) Teorija privrednog rasta i razvoja. Beograd: Ekonomski fakultet
Geels, F.W., Hekkert, M.P., Jacobsson, S. (2008) The dynamics of sustainable innovation journeys. Technology Analysis & Strategic Management, 20(5): 521-536
Ilić, D., Cvjetković, M., Cvjetković, M. (2014) Uloga znanja u kreiranju konkurentske prednosti. Ekonomski izazovi, vol. 3, br. 5, str. 32-42
Krstić, J., Zdravković, I. (2016) Upravljanje znanjem kao činiocem razvoja poslovnih sistema. FIBM Transactions, 4(2): 103-110
Levi-Jakšić, M. (1996) Upravljanje tehnologijom i operacijama. Beograd: FON
Matejić, V. (2005) O razlikama između ekonomije znanja i ekonomije resursa. Danas, Intervju, 16. maj
Mitrović, V., Mitrović, I. (2018) Inovacije u poljoprivredi kao faktor održivog razvoja. Ecologica, 25(92): 185-189
Nonaka, I. (2007) The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review, Preuzeto sa: hbr.org/2007/07/the-knowledgecreating-company
Paunković, D., Jovanović, V., Lončar, D. (2016) Uticaj vrednosnih stavova zaposlenih na organizaciono učenje i održivi razvoj - faktorska analiza. u: International scientific conference-ERAZ, 2016: Knowledge based sustainable economic development, Belgrade, 413-422, Preuzeto sa:eray.org.rs/uploads/4/7/0/4/47046595/49_paunkovic_jovanovic_lonar_uticaj_vrednosnih_stavova_zaposlenih_na_organizaciono_učenje_i_održivi_razvoj _-_ faktorska
Porter, M.E. (2007) Konkurentska prednost - ostvarivanje i očuvanje, vrhunskih poslovnih rezultata. Novi Sad: ASEE Books, (prevod sa engleskog
Pravdić, P., Kučinar, R. (2015) Značaj upravljanja intelektualnim kapitalom. Trendovi u poslovanju, vol. 3, br. 1, str. 11-18
Roljić, L. (2015) Upravljanje znanjem - koncept za kreiranje konkurentske prednosti. Primus global, br 1, 199-210
Santrač, S. Socioekonomski aspekti upravljanja znanjem u MSP. Preuzeto sa: academia.edu/28622019/socioekonomski_aspekti_upravljanja_zn anjem_u_MSP?email_work_card=view-paper
Shockley, W. (2000) Planning for Knowledge Management. Quality Progress, 33(3), 57-62. Preuzeto sa: http://search.proquest.com.ezproxylib.vutbr.cz/docview/214749697?Accounitid=17115
Solow, R.M. (1993) Sustainability: An economists perspective. u: Dorfman Robert, Dorfman Nancy S. [ur.] Economics of the Environment: Selected Readings, New York: W.W. Norton, str. 179-87
Sundač, D., Bobić, M. (2015) Intelektualni kapital u funkciji razvoja nacionalnog gospodarstva. Preuzeto sa: https://zavodpgz.hr/pdf/2 prof.sc. Dragomir _Sundac-dr.scMirjana_Bobić.pdf
Švonja, J.D. (2018) Značaj kompatibilnosti sistema upravljanja znanjem sa savremenim modelima elektronskog učenja u organizacijama koje uče. Poslovna ekonomija, vol. 12, br. 1, str. 238-255
Žarković, Z. (2006) Inovacije i transfer znanja. Preuzeto sa: wbcrti.info/object/document/7693/atach/1353_e-volucija_No13.pdf
 

O članku

jezik rada: srpski
vrsta rada: izvorni naučni članak
DOI: 10.5937/etp2002013M
objavljen u SCIndeksu: 09.10.2020.
Creative Commons License 4.0